Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


Kinh Đại Bảo Tích: Mười thứ Tâm

Thảo luận về Kinh điển Phật Giáo.

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị, bonghongtangme

Kinh Đại Bảo Tích: Mười thứ Tâm

Gửi bàigửi bởi TUỆ LÂM » Thứ 7 09 Tháng 11, 2013 7:51 am

Bấy giờ Di Lặc Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch đức thế tôn! như Thế tôn đã nói những công đức lợi ích của Phật A Di Đà và thế giới Cực Lạc. Nếu có chúng sanh nào phát MƯỜI THỨ TÂM, một lòng chuyên niệm hướng về Phật A Di Đà khi người ấy mạng chung sẽ được sanh thế thế giới của Đức Phật kia.
Bạch Đức Thế Tôn! thế nào là mười thứ tâm và do tâm nào sanh về Cực Lạc?
Phật bảo! Này Di Lặc, Mười thứ tâm ấy không phải hạng người phàm phu bất thiện có thể phát được. Những gì là mười tâm?

1. Đối với chúng sanh khởi lòng Đại Từ không làm tổn hại.
2. Đối với chúng sanh khởi lòng Đại Bi không làm bức não.
3. Với chánh pháp của Phật khởi lòng hộ trì không tiếc thân mạng.
4. Với tất cả pháp lành sanh lòng thắng nhẫn không chấp trước.
5. Tâm an vui trong sạch, tôn trọng, không tham lợi dưỡng cùng sự cung kính.
6. Tâm cầu chứng trí của Phật trong tất cả thời không xao lãng.
7. Đối với tất cả chúng sanh hằng tôn trọng cung kính không khinh rẽ là hèn thấp.
8. Không say đắm theo thế luận đối với Phật Bồ Đề sanh lòng quyết định.
9. Tâm thanh tịnh tu các căn lành không hề tạp nhiễm.
10. Đối với các Đức Như Lai xả lìa các tướng lòng tùy niệm.

Di Lặc! đó là mười thứ phát tâm của Bồ Tát, do tâm này sẽ sanh về cõi đức Phật A Di Đà.
Này Di Lặc! nếu có người nào trong mười tâm này tùy ý thành tựu được một tâm, ưa thích muốn về Cực Lạc quyết không lẽ nào không được vãng sanh.

Kinh Đại Bảo Tích
Hình đại diện của thành viên
TUỆ LÂM
II.Moderators
 
Bài viết: 105
Ngày tham gia: Thứ 4 16 Tháng 10, 2013 8:31 am

Quay về Kinh điển Phật Giáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách

cron