Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


Lưu bút 2014-5: tìm lại...

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị

Lưu bút 2014-5: tìm lại...

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 6 02 Tháng 5, 2014 6:55 am

Lưu bút năm 2014, tháng 05.

Ngày 01-05-2014
Links 1.Re: TÀNG THỨC ALAYA A- Khái niệm chung về Tàng thức B- Các đặc tính của Tàng thức Nối tiếp...: 1/ Xúc (Sparsa) : là sự cảm xúc, xúc chạm, hay giao tiếp giữa thế giới tâm lý và vật lý, giữa thân thể (con người) và cảnh vật (thế giới tự nhiên), hay giữa tâm và tâm. Tỉ dụ: sự tri giác về một sự th...

2.30 bài tụng Duy thức (HT.Thích Khánh Anh) Dịch Nghĩa 30 bài tụng duy thức HT Thích Khánh Anh -o0o- Phật pháp không phải là một, không phải là hai, từ lâu truyền lại, ngoài tâm có pháp tức ngoại đạo. Người học đạo Phật ai ai cũng biết như thế. Thời nay Phật pháp bất hạnh, kẻ tà kiến càng đông. Họ lại bảo rằng Phật pháp có hai tông Tánh và T...

3.Re: Hủy Báng Tam Bảo Giới Kinh văn: 1. Phiên âm: Từ câu “nhược Phật tử tự báng Tam Bảo” cho đến câu “thị Bồ Tát Ba La Di tội”. Nối tiếp... 2. Dịch nghĩa: Nối tiếp... Phải biết Phật pháp dù nói là không được rốt ráo, nhưng đây là phần cơ bản rốt ráo của Phật pháp xuất thế. Vả lại, chư Phật trong ba đời xuất hiện ở thế gian, ...

*****************************************************************************
Hình ảnh
Hình minh họa. Tuần...

Thời khóa & Thời gian biểu:

I.Tu Phước
:210 phút; II.Tu Đức: 150 phút.
III.Dưỡng Thân: 70 phút; III Dinh Dưỡng: 75 phút ; Dưỡng Ý: phút.
IV.Bổn Phận: 180 phút; V.Trách Nhiệm: 180 phút.

Sử dụng năng lượng 865 phút.
Quán về Khổ đế: thấy được thân khổ; tâm khổ. (Chưa thay đổi)
Tập đế: vẫn còn rất nhiều tham sân si và thân ái, luyến ái, hôn trầm/thụy miên trạo cử/hối quá. (Chưa thay đổi)

Diệt đế: biết rõ pháp thiện ác. Hàng ngày thấy được sự tham sân si giảm dần dần. (Có tiến triển, nhưng cảm thấy cô lập và trầm tư.)
Đạo đế: Đang học và tu tập chỉ quán "Thân thọ tâm pháp". Sám hối lục căn; Tu tập Pháp kệ. Bát Chánh Đạo; Tu tập dưỡng sinh.

VI. Sự lợi ích trong thời khóa, thời Gian:
1. Tự mình nhận xét những điều đáng làm nên làm, và tránh điều không nên làm.
2. Với thời khóa, thời gian biểu là thuốc trị bệnh si.
3. Công việc làm ban đêm, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến não. Làm sự ghi nhớ hoàn toàn mất hết chánh niệm. (Không nên tranh luận, hay tính toán lúc nào. )

VII. Tìm lại ngày hôm nay: Nguyên tuần chỉ có đi làm tuần 17 này quá tệ.
Chánh mạng, Chánh nghiệp (Trung bình)1
Chánh Kiến, chánh tư duy, chánh ngữ...? (Trung bình)1
Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định...? (Tệ)1.
Nhất tâm (Tín nguyện hạnh)...? (Dưới trung bình)

Ngày mai phải làm gì? - verjaardag Ek, Vianna: 05-05; Chris: 15-5; Bé Hai 23-5; Thủy: 16-6; Ly: 27-6; Werkmap 25-5. UWV.4-5

***************************************************************************
Tháng 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12 - 2014
(Đây là chủ đề mở: ...)
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Lưu bút 2014-5: tìm lại...

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 7 03 Tháng 5, 2014 5:20 pm

Lưu bút năm 2014, tháng 05.

Ngày 02-05-2014
Links 1.Re: TÀNG THỨC ALAYA A- Khái niệm chung về Tàng thức B- Các đặc tính của Tàng thức Nối tiếp...: 1/ Xúc (Sparsa) : là sự cảm xúc, xúc chạm, hay giao tiếp giữa thế giới tâm lý và vật lý, giữa thân thể (con người) và cảnh vật (thế giới tự nhiên), hay giữa tâm và tâm. Tỉ dụ: sự tri giác về một sự th...

2.30 bài tụng Duy thức (HT.Thích Khánh Anh) Dịch Nghĩa 30 bài tụng duy thức HT Thích Khánh Anh -o0o- Phật pháp không phải là một, không phải là hai, từ lâu truyền lại, ngoài tâm có pháp tức ngoại đạo. Người học đạo Phật ai ai cũng biết như thế. Thời nay Phật pháp bất hạnh, kẻ tà kiến càng đông. Họ lại bảo rằng Phật pháp có hai tông Tánh và T...

3.Re: Hủy Báng Tam Bảo Giới Kinh văn: 1. Phiên âm: Từ câu “nhược Phật tử tự báng Tam Bảo” cho đến câu “thị Bồ Tát Ba La Di tội”. Nối tiếp... 2. Dịch nghĩa: Nối tiếp... Phải biết Phật pháp dù nói là không được rốt ráo, nhưng đây là phần cơ bản rốt ráo của Phật pháp xuất thế. Vả lại, chư Phật trong ba đời xuất hiện ở thế gian, ...

*****************************************************************************
Hình ảnh
Hình minh họa. Tuần...

Thời khóa & Thời gian biểu:

I.Tu Phước
:210 phút; II.Tu Đức: 150 phút.
III.Dưỡng Thân: 70 phút; III Dinh Dưỡng: 75 phút ; Dưỡng Ý: phút.
IV.Bổn Phận: 180 phút; V.Trách Nhiệm: 420 phút.

Sử dụng năng lượng 1105 phút.
Quán về Khổ đế: thấy được thân khổ; tâm khổ. (Chưa thay đổi)
Tập đế: vẫn còn rất nhiều tham sân si và thân ái, luyến ái, hôn trầm/thụy miên trạo cử/hối quá. (Chưa thay đổi)

Diệt đế: biết rõ pháp thiện ác. Hàng ngày thấy được sự tham sân si giảm dần dần. (Có tiến triển, nhưng cảm thấy cô lập và trầm tư.)
Đạo đế: Đang học và tu tập chỉ quán "Thân thọ tâm pháp". Sám hối lục căn; Tu tập Pháp kệ. Bát Chánh Đạo; Tu tập dưỡng sinh.

VI. Sự lợi ích trong thời khóa, thời Gian:
1. Tự mình nhận xét những điều đáng làm nên làm, và tránh điều không nên làm.
2. Với thời khóa, thời gian biểu là thuốc trị bệnh si.
3. Công việc làm ban đêm, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến não. Làm sự ghi nhớ hoàn toàn mất hết chánh niệm. (Không nên tranh luận, hay tính toán lúc nào. )

VII. Tìm lại ngày hôm nay: Nguyên tuần chỉ có đi làm tuần 17 này quá tệ.
Chánh mạng, Chánh nghiệp (Trung bình)1
Chánh Kiến, chánh tư duy, chánh ngữ...? (Trung bình)1
Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định...? (Tệ)1.
Nhất tâm (Tín nguyện hạnh)...? (Dưới trung bình)

Ngày mai phải làm gì? - verjaardag Ek, Vianna: 05-05; Chris: 15-5; Bé Hai 23-5; Thủy: 16-6; Ly: 27-6; Werkmap 25-5. UWV.4-5

***************************************************************************
Tháng 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12 - 2014
(Đây là chủ đề mở: ...)
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Lưu bút 2014-5: tìm lại...

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 4 07 Tháng 5, 2014 6:39 pm

Lưu bút năm 2014, tháng 05.

Ngày 06-05-2014
Links 1.Re: Hủy Báng Tam Bảo Giới Kinh văn: 1. Phiên âm: Từ câu “nhược Phật tử tự báng Tam Bảo” cho đến câu “thị Bồ Tát Ba La Di tội”. Nối tiếp... 2. Dịch nghĩa: Nối tiếp... Kết thành tội hủy báng Tam Bảo cũng có bốn điều kiện: Nhân, duyên, pháp, nghiệp: 1. Báng nhân (nhân hủy báng): từ vô thỉ chúng sanh đã sẵn có tâm tà ki...

2.30 bài tụng Duy thức (HT.Thích Khánh Anh) Dịch Nghĩa 30 bài tụng duy thức HT Thích Khánh Anh -o0o- Phật pháp không phải là một, không phải là hai, từ lâu truyền lại, ngoài tâm có pháp tức ngoại đạo. Người học đạo Phật ai ai cũng biết như thế. Thời nay Phật pháp bất hạnh, kẻ tà kiến càng đông. Họ lại bảo rằng Phật pháp có hai tông Tánh và T...

3.Chuyện con muỗi Giết ruồi bằng dao mổ trâu (Hay chuyện con muỗi) Thưở xưa, khi vua Bramadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sống bằng nghề đi buôn. Lúc bấy giờ, trong một làng biên địa của nước Kàsi, nhiều người thợ mộc sống tại đấy. Có một thợ mộc sói đầu đang đẽo một thân cây. Một con muỗi đậu trên đầu của người ấy...

*****************************************************************************
Hình ảnh
Hình minh họa. Tuần...

Thời khóa & Thời gian biểu:

I.Tu Phước
:210 phút; II.Tu Đức: 110 phút.
III.Dưỡng Thân: 70 phút; III Dinh Dưỡng: 35 phút ; Dưỡng Ý: phút.
IV.Bổn Phận: 90 phút; V.Trách Nhiệm: 600 phút.

Sử dụng năng lượng 1130 phút.
Quán về Khổ đế: thấy được thân khổ; tâm khổ. (Chưa thay đổi)
Tập đế: vẫn còn rất nhiều tham sân si và thân ái, luyến ái, hôn trầm/thụy miên trạo cử/hối quá. (Chưa thay đổi)

Diệt đế: biết rõ pháp thiện ác. Hàng ngày thấy được sự tham sân si giảm dần dần. (Có tiến triển, nhưng cảm thấy cô lập và trầm tư.)
Đạo đế: Đang học và tu tập chỉ quán "Thân thọ tâm pháp". Sám hối lục căn; Tu tập Pháp kệ. Bát Chánh Đạo; Tu tập dưỡng sinh.

VI. Sự lợi ích trong thời khóa, thời Gian:
1. Tự mình nhận xét những điều đáng làm nên làm, và tránh điều không nên làm.
2. Với thời khóa, thời gian biểu là thuốc trị bệnh si.
3. Công việc làm ban đêm, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến não. Làm sự ghi nhớ hoàn toàn mất hết chánh niệm. (Không nên tranh luận, hay tính toán lúc nào. )

VII. Tìm lại ngày hôm nay:
Chánh mạng, Chánh nghiệp (Trung bình)1
Chánh Kiến, chánh tư duy, chánh ngữ...? (Trung bình)1
Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định...? (Tệ)1.
Nhất tâm (Tín nguyện hạnh)...? (Dưới trung bình)

Ngày mai phải làm gì? - verjaardag Chris: 15-5; Bé Hai 23-5; Thủy: 16-6; Ly: 27-6; Werkmap. UWV.

***************************************************************************
Tháng 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12 - 2014
(Đây là chủ đề mở: ...)
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland


Quay về Diễn Đàn

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách