Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


HT.Thích Thanh Từ: Tối Thượng Thừa.

Thảo luận về kinh điển Thiền.

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị

HT.Thích Thanh Từ: Tối Thượng Thừa.

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 6 15 Tháng 2, 2013 12:06 pm

HT Thích Thanh Từ giảng tại TVTL Đà Lạt

Hôm nay, giảng về quyển Luận Tối Thượng Thừa, trước hết để cho quí vị biết tên Luận Tối Thượng Thừa là gì?

Trong nhà Phật có chia ra các thừa Phật giáo, chữ thừa đây là nói theo trong Nam, ngoài Bắc đọc là Thặng. Thặng là cổ xe, thừa cũng là cổ xe nhưng chỉ khác tên thôi, ở đây tôi nói cho rõ để quí vị hiểu. Vì người tu có nhiều bậc khác nhau, nếu nói về bậc từ thấp lên cao thì đạo Phật chia ra ngũ thừa Phật giáo là :

Nhân thừa Phật giáo, Thiên thừa Phật giáo, Thanh văn thừa Phật giáo, Duyên giác thừa Phật giáo, Bồ tát thừa Phật giáo, gọi đó là ngũ thừa Phật giáo.

Chữ thừa này chúng ta có thể thí dụ như cổ xe, giờ quí vị ra bến xe, có người đi gần thì lựa những chiếc xe đi gần, người đi vừa chừng thì lựa những chiếc xe vừa chừng, người đi xa thì lựa những chiếc xe đi xa, tùy mình lựa xe nào thích hợp với chổ mình muốn thì mình đi, đi thì sẽ đến tận nơi.

Người muốn tu đời này, đời sau trở lại làm người sung sướng hơn tốt đẹp hơn hoàn cảnh hiện tại thì những người đó tu về Nhân thừa Phật giáo.

I.

Những người tu theo đạo Phật, nhưng đời sau muốn sung sướng hơn kiếp người, mà được sanh ở các cõi trời cho được sung sướng, đầy đủ vật chất hơn thế gian thì tu về Thiên thừa Phật giáo.

Những vị tu muốn mình đi tới giải thoát sanh tử, nhưng gấp rút muốn một đời giải quyết cho xong không còn bị trở lại sanh tử nữa thì tu theo Thanh văn thừa Phật giáo.

Những vị muốn tu, nhưng chính vì không muốn sanh tử nhiều lần, phải tái lai độ chúng sanh nhiều lần, muốn một đời được hiểu đạo tu rồi giải thoát sanh tử, căn cứ lý nhân duyên mà quán chiếu thì gọi đó là Duyên giác thừa Phật giáo.

Những hàng Bồ tát tu, tuy cũng quyết tâm cầu giải thoát sanh tử, nhưng vì tâm thương chúng sanh vì muốn độ cho tất cả chúng sanh cũng đồng giải thoát sanh tử như mình, cho nên tuy bước vào đạo giải thoát mà mình không đi, không cầu chứng giải thoát, mà phải tái lai nhiều lần để giáo hóa chúng sanh cùng được giải thoát với mình, đó là Bồ tát thừa Phật giáo.

II.

Vậy Bồ tát thừa Phật giáo là mức chót, cao hơn hết trong ngũ thừa Phật giáo, đó là nói chung từ người, trời cho tới Bồ tát.

Nếu nói riêng trong những vị tu hàng giải thoát sanh tử, thì chia ra tam thừa Phật giáo là : Thanh văn thừa, Duyên giác thừa, Bồ tát thừa.

Thanh văn như trên tôi nói, Duyên giác tức là quán mười hai nhân duyên được gíac ngộ là duyên giác thừa, và Bồ tát thừa.

III.


Nhưng ở đây nói Tối Thượng thừa thì nó nằm ở chỗ nào trong mấy thừa đó?

Đây là một vấn đề mà chúng ta phải hiểu cho thật rõ. Trong Phật giáo chia ngũ thừa hoặc tam thừa, mà đây nói Tối Thượng thừa, vậy nằm trong thừa nào? Quí vị xét kỹ coi thừa nào? Đó là chỗ mà tăng ni, phật tử lưu tâm để biết cho rõ, bởi khi mình học một quyển Luận hoặc một quyển Kinh thì mình phải hiểu mục đích, chổ đến cuối cùng của quyển Luận, quyển Kinh đó là chổ nào?

Chữ Tối Thượng thừa ở đây, trong ngũ thừa và tam thừa Phật giáo không có, không có vậy nó thuộc về cái gì? Nếu muốn hỏi là cái gì đó, thì tôi dẫn trong kinh Pháp hoa.

Quí vị nhớ trong kinh Pháp Hoa, Phật nói mấy thừa? Phật kết luận rằng chỉ có một Phật thừa, không có hai, có ba gì hết. Phật thừa thì ra ngoài ngũ thừa hay ở trong ngũ thừa?

Bởi vì cái cao nhứt là Bồ tát thừa, mà Phật thừa nó không còn trong ngũ thừa nữa, thì nó là Tối Thượng thừa. Hiểu vậy thì mới thấy Tối Thượng thừa là Phật thừa chớ không có gì lạ hết.

Vì trọng tâm của Thiền tông dạy chúng ta tu, mê thì làm chúng sanh, nếu giác thì đi tới Phật quả chớ không có ở lưng chừng. Vậy mê và giác, mê là chúng sanh, giác là Phật chỉ có một con đường duy nhất, cũng như kinh Pháp hoa Phật nói chỉ có một Phật thừa là đi tới chổ giác ngộ viên mãn, không có thứ lớp .

VI.
Chúng ta thấy tinh thần Thiền tông là “Trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật”, kiến tánh thành Phật chớ không nói kiến thành Bồ tát.

Trọng tâm của Thiền tông dạy chúng ta tu từ phàm phu, khi nhận được Phật tánh hay bản tánh của mình rồi, thì từ đó bản tánh là nhân đến Phật quả là quả. Vậy từ cái nhân kiến tánh đi tới quả thành Phật, nó không có đường nào khác, nên ở đây nói Tối Thượng thừa, Tối Thượng thừa tức là Phật thừa, nói vậy cho quí vị dễ hiểu.

*************
Nguồn: Luận Tối Thượng Thừa Giảng giải (Tập 1).
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Quay về Chuyên đề Thiền Tông

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron