Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


Danh Sư. Thiền Vị

Thảo luận về kinh điển Thiền.

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị

Re: Danh Sư. Thiền Vị

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 5 20 Tháng 12, 2012 12:26 pm

BÁT NHÃ
Bát Nhã là cứu cánh giải thoát của đạo Phật
Chân lý Bát Nhã cứu cánh tự nó bất khả định nghĩa, và bất khả lĩnh hội bằng ý thức , hay bằng sáu căn . Vì vậy có Thiền là phương tiện để nắm bắt chân lý này .Thiền là một giáo lý rất thực tiễn ở chỗ mục tiêu chính của nó là đem người hành thiền đến giác ngộ bằng con đường nhanh chóng và trực chỉ nhất , trực chỉ chân tâm .Và vì mỗi người có một căn cơ khác nhau nên các Thiền sư khi trực tiếp chỉ bảo các đệ tử có nhiều cách dậy khác nhau tùy theo những căn cơ khác nhau ngõ hầu làm cho Thiền có hiệu quả và thực tiễn


*Làm sao cái chân lý bát nhã cứu cánh khó giải thích định nghĩa mà Thiền có thể giải minh được ?
Chữ "định nghĩa" cho thấy hình ảnh một ngón tay chỉ một đối tượng , và chữ "lĩnh hội" gợi hình một bàn tay cầm chắc một cái gì .Mặt khác , tác động của định nghĩa có nghĩa là cầm cố một cái gì như một đối tượng của tâm thức và truyền ý tưởng đến tâm thức khác . Thì đối tượng ấy hẳn bản chất của nó cũng hạn chế và hữu hạn , trong khi chân lý Bát Nhã cứu cánh :


_ Không là một cái gì hẹp hòi hữu hạn
_ Không là đối tượng nhận biết bằng tâm thức


Trong lối tư duy suy tưởng của con người , chân lý Bát Nhã trở thành là một chiếc bóng lửng lơ, lẫn tránh mãi không cho ta nắm bắt .
* Bằng những chỉ thị nào mà thiền có thể áp dụng giáo lý thực tiễn của nó để đưa các đệ tử trực tiếp đến Ngộ ?
Có thể trả lời : không có những chỉ thị nhất định để Thiền tuân theo , nhưng tạm phân chia có ba loại Thiền ngữ giúp hành giả ngộ chân lý Bát nhã
1- Thiền ngữ giải minh Bát nhã bằng tính xác nhận
Ví dụ
"Sư Hoàng Bá nói trong bài kệ thuyết pháp , "Chư Phật và tất cả chúng sinh " chỉ là một tâm này , chẳng có pháp nào khác . Từ vô thỉ đến giờ tâm này chưa từng sinh , chưa từng diệt . Không xanh không vàng , không hình không tướng .Không thuộc hữu vô, chẳng kể mới cũ , chẳng dài chẳng ngắn , không lớn không nhỏ , vượt qua tất cả giới hạn , đạo lượng, danh hiệu, ngôn ngữ, tông tích , đối đãi. Đương thể tiện thị , khởi niệm liền sai. Nó giống như không , chẳng có ngằn mé , không thể suy lường , trắc đạc. Duy chỉ một cái tâm này là Phật vậy ... "


" Lời của Lục Tổ nói với Huệ Minh :" Ông đã vì pháp mà đến đây , thì nên dứt bặt các duyên , đừng sinh một niệm , tôi sẽ vì ông mà nói pháp ". Huệ Minh tịnh tâm giây lát . Lục Tổ nói :"Đừng nghĩ thiện , đừng nghĩ ác ", chính trong lúc ấy , cái đó là bổn lai diện mục của Minh thượng tọa đấy .Huệ minh nghe lời ấy đại ngộ ."


2- Thiền ngữ giải minh Bát Nhã bằng cách phủ nhận
Ví dụ :
" Phật là gì ? Một cái que cứt khô "


" Một ông tăng hỏi Triệu Châu , "Triệu Châu là gì ?".Triệu Châu đáp :" Đông môn, Tây môn, Nam môn , Bắc môn "


3-Thiền ngữ giải minh Bát nhã bao hàm cả hai loại 1- và 2-
Ví dụ
"Sư Nhan hỏi Thiền Sư:
- Thế nào là Lý Bản Thường (Bổn Thường) ?
Thiền sư đáp: - ĐỘNG !!!
Sư Nhan lại hỏi tiếp:
- Thế nào là ĐỘNG ?
Thiền sư đáp: - Không phải Lý Bản Thường !!!
Sư Nhan cúi đầu suy nghĩ vì không hiểu ý Thầy mình .....
Thiền sư bảo: - Nếu Nhận thì con sẽ mãi trôi nổi trong luân hồi - Còn nếu con Không Nhận thì sẽ chìm hoài trong Sanh, Tử !!!
Ngay đây, Sư Nhan hốt nhiên Đại Ngộ !!!"


Ở Trung Hoa Thiền cũng còn được gọi là Tâm Tông , có nghĩa là Tâm Giáo , hay giáo lý về Tâm . Chữ này có lẽ là lược ngữ hay nhất để chỉ tất cả những gì Thiền muốn nói , vì những gì Thiền giảng dạy chính là đường lối để giác ngộ viên mãn về Tâm . Ngộ chỉ là một tên khác chỉ sự khai mở của cái tâm nội tại.Ngoài cõi miền sâu thẳm và mênh mông của tâm thì chẳng có gì để ngộ cả .Do đó , muc tiêu duy nhất của Thiền là khiến ta có đủ khả năng để hiểu , thực hiện , và toàn thiện tâm của mình . Tâm là chủ đề và then chốt của việc nghiên cứu Thiền
( Trích và viết lại từ sách Thiền học ) Phi Thụy Du
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Danh Sư. Thiền Vị

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 6 21 Tháng 12, 2012 9:55 am

"Đốn ngộ nhập đạo yếu môn" của Huệ Hải (Đại Châu):

Thiền sư Huệ Hải là đệ tử của Mã Tổ Đạo Nhất, cháu đời thứ ba của Lục Tổ Huệ Năng.

***" Vô niệm là ở tất cả chỗ mà không tâm, không tất cả cảnh, không có những nghĩ cầu, đối các cảnh sắc hằng không khởi động. Được vô niệm gọi là chân niệm. Nếu dùng niệm khởi nghĩ làm niệm là tà niệm, chẳng phải chánh niệm."

***"Người được vô niệm, sáu căn không nhiễm, tự nhiên được vào tri kiến chư Phật."

1- Đã nói vô niệm làm Tông, chưa biết vô niệm là vô niệm nào ?
- Vô niệm là không tà niệm, chớ chẳng phải không chánh niệm.

2- Thế nào là tà niệm ? Thế nào là chánh niệm ?

- Niệm có, niệm không, là niệm tà, chẳng niệm có không là niệm chánh; niệm thiện, niệm ác là niệm tà, chẳng niệm thiện ác là niệm chánh; cho đến niệm khổ vui, sanh diệt, thủ xả, oán thân, yêu ghét thảy đều là niệm tà, chẳng niệm khổ vui… là niệm chánh.

3- Thế nào là chánh niệm ?
- Chánh niệm là chỉ niệm Bồ-đề .

4- Bồ-đề có thể được chăng ?
- Bồ-đề không thể được.

5- Đã không thể được làm sao chỉ niệm Bồ-đề ?
- Bồ-đề chỉ là danh tự giả lập, thật không thể được. Cũng không có trước sau được. Vì không thể được nên không có niệm. Chỉ cái không niệm ấy gọi là chân niệm. Bồ-đề không có chỗ niệm. Không có chỗ niệm tức là tất cả chỗ không tâm, ấy là không có chỗ niệm."

6- Tâm trụ chỗ nào là trụ ?
- Tâm trụ chỗ không trụ là trụ.

7- Thế nào là chỗ không trụ ?
- Chẳng trụ tất cả chỗ, ấy là trụ chỗ không trụ.

8- Thế nào là chẳng trụ tất cả chỗ ?
- Chẳng trụ tất cả chỗ là : Chẳng trụ nơi lành dữ, có không, trong ngoài, chặng giữa, chẳng trụ không, cũng chẳng trụ chẳng không, chẳng trụ định, cũng chẳng trụ chẳng định, tức là chẳng trụ tất cả chỗ. Chỉ cái chẳng trụ tất cả chỗ, ấy là chỗ trụ. Người được như thế, gọi là tâm không trụ. Tâm không trụ là tâm Phật."

-"Nếu tự biết rõ ràng tâm chẳng trụ tất cả chỗ, gọi là rõ ràng thấy được bản tâm, cũng gọi là rõ ràng thấy tánh vậy. Chỉ cái tâm chẳng trụ tất cả chỗ ấy, tức là tâm Phật, cũng gọi là tâm giải thoát, tâm Bồ-đề, tâm vô sanh, sắc tánh không. Kinh nói : “chứng vô sanh pháp nhẫn” đó vậy." (Tâm Thái).
===========================
===========================
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Danh Sư. Thiền Vị

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 7 22 Tháng 12, 2012 12:11 pm

Ngón Tay Quá Lớn

Hình ảnh
Một học giả đến thăm Thiền viện thấy đa số tăng chúng có vẻ quê mùa, chất phác thì có ý khinh thường. Thỉnh thoảng ông đưa ra những vấn đề cao xa trong các luận phái Phật giáo để thảo luận nhưng Tăng chúng chẳng mấy quan tâm. Cuối cùng ông trách Sư:

- Sao Thầy chẳng dạy Tăng chúng kinh luận gì hết?

Sư nói:

- Ông chỉ thấy danh mà không thấy thực, thấy tướng mà không thấy tánh.

- Sao lại không, tất cả Kinh Luận đều phân biệt danh - thực, tướng - tánh, sắc - không, sinh - tử, Niết - Bàn, chân đế - tục đế, hữu - vô v.v... không học sinh luận thì làm sao hiểu được. Hình ảnh

Sư than:

- Ôi! Quả là ngón tay của ông đã lớn hơn mặt trăng mất rồi...!? (Sưu tầm)
Hình ảnh
**********************************************
Lời bàn: Nhục thị vô nhân là thói phàm phu của kẻ tự cao tự đại, tu đạo tưởng như tu đời. Nói giỏi, luận khéo là hay. Chê bai người hiền. Là lối tu ngoại vi. Càng tu thì cái ngã càng lớn chẳng có lợi ích gì!
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Danh Sư. Thiền Vị

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 4 26 Tháng 12, 2012 10:39 am

Một ông tăng cung kính hỏi Huệ Lâm Từ Ái :

-Một người ngộ đạo có thể nói ra sự cảm thọ và ngộ cảnh không ?

-Nếu đã ngộ, không thể nói ra.

-Khi không nói ra được thì cảnh tượng thế nào ?

-Giống như người câm ăn mật.

(Ông tăng hỏi câu thứ hai)

-Một người chưa ngộ nhưng có biện tài, những gì ông ta nói có thể coi là thiền ngộ không ?

-Nếu chưa ngộ, những gì nói ra sao có thể coi là thiền ngộ được ?

-Không ngộ coi là ngộ thì giống gì ?

-Giống như vẹt học nói tiếng người.

(Nghi vấn)

-Người câm ăn mật là biết và vẹt học nói tiếng người là không biết, như trẻ con học nói nhưng không hiểu nghĩa.

(Ông tăng hỏi câu thứ ba)

-Người chưa ngộ làm sao thuyết pháp độ sinh ?

-Mình biết nói cho người khác biết, mình không biết không nói cho người khác biết.

-Hiện lão sư biết hay không biết ?

-Tôi như người câm ăn hoàng liên bị đắng nói không ra. Cũng như vẹt học nói rất giống. Ông nói tôi biết hay không biết ?
(Tinh Vân Thiền Thoại:Ngộ và không ngộ. )


Ông tăng ngay đó giác ngộ ?
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Danh Sư. Thiền Vị

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 6 11 Tháng 1, 2013 11:35 am

Lâm Tế hét, Đức Sơn đánh.

Chúng ta thường thấy một bộ ba bức tranh thiền treo ở thiền viện. Bức vẽ tổ sư Đạt Ma treo ở giữa, một bên treo Lâm Tế mở miệng hét, một bên là Đức Sơn cầm gậy. Bộ tranh này được gọi là Ma Đức Lâm. Cây gậy và tiếng hét đã được coi như tiêu biểu cơ dụng của Thiền Môn. Hai người đó được coi như những bực anh hùng. Nhưng thiền cơ không chỉ nhờ vào hét, đánh, như Triệu Châu dùng ba tấc lưỡi cũng đã làm mọi người tin phục.

Có một ông tăng hỏi Thủ Sơn :
-Lâm Tế hét, Đức Sơn đánh cứu cánh là ý nghĩa gì ?

-Ông thử nói coi.
Ông tăng hét lên một tiếng.
-Đồ mù.

Ông tăng lại hét lên một tiếng nữa.
-Đồ mù hỗn, chỉ hét bậy, còn ra thể thống gì !
Ông tăng vái lậy lui ra. Thiền sư lại nện cho ông một gậy.
(Nhất Nhật Nhất Thiền Ngữ)

Forum:

Tại sao! Ông tăng bị Thiền sư nện cho một gậy, còn cám ơn Thiền sư...!?
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Trang trước

Quay về Chuyên đề Thiền Tông

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron