Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


Nghi Thức Tụng Niệm I.

Các kinh sách mới về Phật Giáo Nguyên Thủy (hệ pali).

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị

Nghi Thức Tụng Niệm I.

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 4 25 Tháng 6, 2014 1:32 pm

I. Nghi Thức

Nghi thức các khoá lễ luôn luôn có 4 phần:

1. Tác bạch: Gồm cả phần niêm hương cúng Tam Bảo. Phần tác bạch như một lời trình về duyên sự của buổi lễ. Tiếp theo là bài thỉnh chư thiên. Ðây là khởi đầu của tất cả khoá lễ.


2. Lễ Tam Bảo: Là phần xưng tán ba ngôi Tam Bảo. Tất cả các thời khoá đều có phần nầy dù đầy đủ hay giản lược.


3. Phần kinh văn: Gồm những Phật ngôn hay kệ tụng phù hợp với tinh thần của khoá lễ đã xướng trong lời tác bạch. Phần nầy có thể linh động. Vị chủ lễ có thể chọn những bài kinh thích hợp với thì giờ, hoàn cảnh và căn cơ của những người tham dự khoá lễ.


4. Phần hoàn kinh: Là phần sau cùng của mỗi khoá lễ với kinh Từ Bi Nguyện, Hồi hướng và Phục nguyện.
*****************

I.1 Khoá Lễ Ðại Chúng

Dâng Hương; Kỳ Nguyện; Dâng Hoa; Lễ Tam Thế Tam Bảo; Thỉnh Chư Thiên.

Xưng Tán; Tam Qui; Lễ Phật Bảo; Lễ Pháp Bảo; Lễ Tăng Bảo; Lễ Phật Tích

Kinh Hạnh Phúc; Kinh Từ Bi; Kinh Suy Niệm Về Nghiệp; Kinh Ðáo Bỉ Ngạn

Từ Bi Nguyện; Hồi Hướng Công Đức; Phổ Nguyện

*****************
Nghi Thức Tụng Niệm Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam
Tỳ kheo Giác Đẳng; Chùa Pháp Luân, Texas, Hoa Kỳ 2003.
****************
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Nghi Thức Tụng Niệm

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 4 25 Tháng 6, 2014 3:10 pm

I. Nghi Thức


1. Tác bạch: Gồm cả phần niêm hương cúng Tam Bảo. Phần tác bạch như một lời trình về duyên sự của buổi lễ. Tiếp theo là bài thỉnh chư thiên. Ðây là khởi đầu của tất cả khoá lễ.
***
**
*

Khoá Lễ Sám Hối

Dâng Hương

[Chủ lễ xướng]
Trước Tam Bảo uy linh tối thượng
Ðèn trầm hương tâm nguyện chí thành
Cầu cho pháp giới chúng sanh
Khắp cùng ba cõi muôn phần phước duyên

Mãi tấn hóa trên đường thiện nghiệp
Mãi vun bồi hạnh phúc vô dư
Liên hoa nở khắp biển từ
Trần sa vô nhiễm huyễn hư đoạn lìa (lạy)


Kỳ Nguyện

Hôm nay đệ tử chúng con chí thành đảnh lễ Tam Bảo vô thượng tôn Phật, vi diệu Chánh Pháp, thánh đức Tăng Già.
Ngưỡng nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ chúng con thân tâm thường lạc, đạo hạnh tinh chuyên, tâm bồ đề viên đắc.
Ðồng nguyện hồi hướng công đức đến các bậc ân nhân và thân nhân quá vãng được thọ hưởng phước lành, dứt trừ vọng chấp, vượt thoát trầm luân, viên thành đạo quả.

Chúng con nguyện trọn đời y lời Phật dạy, lánh xa điều ác, tu tập hạnh lành, thanh tịnh tâm ý. Trước báo đền thâm ân hoá độ, đáp nghĩa nặng sinh thành, sau vun bồi duyên lành giải thoát, lợi lạc chúng sanh.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (lạy)


Dâng Hoa

[Ðại chúng cùng tụng]

Dâng hoa cúng dường Phật
Bậc thương xót muôn loài
Dâng hoa cúng dường Pháp
Ðạo nhiệm mầu cứu khổ
Dâng hoa cúng dường Tăng
Ruộng phước không gì bằng

Hoa tươi đẹp sẽ tàn
Thân giả hợp sẽ tan
Nguyện tu mau chứng đạt
Quả chân thường giải thoát (lạy)


Lễ Tam Thế Tam Bảo

Nam mô thập phương tam thế Phật Bảo
Nam mô thập phương tam thế Pháp Bảo
Nam mô thập phương tam thế Tăng Bảo (lạy)


Thỉnh Chư Thiên

Ðạo tràng thanh tịnh bồ đề
Mười phương thiên chúng hội về nghe kinh
Pháp mầu diệt tận vô minh
Pháp mầu cứu khổ sinh linh vạn loài

Từ dục giới vân đài sáu cõi
Ðến thiên cung sắc giới hữu hình
Duyên xưa đã tạo nghiệp lành
Kết thành phúc quả thiện sanh đến giờ

Ngự khắp chốn bến bờ đồng ruộng
Hoặc hư không châu quận thị phường
Non xanh rừng rậm đất bằng
Hoặc nơi quán cảnh xóm làng gần xa

Xin đồng thỉnh dạ xoa chư chúng
Càn thát bà long chủng nơi nơi
Miếu đền thành quách lâu đời
Sông hồ hoang đảo biển khơi trùng trùng

Pháp vi diệu nghìn thân nan ngộ
Phước nhân thiên muôn thuở khó cầu
Ngày tàn tháng lụn qua mau
Ðắm say trần cảnh vùi đầu tử sinh

Ðây là giờ chuyển kinh vô thượng
Ðây là giờ đọc tụng pháp âm
Lời vàng lý nghĩa cao thâm
Xin chư hiền giả lắng tâm thọ trì (lạy)


*****************
Nghi Thức Tụng Niệm Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam
Tỳ kheo Giác Đẳng; Chùa Pháp Luân, Texas, Hoa Kỳ 2003.
****************
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Nghi Thức Tụng Niệm

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 4 25 Tháng 6, 2014 5:11 pm

II. Kỳ Nguyện:

I.1 Khoá Lễ Ðại Chúng

Kỳ Nguyện
Hôm nay đệ tử chúng con chí thành đảnh lễ Tam Bảo vô thượng tôn Phật, vi diệu Chánh Pháp, thánh đức Tăng Già. Ngưỡng nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ chúng con thân tâm thường lạc, đạo hạnh tinh chuyên, tâm bồ đề viên đắc.

Ðồng nguyện hồi hướng công đức đến các bậc ân nhân và thân nhân quá vãng được thọ hưởng phước lành, dứt trừ vọng chấp, vượt thoát trầm luân, viên thành đạo quả.

Chúng con nguyện trọn đời y lời Phật dạy, lánh xa điều ác, tu tập hạnh lành, thanh tịnh tâm ý. Trước báo đền thâm ân hoá độ, đáp nghĩa nặng sinh thành, sau vun bồi duyên lành giải thoát, lợi lạc chúng sanh.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (lạy)I.2 Khoá Lễ Cầu an


Kỳ Nguyện
Hôm nay đệ tử chúng con chí thành đảnh Tam Bảo vô thượng tôn Phật, vi diệu Chánh Pháp, thánh đức Tăng Già.

Chúng con thành tâm cúng dường Tam Bảo, thiết lễ cầu an cho .... bản thân và gia đình tai ách tiêu trừ, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường, sở cầu như ý.

Chúng con nguyện trọn đời y lời Phật dạy, lánh xa điều ác, tu tập hạnh lành, thanh tịnh tâm ý. Trước báo đền thâm ân hoá độ, đáp nghĩa nặng sinh thành, sau vun bồi duyên lành giải thoát, lợi lạc chúng sanh.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (lạy)


I.3 Khoá Lễ Sám Hối


Kỳ Nguyện
Hôm nay đệ tử chúng con chí thành đảnh lễ Tam Bảo vô thượng tôn Phật, vi diệu Chánh Pháp, thánh đức Tăng Già.
Ngưỡng nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ chúng con thân tâm thường lạc, đạo hạnh tinh chuyên, tâm bồ đề viên đắc.
Ðồng nguyện hồi hướng công đức đến các bậc ân nhân và thân nhân quá vãng được thọ hưởng phước lành, dứt trừ vọng chấp, vượt thoát trầm luân, viên thành đạo quả.

Chúng con nguyện trọn đời y lời Phật dạy, lánh xa điều ác, tu tập hạnh lành, thanh tịnh tâm ý. Trước báo đền thâm ân hoá độ, đáp nghĩa nặng sinh thành, sau vun bồi duyên lành giải thoát, lợi lạc chúng sanh.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (lạy)

*****************
Nghi Thức Tụng Niệm Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam
Tỳ kheo Giác Đẳng; Chùa Pháp Luân, Texas, Hoa Kỳ 2003.
****************
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland


Quay về Tổng quan về Nam Tông Phật Giáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron