Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


Mi Tiên Vấn Đáp (Audio)

Các kinh sách mới về Phật Giáo Nguyên Thủy (hệ pali).

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị

Mi Tiên Vấn Đáp (Audio)

Gửi bàigửi bởi JinLong » Thứ 3 11 Tháng 12, 2012 4:17 am

Mở đầu

TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG GIỚI NGHIÊM (THITASÌLA MAHATHERA)
- Lời nói đầu
PHẦN DẪN NHẬP
- Ngoại thuyết (Bàhirakathà)
- Câu chuyện liên quan trong tiền kiếp (Pubbapa yoga)
- Chuyện về ĐỨC VUA MI-LAN-ĐÀ
- Chuyện về ĐẠI ĐỨC NA-TIÊN
- Thấp thoáng bóng SƯ TỬ

https://www.box.com/s/gjkrywnlca6qygaw011d
--------------------------------------------------------------------------
02 -09

Con số hạ lạp
Đàm thoại như một Trí giả hay như một Vương giả?
Thỉnh mời vào Hoàng cung
Cứu cánh của Sa môn hạnh
Tái sanh - Vô sanh
Chú tâm
Hành tướng của chú tâm và trí tuệ cùng sự khác nhau giữa chúng
Tất cả Pháp lành lấy Giới làm sở y.

https://www.box.com/s/9esk3q3k6mz2zjy01mj4
----------------------------------
10 - 30

Hành tướng của Tín - Tấn - Niệm - Định - Tuệ
Ngũ căn - riêng và chung
Tương quan thân trước và sau - Tái sanh và Vô sanh
Trí và Tuệ (nana-panna)
Bậc vô sanh có còn đau khổ không?
Cảm Thọ
Cái gì dẫn dắt đi tái sanh?
Không nên hỏi lại câu đã hỏi
Danh sắc tương quan liên hệ
Thời gian và không còn thời gian - Nguyên nhân của thời gian - Thời gian tối sơ?
Có rồi không, Không rồi có!
Pháp hành thì sao? - Tự nhiên sanh? - Tự ngã trong thân?

https://www.box.com/s/ajsflfuc4951hwum1dh8
--------------------------------------------------
31 - 70

Nhãn thức và tâm thức (Cakkhu vinnana - Mano vinnana) - Xúc (Phassalakkhana) - Thọ (Vedanalakkhana) - Tưởng (Sannalakkhana) - Tác Ý (Cetanalakkhana) - Thức (Vinnanalakkhana) - Tầm (Vitakkalakkhana) - Tứ (hay Sát) (Vicaralakkhana)
Lại hỏi về "Chú tâm" (Manasikàra) - Những tâm sở đồng sanh - Về năm giác quan
Bất bình đẳng sai khác của chúng sanh là do nghiệp - Sớm ngăn ngừa điều ác
Lửa địa ngục - Nước dựa khí
Niết bàn - Ai sẽ đắc Niết bàn? - Làm sao biết Niết bàn là tối thượng lạc?
Có Phật không? - Phật là tối thượng tôn bảo? - Thấy Phật
Phật tối thắng như thế nào?
Khi chết ngũ uẩn diệt theo - Vedagù? - Nếu chết mà diệt hết thì thoát khỏi nghiệp
Nghiệp trú ở đâu? - Biết còn tái sanh? - Phật ở đâu?
Thương yêu cái thân? - Bậc toàn giác biết tất cả? - Tại sao Phật không giống cha mẹ ngài?
Thực hành phạm hạnh (Brahmacàri) - Ai truyền cụ túc giới cho Đức Phật?
Nước mắt nào là thuốc? Nước mắt nào là độc dược? - Tham luyến và dứt tham luyến
Trí tuệ ở đâu? - Luân hồi (Samsara) - Trí nhớ - Ai cũng có trí nhớ - Có bao nhiêu loại trí nhớ?

https://www.box.com/s/6qyxxhcs8jofpnmosnkp
-------------------------------------
71 - 90

Tương quan phước và tội? - Diệt khổ chưa đến?
Cõi Phạm Thiên bao xa?
Thời gian tái sanh - Sự liên hệ giữa kiếp này với kiếp kia? - Vào cửa nào để đầu thai?
Nhân sanh giác ngộ
Điều lành nhỏ, phước quả lớn; Điều ác lớn, tội báo nhỏ
Kẻ trí làm điều ác, tội báo nhỏ; Người ngu làm điều ác tội báo lớn
Bay bằng thân - Xương dài 100 do tuần - Biển
Ngưng hơi thở - Pháp xuất thế gian
Tuệ xuất thế gian nằm ở đâu? - Thức, tuệ và sanh mạng?
Thì giờ phải lẽ rồi
Phật và chư tăng, ai phước báu nhiều hơn?

https://www.box.com/s/5zkj3uetxec65ywbjmdi
--------------------------------------------------------
90 - 101

Lễ bái, cúng dường Xá lợi, Kim thân Phật, cây Bồ-đề... không có phước báu!
Đức Phật có toàn giác không?
Đức Thế Tôn có tâm Đại bi hay không?
Nghi vấn về sự Bố thí ba-la-mật
Bố thí hai mắt lại được thiên nhãn
Hoài nghi về sự thụ thai
Nghi về thời gian giáo pháp tồn tại
Đức Thế Tôn còn khổ chút ít nào không?
Đức thế tôn đã thật sự hoàn tất mọi phận sự chưa?
Tại sao Đức Thế Tôn không dùng "Tứ như ý túc" để duy trì thọ mạng?
Chánh pháp của Đức Thế Tôn có vẻ không được toàn hảo?
Tại sao có những câu hỏi mà Đức Thế Tôn làm thinh không trả lời?

https://www.box.com/s/3yb1qbuz0sqseyx80jfp
---------------------------------------------
102 -110

Chúng sanh sợ hãi diêm chúa?
Tụng kinh Paritta thật không có lợi ích!
Oai lực của Đức Phật thua ma vương?
Vì Đức Phật thuyết pháp mà làm cho sáu mươi vị tỳ kheo hộc máu chết!
Bậc Thánh cư sĩ sao lại phải đảnh lễ, cúng dường phàm Tăng?
Giáo hội của Đức Tôn Sư có bị phân ly, chia rẽ không?
Tỳ kheo tạo nghiệp do không biết, tại sao lại không có tội?
Đức Thế Tôn có lãnh đạo, bảo quản giáo hội tỳ khưu không?
Tại sao Đức Thế Tôn không thu thúc lục căn?

https://www.box.com/s/jl7k028b6jpjrqnj16hv
--------------------------------------------
111 - 119

Sao Đức Thế Tôn lại có lời nói khiếm nhã?
Cái cây có tâm ý không?
Bữa cơm của Cunda có vấn đề!
Tại sao chư Tăng không được cúng dường nhục thân Như Lai?
Quả đất dường như có tâm thức?
Đức Phật thuyết về bố thí là để nhận được lợi lộc cúng dường?
Tại sao Đức Thế Tôn không muốn thuyết pháp sau khi đắc đạo?
Ai là thầy của Đức Thế Tôn?
Thế nào gọi là Sa-môn?

https://www.box.com/s/1dhskzkc3fe6ijldg9lg
-------------------
120 - 128

Có nên hoan hỷ không khi người ta tán dương Tam Bảo?
Sao Đức Thế Tôn lại dùng lời ác khẩu, ác ngữ?
Đức Thế Tôn còn bất bình, sân hận!
Phải chăng Đức Thế Tôn không có tâm bi mẫn?
Phẩm mạo xuất gia cao siêu đến cỡ nào?
Đời sống Sa-môn vô tru, như nai trong rừng, sao lại xây chùa, tạo thất liêu?
Tại sao Đức Thế Tôn không thu thúc cái bụng?
Đức Phật muốn che dấu Pháp?
Lý do nặng nhẹ của tội nói dối!

https://www.box.com/s/bgx7lr5aju8lhy0mf746
--------------------
129 - 141

Phước báu của Đức Thế Tôn không ưu thắng, tối thượng bằng đệ tử của mình?
Thần thông của đức Mục-kiền-liên không đương cự nổi thần lực của kẻ giết ngài?
Kiếp áp chót, tại cung trời Đẩu suất, Đức Bồ-tát quán xét thế gian để làm gì?
Rơi đi bằng phi pháp? Rơi đi bằng pháp? Cắt đứt sự rơi?
Tâm từ vô lượng không tiêu trừ được các sự họa hại?
Quả của thiện và ác nghiệp rất lạ lùng
Sự tà hạnh của người nữ?
Các vị A la hán còn sợ hãi?
Đức Phật dạy cắt đứt sợ hãi?
Cái gì nơi Đức Thế Tôn là cao quý không ai sánh bằng?
Đức Thế Tôn là người khai sáng Đạo hay Đạo có sẵn từ ngàn xưa?
Đức Phật từ bỏ sự tinh tấn, lại khuyên đệ tử nên tinh tấn?
Tại sao có sự đắc quả nhanh, chậm khác nhau?

https://www.box.com/s/ohs3g4cxrg21ml9b38ho
----------------------------
142 - 148

Về cư sĩ A-la-hán
Tại sao bồ tát Loma Kassapa giết hại chúng sanh để tế lễ?
Tượng vương Chaddanta thì cung kính y cà sa - mà bồ-tát Jotipàla lại nhiếc mắng "sa môn trọc đầu"?
Về cái nhà không mái của người thợ gốm?
Tại sao có lúc Đức Phật xưng mình là bà-la-môn, có khi xưng mình là vua?
Tại sao không có hai Đức Phật xuất hiện một lần?
Không nên cho kẻ phàm tục xuất gia trong giáo hội thanh tịnh của Đức Bổn Sư!

https://www.box.com/s/uhv1yvvk53tsbehih8jf
-----------------------------
149 - 159

Thân thọ khổ, tâm có thọ khổ chăng?
Giải thêm về "tâm không động"
Người đã phạm "bất cộng trụ", xin tu lại, có đắc được đạo quả không?
Cư sĩ phá giới và sa môn phá giới, hậu quả tội lỗi nặng nhẹ ra sao?
Nước có sanh mạng chăng?
Trên thế gian này cái gì không sanh?
Bậc A-la-hán còn phạm giới?
Cái gì không do nhân, nghiệp, thời tiết sanh?
Sao không thấy tử thi của dạ xoa?

https://www.box.com/s/h3jil619hhwi6z14huid
------------------
160 - 168

Tại sao Đức Thế Tôn không cấm chế giới luật một lần?
Mặt trời có bệnh chăng?
Lại bệnh của mặt trời nữa!
Về chuyện Bồ tát Vessantara bố thí vợ con.
Chư Phật quá khứ có tu khổ hạnh không?
Năng lực của thiện và ác nghiệp, cái nào mạnh hơn?
Hồi hướng phước có hiệu quả không?
Hồi hướng "ác" có được không?
Tại sao có chiêm bao?

https://www.box.com/s/ae56pklwi1ah58xddqjk
-------------------------
169 - 177

Chết đúng thời và chết không đúng thời
Tại sao nhập Niết bàn lại có hiện tượng phi thường?
Chúng sanh nào có khả năng đắc đạo?
Niết bàn có xen lẫn khổ?
Tại sao không diễn tả Niết bàn một cách cụ thể?
Làm cho rõ Niết bàn?
Niết bàn không ở đâu cả!
Có ai thấy Phật không?
Đầu đà khổ hạnh có ích lợi gì?

https://www.box.com/s/bo3u6fnjvg1qv8xoah1r
----------------------------------------------------------------------------------
Bản viết chữ bằng tiếng Pali - Dịch Việt, như nguyên tác (gốc) (có thể so sánh với bản của Hòa Thượng Giới Nghiêm)

http://www.mediafire.com/?h1a9kjj4dzni8at
Sửa lần cuối bởi JinLong vào ngày Thứ 6 28 Tháng 12, 2012 4:52 pm với 1 lần sửa trong tổng số.
Hình đại diện của thành viên
JinLong
Thành tích nhóm II (100 bài)
 
Bài viết: 63
Ngày tham gia: Thứ 5 08 Tháng 11, 2012 5:05 pm

Re: Mi Tiên Vấn Đáp (Audio)

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 3 11 Tháng 12, 2012 8:59 am

Đạo hữu Jin Long giỏi quá,

Có rất nhiều triển vọng lớn trong Chánh Pháp Như Lai. Đã tìm nhiều tài liệu có giá trị lớn.

Thầy quản trị, thấy sẽ kết ngay, Hy vọng sẽ để vào site. http://tuvien.com làm tài liệu cho Phật tử sau này. Cảm ơn đ/h Jin Long.

Hình ảnh

http://tuvien.com/audio/dai_tang_kinh.htm?1tb

(Gởi đ/h Jin Long thường tham gia Diễn đàn và để làm tăng thêm các bài viết, Bất Nhị nghĩ đ/h làm riêng cho mình một hình đại diện, Nếu có thời giản, thân.)
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland


Quay về Tổng quan về Nam Tông Phật Giáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron