Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


###15.- Ông Sư Rỗng

Kính mong quý Chư Tôn Đức Tăng, Ni và quý Cư sĩ hoan hỷ viết vài dòng về Phật pháp và Phật học vấn đạo.

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị, Phattutaigia, Nguyên Chiếu

###15.- Ông Sư Rỗng

Gửi bàigửi bởi thichthientri » Thứ 2 04 Tháng 1, 2016 4:55 am

15.- ÔNG SƯ RỖNG
(Đã đăng trên báo VÔ ƯU
của GIÁO HỘI PHẬT GIÁO TỈNH DAKLAK)


Hồi Đức Phật còn tại thế, có một vị Tỳ Kheo rất là thông minh và uyên bác, nhưng ông ta chỉ quan tâm đến pháp học, chớ ít khi lưu ý đến pháp hành. Thế nên, ông ta được Đức Phật cho làm Giáo Thọ Sư, để dạy cho 500 chúng mới xuất gia tu học. Vị Giáo Thọ Sư nầy, tuy có biện tài vô ngại, nhưng ông ta lại là người “chưa thấy được Đạo”. Nói cách khác, là chưa được Như Thực Kiến Tánh hay Giác Tự Tâm Hiện Lượng. Chính vì lẽ đó cho nên Đức Phật thường hay gọi Giáo Thọ Sư nầy là: “Ông Sư Rỗng”.


Một hôm, trong một pháp hội, khi thấy vị Giáo Thọ Sư nầy đến, Đức Phật liền nói với đại chúng:
- Ông Sư Rỗng đến đấy.
- Ông Sư Rỗng ngồi xuống.
- Ông Sư Rỗng phát biểu…

Ngang đây, dám hỏi Quý vị : “Giả sử, Quý vị là Ông Sư Rỗng đó, thì lúc bấy giờ Quý vị cảm thấy thế nào, có thấy xấu hổ và nhục nhã lắm không, khi Đức Phật hoặc người nào đó gọi hoặc nói mình là “Ông Sư Rỗng” trước mặt mọi người ?”.

Nếu như Quý vị cảm thấy khó chịu trong lòng, dù ít hay nhiều, thì Quý vị nên biết rằng : Ông Sư Rỗng không có cái thấy cạn cợt và kém cõi như Quý vị đâu. Trái lại, ông ta thấy Đức Phật đã thể hiện lòng từ bi của mình đối với ông ta như thế nào đấy. Do đó, Ông Sư Rỗng mới phát nguyện đi vào rừng tu tập, nếu không như chứng được đạo quả Bồ Đề, quyết không gặp lại một ai dù người đó là Đức Phật.

Lúc bấy giờ, trong pháp hội có kẻ tăng người tục không hiểu rõ sự việc ra sao, nên thỉnh cầu Đức Phật giải nghi.

Đức Phật liền bảo rằng : “Biết được nơi nào đó có giếng nước là một việc. Còn việc đi đến đó (giếng nước) dùng cách thức nào như : gàu, dây hoặc thùng để lấy nước từ dưới giếng lên để dùng lại là một việc khác”.

Qua lời dạy nêu trên của Đức Phật, Quý vị thấy thế nào, có khó hiểu lắm không ? Trong kinh có nói : “Nhứt thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh”. Nghĩa là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Điều nầy, bốn chúng Phật tử thời nay đều biết, nhưng ít ai thấy biết rõ Tánh Phật hay Phật Tánh của mình là cái gì, ở đâu và làm sao để có thể tiếp cận hay giáp mặt được cái báu vật vô giá đó !? Sự việc đó, quả thật là một tổn thất hết sức lớn lao đối với những ai phát tâm tu hành ở vào thời buổi hiện nay !

Phàm những ai tu Thiền cần phải biết rằng, Vũ trụ có hai thứ : Vũ trụ cảm giác (Vũ trụ tương đối – Vũ trụ vật chất) và Vũ trụ tri giác (Vũ trụ phi vật chất = Tổng cơ quan áo bí của vũ trụ). Nếu đem so sánh hai thứ vũ trụ nầy với nhau, thì Vũ trụ cảm giác chỉ là một hòn bọt nhỏ bé của biển lớn Vũ trụ tri giác mà thôi. Tuy nhiên, những vấn đề hết sức quan trọng như : Sanh Lão Bệnh Tử, Sinh Trụ Dị Diệt và Thành Trụ Hoại Không lại thuộc về Vũ trụ cảm giác (=Vũ trụ tương đối), và mấu chốt của chúng lại nằm ngay bên trong thân thể của chúng ta. Nếu quý vị nhắm kín hai con mắt thịt lại, rồi chú ý nhìn cho kỹ vào chỗ phát ra những thứ “Tự ngôn Tự ngữ” (= Nghĩ bậy tưởng bạ) ẩn ẩn hiện hiện ở trong thân (tâm), thì quý vị sẽ phát hiện ra được mấu chốt của chúng ngay. Cửa Ra và Vào vòng luân hồi hoặc Cánh cửa Giải thoát cũng ở ngay tại mấu chốt đó. Phàm những ai phát tâm tu Thiền, nếu như không thấy, không biết cũng như không vượt qua được cửa ải ngặt nghèo nầy, thì nên biết rằng mình đã ký thêm một hợp đồng 3 A Tăng Kỳ Kiếp nữa rồi vậy !

Còn Vũ trụ tri giác (=Vũ trụ tuyệt đối=Vũ trụ phi vật chất=Tổng cơ quan áo bí của vũ trụ) Phật học gọi là Chân Như, Chân Tâm, Phật Tánh, Pháp Thân, Pháp Giới Tánh, Bản Lai Diện Mục, Phật Tri Kiến, Ông Chủ, Thiền và Đạo v.v… Vũ trụ tri giác có những đặc điểm là : không có hình tướng, không động và không sinh diệt. Nếu nói nó to lớn thì không có gì ngoài nó. Nó là cái ở bờ bên kia (bờ giác) và cũng là nơi mà người tu Thiền phải tiến nhập vào mới có thể thoát ra khỏi sự chi phối của định luật Đại Tự Nhiên.

Do vậy, khi vừa thành Đạo, Đức Phật đã phải thốt lên rằng : “Lạ thay ! Lạ thay! Tất cả chúng sanh đều có đầy đủ đức tướng trí tuệ Như Lai. Nhưng vì Vọng tưởng chấp trước trói buộc nên không chứng được. Nếu lìa Vọng tưởng thì Vô Sư Trí, Tự Nhiên Trí và các năng lực to lớn khác sẽ hiện bày, tha hồ mà lấy dùng”.

Qua lời dạy của Đức Phật nêu trên, Quý vị thấy thế nào ? Có phải chăng, muốn thoát khỏi sự chi phối của Định Luật Đại Tự Nhiên, người tu chúng ta phải lấy dùng một phương pháp nào đó làm cho tâm cuồng nhiều đời dừng bặt từ 5 phút trở lên thì sẽ được Như Thực Kiến Tánh ? và lẽ dĩ nhiên, chỉ và chỉ có khi nào những thứ “Tự ngôn Tự ngữ”, “Tự nói Tự rằng” (=Vọng tưởng tạp niệm) khó khống chế ở trong tâm linh bị tiêu diệt sạch hết, thì lúc bấy giờ Quý vị mới có thể thoát ra khỏi sự chi phối của ddingj luật Đại Tự Nhiên mà thôi.

Tóm lại, muốn được “Liểu sanh thoát tử” hoặc thành Phật làm tổ, người tu phải tiến nhập vào Vũ trụ tri giác (=Vũ trụ phi vật chất) mới có được Như Thực Kiến Tánh và thoát ra khỏi định luật Đại Tự Nhiên. Để làm cho được công việc nầy, người tu phải có một Pháp tu cho thật tốt có đủ khả năng dừng bặt và tiêu diệt sạch hết những thứ “Tự ngôn Tự ngữ” (=Vọng tưởng Tạp niệm) ở trong tâm linh, thì mới có hy vọng đượcmãn nguyện.

Chính vì tầm mức quan trọng của vấn đề, cho nên khi Ông Sư Rỗng hạ quyết tâm vào rừng sâu để hạ thủ công phu, thì Đức Phật liền xuất hiện đến để sách tấn ông ta bằng bài kệ dưới đây:

Có thiền trí tuệ sanh
Không Thiền trí tuệ diệt
Hai nẽo sinh diệt ấy, nếu biết
Hãy nỗ lực viên thành trí tuệ.

Nhưng, Quý vị có biết như thế nào là Thiền không ? Đức Lục Tổ đâu không nói : “Sáu căn (Nhãn, Nhĩ, tỉ, Thiệt, Thân, Ý) không dính mắc với sáu trần (Sắc, Thinh, Hương, Vị, Xúc, Pháp) và không kẹt nơi cảnh Thuận hoặc cảnh Nghịch là : Thiền”. Còn Điều Ngự Giác Hoàng Sơ Tổ phái Trúc Lâm Yên Tử thì nói : Đối cảnh vô tâm, chớ có hỏi Thiền.

Tại sao vua Trần Nhân Tông lại nói như vậy ?

Quý vị nên biết rằng, mỗi khi sáu căn của chúng ta tiếp xúc với sáu trần, thì tâm thức của chúng ta liền khởi niệm phân biệt : tốt hay xấu, lớn hay nhỏ, ngon hay dở, thơm hay thối v.v … Thế là chúng ta đã bị dính mắc với trần cảnh mà còn đang dậm chân nơi Vũ trụ cảm giác chứ chưa tiến vào được Vũ trụ tri giác.

Nếu như Quý vị muốn tiến vào Vũ trụ tri giác, để thấy hay để giáp mặt với cái gọi là Thiền đó, thì khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, Quý vị chớ nên khởi niệm phân biệt, mà phải vô tâm cùng vạn vật. Nghĩa là : lúc bấy giờ Quý vị vẫn có thấy, có nghe … mà cũng như không thấy không nghe gì cả. Nhưng … chẳng có gì mà chẳng thấy, chẳng nghe. Và để làm cái công việc hết sức quan trọng nầy, Quý vị nên tư duy và quán chiếu cho thật kỹ lời dạy của Thiền sư Minh Chánh, một Thiền sư Việt Nam như sau :

Chẳng biết bản lai vô nhứt vật,
Công phu luống uổng một đời ai !

Ngày xưa, khi Đức Lục Tổ đến Huỳnh Mai nghe Đức Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn giảng kinh Kim Cang đến chỗ nầy, thì liền được Đại Ngộ và được truyền y bát làm Tổ thứ 6 Thiền Tông Trung Hoa.

Ngày nay tuy có cách Phật quá xa lại còn rơi vào thời kỳ Mạt pháp nữa ! Thế mà giờ đây, Quý vị vẫn còn đủ phúc duyên để được nghe lời Đức Phật dạy cho Ông Sư Rỗng :

“Có Thiền trí tuệ sanh
Không Thiền trí tuệ diệt”

Trí tuệ ở đây là chỉ cho Vô Sư Trí hay Phật Tri Kiến đều là những vật báu vô giá ở trong Vũ trụ tri giác. Ai muốn có được nó, phải có Thiền. Vậy, dám hỏi Quý vị có thể hội hay biết được Thiền là như thế nào chưa ? Nếu chưa, hãy kiểm nghiệm cho kỹ xem coi Đức Lục Tổ đã được Khai Ngộ hay Ngộ Đạo như thế nào, để rồi bước theo dấu chân của Ngài. Trong trường hợp, nếu Quý vị thấy đường lối mà Tổ đã đi qua trơn trợt quá không thể đi được, thì lúc bấy giờ Quý vị hãy xem lại lời dạy của Đức Phật khi mời vừa thành Đạo đã nói ở trên rồi dùng Nhiếp Hóa Pháp hay Diệu Pháp Giải Thoát (*) để dừng bặt cho được những thứ “Tự ngôn Tự ngữ”, “Tự nói Tự rằng” (Vọng tưởng Tạp niệm) ở trong tâm linh từ 5 phút cho đến một tiếng đồng hồ, tôi cam đoan rằng Quý vị sẽ được Như Thực Kiến Tánh hay Ngộ Đạo. Bởi vì, “Ý nghĩa của việc chơn chánh Ngộ Đạo là tâm cuồng dừng bặt:.

Tin hay không còn tùy ở chỗ Quý vị có chịu làm và làm đúng hay không mà thôi.

***
Thiền sư Thích Thanh Phước
thichthientri
Cảm ơn, Thành viên Moderator (Xin thông báo BQT)
 
Bài viết: 157
Ngày tham gia: Thứ 2 09 Tháng 4, 2012 2:17 am

Quay về Phật học vấn đạo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron