Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


###11.-Vô niệm

Kính mong quý Chư Tôn Đức Tăng, Ni và quý Cư sĩ hoan hỷ viết vài dòng về Phật pháp và Phật học vấn đạo.

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị, Phattutaigia, Nguyên Chiếu

###11.-Vô niệm

Gửi bàigửi bởi thichthientri » Thứ 2 31 Tháng 8, 2015 8:49 am

11. VÔ NIỆM

(Đã đăng trên báo VÔ ƯU của GIÁO HỘI PHẬT GIÁO TỈNH DAKLAK)


Tại sao người tu Thiền phải nắm bắt cho được cái “Tâm Thể Vô Niệm” ?

Tại vì chúng sanh và Phật chỉ khác nhau ở cái tâm mà thôi. Tâm của chúng ta thì điên đảo và mất chính thường (bị bệnh). Còn tâm của Phật thì chính thường, thanh tịnh và Vô Niệm (Vô là không vọng tưởng, niệm là Chân Như khởi niệm – Đức Lục Tổ -). Thế nên, nếu ai tu hành nắm bắt được “Tâm Thể Vô Niệm”, thì người nầy sẽ đắc đạo quả Vô Thượng Bồ Đề (thành Phật).

Nhưng làm sao để thấy (nhận ra) hay nắm bắt cho được cái “Tâm Thể Vô Niệm” hay Chân tâm, Phật Tánh?

Để làm cho được cái công việc nầy, trước hết các bạn phải học thuộc lòng và hiểu cho sâu lời dạy của Đức Thế Tôn khi vừa thành Đạo:

“Lạ thay! Lạ thay! Tất cả chúng sanh đều có đầy đủ đức tướng trí tuệ Như Lai. Nhưng vì vọng tưởng che lấp, nên không chứng được. Nếu lìa vọng tưởng, thì Vô Sư Trí và các năng lực to lớn khác sẽ hiện bày, tha hồ mà lấy dùng”.

Kế đó các bạn phải cố gắng tìm hiểu cho thật kỹ xem Nhị Tổ Huệ Khả, Thượng tọa Minh (kinh Pháp Bảo Đàn) và tổ Vô Ngôn Thông… có phải chăng, nhờ dừng bặt hay dừng được Vọng tưởng Tạp niệm ở trong Tâm linh, nên các Ngài được khai ngộ hay Kiến Tánh?

Nhân đây, tôi nói cho các bạn thấy Đức Lục Tổ được Đức Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn giảng kinh Kim Cang cho nghe đến câu:

“Bất ưng trụ sắc sinh tâm, bất ưng trụ Thinh, Hương, Vị, Xúc, Pháp sinh tâm. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm”. (Chảng nên trụ sắc sinh tâm, chẳng nên trụ Thinh, Hương, Vị, Xúc, Pháp mà sinh tâm. Nên không có chỗ trụ mà sinh tâm), thì Ngài liền được Đại Ngộ, nên thốt lên rằng:

-Không ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh.
-Không ngờ tự tánh vốn không sanh diệt.
-Không ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ.
-Không ngờ tự tánh vốn không lay động.
-Không ngờ tự tánh có khả năng sanh ra vạn pháp.

Qua câu chuyện Ngộ Đạo của Đức Lục Tổ nêu trên, các bạn cảm thấy thế nào, có thấy biết được chỗ ngộ của Ngài chưa?

Nếu chưa thì các bạn nên biết rằng, kinh Lăng Nghiêm có nói: “Sáu căn là gốc của Luân hồi, sáu căn cũng là gốc của Giải thoát”. Tại sao sáu căn là gốc của Luân Hồi?

Khi sáu căn (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý) tiếp xúc với sáu trần, thì cái thức (nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức) của các bạn liền khởi niệm phân biệt là: tốt hay xấu, hay hoặc dở, thơm hay hôi, ngon hay dở, thô hay mịn, như ý hay bất như ý, phải hay quấy…

Thế là các bạn đã bị sức hút của Vũ Trụ Cảm Giác (Vũ Trụ Tương Đối) nó chi phối rồi đấy, khó mà thoát ra khỏi Vũ Trụ Cảm Giác được, nên nói sáu căn là gốc của Luân hồi! Vì sao? Vì khi thấy: tốt hay thơm, ngon mịn và như ý, thì các bạn sẽ khởi tâm Ưa Thích (Ái, Thơm) còn ngược lại khởi tâm Ghét Bỏ (Sân). Mà Tham (cõi Dục) và Sân (cỏi Sắc) là 2 trong 6 cái căn bản phiền não ở trên đời nầy. Nếu có sự hiện diện của chúng, thì các bạn làm sao thoát ra khỏi ba cõi sáu đường được!?

Tại sao sáu căn là gốc của giải thoát?

Muốn được tự tại đối với trần cảnh ở bên ngoài, hoặc muốn thoát ra khỏi sức hút của Vũ Trụ Cảm Giác để tiến nhập vào Vũ Trụ Tri giác, các bạn phải như thật rõ biết, cái thân ngũ uẩn nầy và tất cả các pháp ở trong cái Vũ Trụ Cảm Giác (Vũ Trụ Tương Đối), chỉ là hiện tượng mà thôi. Chúng có đó chỉ là giả có, chớ không phải thật có. Do vậy, nên Bát Nhã Tâm Kinh nói:

“Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách” (soi thấy năm uẩn nầy là không, thì vượt được mọi khổ nạn). Và kinh Kim Cang cũng có nói: “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng” (Phàm cái gì có hình tướng, đều giả dối không thật).

Hoặc nói:
“Nhứt thiết hữu vi pháp
Như mộng huyễn bào ảnh
Như lộ diệt như điện
Ưng tác như thị quán”

Lại nữa, Thiền sư Minh chánh (một Thiền sư Việt Nam), cảnh giác người tu chúng ta:

“Chẳng biết Bản Lai Vô Nhất Vật,
Công phu luống uổng một đời ai”

Thí như, giờ đây các bạn đã được như thật rõ biết “xưa nay không có một vật”, thì khi 6 căn tiếp xúc với 6 trần, các bạn sẽ không còn vọng tưởng để khởi niệm phân biệt: tốt xấu, to nhỏ, dài ngắn, hay dở, thơm hôi… như trước đây nữa. Như vậy là các bạn đã được Vô Tâm cùng vạn vật, đã được Vô Niệm, đã thoát ra khỏi sức hút của Vũ Trụ Cảm Giác (3 cõi), đã vào được vũ Trụ Tri giác (Vũ Trụ Tuyệt Đối) và đã đắc Thiền rồi vậy. Bởi vì, Đức Lục Tổ nói: “Sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà không dính mắc và không kẹt nơi cảnh thuận hay cảnh nghịch là Thiền”. Còn diều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tôn, Sơ tổ phái Trúc Lâm Yên Tử thì nói: “Đối cảnh Vô Tâm, chớ có hỏi Thiền”.

Tóm lại, khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà các bạn không khởi niệm phân biệt (tức là dừng bặt hay ngừng dứt được vọng tưởng tạp niệm), thì các bạn sẽ thoát ra khỏi sức hút của Vũ Trụ Cảm Giác để tiến vào Vũ Trụ Tri giác (Vũ Trụ Tuyệt Đối, Vũ Trụ Phi Vật Chất hay Tâm Thể Vô Niệm) mới có thể tiếp cận hay giáp mặt với Thiền.

Có thể nói, Thiền là một báu vật vô giá ở trong Vũ Trụ Tri Giác (Tổng Cơ Quan Áo Bí của Vũ Trụ). Nếu ai có thể hội hay nắm bắt được Thiền, thì người nầy sẽ được Kiến Tánh hay Ngộ Đạo giống y như Đức Lục Tổ Huệ Năng đã Ngộ vậy!

Tuy nhiên, kinh nghiệm cho biết, cách thức Kiến Tánh hay Ngộ Đạo như đã trình bày trên, người tu ở vào thời buổi hiện nay khó mà có người làm được. Vì sao? Vì muốn được như thật biết “xưa nay không có một vật” (Bản Lai Vô Nhất Vật) để đắc Thiền không phải là chuyện dễ dàng mà là hết sức khó khăn! Bằng cớ là đã có rất nhiều người tu hễ mỡ miệng ra là nói cái gì cũng Giả cũng Không. Nhưng khi va chạm với sự thật, thì lúc bấy giờ họ lại thấy cái gì cũng Thiệt cũng Có hết trơn! Với cái thấy biết cạn cợt của họ như thế đó, thì họ làm sao có thể thoát ra khỏi sức hút của Vũ Trụ Cảm giác (Vũ Trụ Tương Đối) cho được, để thể hội hay có Thiền? Đức Phật có dạy như sau:

Có Thiền trí tuệ sanh,
Không Thiền trí tuệ diệt.
Hai nẻo sanh diệt nếu biết,
Hãy nổ lực viên thành trí tuệ.


***

Thiền sư Thích Thanh Phước

thichthientri
Cảm ơn, Thành viên Moderator (Xin thông báo BQT)
 
Bài viết: 157
Ngày tham gia: Thứ 2 09 Tháng 4, 2012 2:17 am

Quay về Phật học vấn đạo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron