Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


###10.-Làm sao ra khỏi nhà lửa?

Kính mong quý Chư Tôn Đức Tăng, Ni và quý Cư sĩ hoan hỷ viết vài dòng về Phật pháp và Phật học vấn đạo.

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị, Phattutaigia, Nguyên Chiếu

###10.-Làm sao ra khỏi nhà lửa?

Gửi bàigửi bởi thichthientri » Thứ 2 03 Tháng 8, 2015 2:09 am

10.-LÀM SAO RA KHỎI NHÀ LỬA?
(Đã đăng trên báo VÔ ƯU
của GIÁO HỘI PHẬT GIÁO TỈNH DAKLAK)

Người tu chúng ta nên biết rằng, thế giới chúng ta có hai thứ: Thế giới chẳng sinh chẳng diệt chính là Niết Bàn, và thế giới có sinh có diệt chính là cõi Ta Bà nầy.

Và theo lời dạy của Đức thế tôn, thì có ba cách thức giúp cho người tu chúng ta thoát khỏi nhà lửa (thế giới có sinh và có diệt) để được giải thoát từng phần hoặc được đại tự tại và giải thoát lớn (thành Phật) như dưới đây:

I. CÁCH THỨ NHỨT: TU THEO TAM THỪA:
A. Người tu theo Tiểu Thừa phải thấy (giác ngộ) cái thân ngũ uẩn hay cái thân tứ đại vật chất nầy là Không (Bát Nhã Tâm Kinh nói: chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách), để tiêu diệt cho hết tất cả những kiến giải mê lầm của Tam Giới (Kiến nhứt thiết trụ địa phiền não hay Tham, Sân, Si), đồng thời tiêu diệt được cái thân “phần đoạn sanh tử” chứng quả vị A La Hán, ra khỏi Tam Giới (Dục, Sắc và vô Sắc giới) và vào Hữu Dư Niết bàn.

B. Người tu theo Trung Thừa phải thấy (giác ngộ) tất cả các pháp (những gì mà mắt chúng ta có thể thấy, tay có thể chỉ ra được) ở trong cái Vũ Trụ Cảm Giác hay Vũ Trụ Tương Đối nầy đều Không, để đoạn cho được cái ÁI (sản phẩm của Vô Minh) hay những kiến giải mê lầm của Tam Giới (Kiến nhứt thiết trụ địa phiền não) thì lúc bấy giờ sẽ tiêu diệt được cái thân “phân đoạn sinh tử” để thân chứng quả vị BÍCH CHI PHẬT và vào Hữu Dư Niết Bàn.

C. Người tu theo Đại Thừa hay Bồ Tát thừa, phải như thực thấy (giác ngộ) hai cái Không: Ngã Không và Pháp Không, tức là thấy (giác ngộ) xưa nay không có một vật (Bản lai vô nhứt vật), thì lúc bấy giờ sẽ tiêu diệt được được những kiến giải mê lầm của Tam Giới và đoạn được cái thân “phân đoạn sinh tử”, thân chứng quả vị BỒ TÁT, để vào Hữu Dư Niết Bàn. Vì kinh Kim Cang có nói: “Bồ Tát bố thí mà trụ tướng, thì không phải Bồ Tát”.

II. CÁCH THỨ HAI: TU THEO THIỀN TÔNG:
Tu theo Thiền Tông, bắt buộc người tu phải được như thực Kiến Tánh (Giác tự tâm hiện lượng) hay Ngộ Đạo thì lúc bấy giờ mới có được lợi ích thiết thực trong công việc tu hành. Thế nên, người tu phải nắm bắt cho được những vấn đề hết sức quan trọng dưới đây:

1. Phải biết Tâm là gì và ở đâu?
2. Phải biết rõ Thể, Tướng và Dụng của Tâm.
3. Phải biết tu cái gì trong Tâm?
4. Không nên lìa Tâm hay phân Tâm mà tu.
5. Phải biết Đại tự nhiên tức Vũ Trụ Cảm Giác hay Vũ Trụ Tương Đối, hoặc Vũ Trụ Vật Chất là thế giới có sinh có diệt ở bờ bên nầy (Bờ Mê), thuộc về thế gian.
Còn Vũ Trụ Tri giác, Phật học gọi là Vũ Trụ Tuyệt Đối, các nhà khoa học gọi là Vũ Trụ Phi Vật Chất hay Tổng Cơ Quan Áo Bí Của Vũ Trụ là thế giới chẳng sinh chẳng diệt ở bờ bên kia (Bờ Giác), thuộc về xuất thế gian.
Nếu như đem Vũ Trụ Cảm giác so sánh với Vũ Trụ Tri Giác, thì Vũ Trụ Cảm Giác chỉ là hòn bọt bé nhỏ trong biển lớn Vũ Trụ Tri Giác mà thôi!
Tên khác của Vũ Trruj Tri Giác hay Tổng Cơ Quan Áo Bí Của Vũ Trụ, Phật học gọi là: Chân Như, Chân Tâm, Phật Tánh, Pháp Thân, Bản Lai Diện Mục, Ông Chủ, Vô Sư Trí, Niết Bàn v.v…
6. Mấu chốt của định luật Đại Tự Nhiên hay Định luật luân hồi không ở trên trời xanh mây trắng, mà nó ở ngay trong cái thân vật chất máu mũ nầy. Và lẽ dĩ nhiên cửa Ra và Vào vòng luân hồi ở chỗ nào, thì nó cũng ở chỗ đó. Cho nên, hễ còn thấy có Vọng tưởng, Tạp niệm khởi lên, thì nên biết rằng mình vẫn còn dính mắc, còn kẹt trong vòng Luân hồi. Còn như thấy Vọng Niệm, Tạp Niệm đã bị dừng bặt không còn khởi lên được nữa, thì nên biết rằng mình đã thoát khỏi vòng Luân hồi, đã tiến nhập vào Vũ Trụ Tri Giác rồi vậy.
__MCE_ITEM__7. Muốn được Khai ngộ hay Kiến tánh, người tu phải có một pháp tu cho thật tốt để dừng bặt cho được những thứ “Tự Ngôn Tự Ngữ” (Vọng tưởng Tạp niệm), để tiến nhập vào Vũ Trụ Tri Giác. Và chỉ khi nào vào được Vũ Trụ Tri Giác rồi, người tu mới có thể thấy hay thể hội được cái “Tâm Tĩnh Lặng Mà Biết”, đó chính là Ông Phật thật (Pháp thân). Thế là người tu đã được Khai Ngộ hay Kiến Tánh rồi vậy!.
Tuy nhiên, kinh nghiệm cho biết, có một số người tu đã ngừng dứt hay dừng bặt được những thứ “Tự Ngôn Tự Ngữ” (Vọng tưởng Tạp niệm), đã vào được cảnh giới Vô Niệm, tức là đã vào được Vũ Trụ Tri Giác rồi, nhưng họ vẫn chưa nhận ra hay chưa thể hội được cái Bản Lai diện Mục của chính mình, nếu gặp phải trường hợp nầy, người tu phải nhờ người có cặp mắt sáng là thầy hay bạn nhổ đinh tháo chốt giùm cho.
Xưa kia, Nhị Tổ HUỆ KHẢ và Tổ VÔ NGÔN THÔNG… nhờ dừng bặt được Vọng tưởng Tạp niệm, mà được Minh Tâm Kiến Tánh.
Thế nên, người tu Thiền thời buổi hiện nay nên biết rằng: “Tâm cuồng dừng bặt là Ngộ Đạo”. Vì kinh Lăng Nghiêm và kinh Đại Bát Niết Bàn có nói như sau:
-Cuồng tâm ký yết, yết tức Bồ Đề” (cuồng tâm ngừng nghĩ, ngừng nghĩ tức Bồ Đề).
-“Sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc” (sanh diệt (vọng tưởng) diệt rồi, tịch diệt (Niết Bàn) là vui).
Hiện nay có rất nhiều người tu Thiền nương vào cái Dụng (của tâm) để suy đoán, so lường hay nhận định về cái Thể (của Tâm) như thế nào đó, rồi bèn có kết luận rằng mình đã được Kiến Tánh. Cái hiểu Kiến Tánh hay Ngộ Đạo đó không có gì bảo đảm cả.
8. Sau khi được Kiến Tánh hay Ngộ Đạo rồi người tu còn phải thể nhập Pháp Thân hay Niết Bàn bằng cách lần hồi tiêu diệt cho sạch hết những thứ “Tự Ngôn Tự Ngữ” (Vọng tưởng Tạp niệm hay biến dịch sanh tử tức là cái chết của bậc Thánh) ở trong tâm linh, để được ba cái Định: Đại Định, Diệu Định, Viên Định.
9. Khi được Viên Định rồi, người tu nên biết mình đã được Đại tự tại và Giải thoát lớn (thành Phật hay là vào Vô Dư Niết Bàn) ngay trong hiện kiếp rồi vậy!.

III. CÁCH THỨ BA: TU THEO TỊNH ĐỘ:
Trong kinh Tiểu bổn A DI ĐÀ, Đức PHẬT có dạy như sau:
Muốn được vãng sanh về Tịnh Độ của Đức Phật A DI ĐÀ, người tu phải đáp ứng đủ ba điều kiện dưới đây:

1. Phước đức căn lành phải lớn (nguyên văn: Bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên dắc sanh bỉ quốc).
2. Niệm Phật cho được “Nhất Tâm Bất Loạn” từ một ngày cho đến bảy ngày (Nguyên văn: chấp trì danh hiệu, nhược nhứt nhựt, nhược nhị nhựt, nhược tam nhựt, nhược tứ nhựt, nhược ngũ nhựt, nhược lục nhựt, nhược thất nhựt “Nhất Tâm Bất Loạn”).
3. Khi sắp lâm chung tâm không loạn động (Nguyên văn: Kỳ nhân lâm mạng chung thời. A Di Đà Phật dữ chư Thánh chúng hiện tại kỳ tiền, thị nhân chung thời, tâm bất điên đảo (không loạn động) tức đắc Vảng sanh A Di Đà Phật, cực lạc quốc độ).

Có thể nói, đa phần trong bốn chúng Phật tử ở vào thời buổi hiện nay, muôn người như một đều rất muốn được Vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới của Đức Phật a Di Đà, để rồi sau đó tu tiếp cho đến ngày thành Phật mới thôi. Nhưng, khổ nổi họ lại chẳng biết phải niệm Phật như thế nào để được “Nhất Tâm Bất Loạn”!? Thật rất đáng tiếc và cũng đáng thương thay!.

Thực ra, muốn niệm Phật cho được “Nhất tâm bất loạn” người tu phải có phương pháp để Niệm chứ không phải ai muốn niệm sao thì niệm. Thời gian gần đây chúng tôi có giới thiệu với bốn chúng Phật tử “Phương pháp niệm Phật để được nhất tâm bất loạn” đăng trên tờ Tạp chí Nghiên cứu Phật học số 5 năm 2004 (Hà Nội) và đăng trên tờ Nội san vô Ưu (tỉnh Daklak) số 19 tháng 8 năm 2004.

Với phương pháp niệm Phật nói trên, người tu chỉ cần dụng công vài ba tuần lễ là được “Nhất tâm bất loạn” ngay. Chúng tôi dám cam đoan như thế.

Tóm lại, muốn ra khỏi nhà lửa để chấm dứt mọi nổi khổ đau và phiền não ở trên đời nầy, người tu thời nay tùy theo sở thích chọn lấy một trong ba cách thức tu nêu trên để tiến tu, nhất định sẽ được mãn nguyện. Tuy nhiên, người tu chúng ta cũng nên biết rằng, cái việc niệm Phật để được Vãng sanh về Tịnh độ của Đức Phật A Di Đà là dễ tu nhất. Còn tu Thiền, thì phải có Minh Sư đưa đường chỉ lối và một pháp tu có đủ khả năng “Diệt vọng tưởng, hiện chân như” mới có hy vọng được mãn nguyện.

***
Thích thanh Phước
thichthientri
Cảm ơn, Thành viên Moderator (Xin thông báo BQT)
 
Bài viết: 157
Ngày tham gia: Thứ 2 09 Tháng 4, 2012 2:17 am

Quay về Phật học vấn đạo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron