Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


Thực Tại Hiện Tiền, Quý II-2015

Chuyên mục tin tức về Phật giáo trong và ngoài nước.

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị, Quảng Hòa

Thực Tại Hiện Tiền, Quý II-2015

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 4 01 Tháng 4, 2015 12:16 pm

I. Thực tập đời thường? Ngày 01-04-2015 ( 13 tháng 2 năm Ất Mùi.)

Biệt Nghiệp và Đồng Nghiệp

6. Phật dạy nghiệp là cái không thật, tuy không thật, nếu đã làm thì sẽ cho quả, chớ không tránh khỏi. Trốn tránh người thế gian thì được, mà nghiệp thì không thể trốn được. Vì khi tạo nghiệp thì mắt thấy tai nghe thân cảm thọ, chủng tử nghiệp đã chứa vào tạng thức rồi, hội đủ duyên thì quả kết tụ.

Về ý nghĩa đồng nghiệp, trong kinh có ghi: Một hôm Phật ở trong hương thất trong núi Linh Thứu, gần đó có nhiều đoàn Tỳ Kheo đi thiền hành. Đoàn thứ nhất đi theo Tôn Giả Xá Lợi Phất. Đoàn Tỳ Kheo thứ hai dẫn đầu là Tôn Giả Mục Kiền Liên. Đoàn thứ ba các Tỳ Kheo đi sau Tôn Giả Ma Ha Ca Diếp. Đoàn thứ tư gồm những Tỳ Kheo đi theo Tôn Giả A Na Luật. Đoàn thứ năm là một số Tỳ Kheo đi theo Tôn Giả Phú Lâu Na. Đoàn thứ sáu là những Tỳ Kheo đi theo sự hướng dẫn củaa Tôn Giả Ưu Ba Ly. Đoàn thứ bảy là những Tỳ Kheo đi theo sau Đề Bà Đạt Đa.

Khi đó Phật mới nói với các vị Tỳ Kheo đang ở bên cạnh:
Những Tỳ Kheo cùng đi theo Xá Lợi Phất là những Tỳ Kheo có trí tuệ lớn. Những Tỳ Kheo cùng đi với Mục Kiền Liên là những Tỳ Kheo có đại thần thông. Những Tỳ Kheo đi theo Ma Ha Ca Diếp là những Tỳ Kheo ưa tu hạnh đầu đà... Còn những Tỳ Kheo mà đi theo Đề Bà Đạt Đa là những Tỳ Kheo có tâm ác dục".

Và Phật kết luận rằng: Ai cùng đi theo người nào là đã có cái nghiệp chung với người đó. Những Tỳ Kheo đi theo Tôn Giả Xá Lợi Phất là có cái nghiệp chung với Ngài về trí huệ. Những Tỳ Kheo đi theo Tôn Giả Mục Kiền Liên là có nghiệp chung với ngài về thần thông. Cho tới các Tỳ Kheo đi theo Đề Bà Đạt Đa cùng có nghiệp chung về ác dục.

Cái nghiệp chung đó có từ quá khứ, hiện tại, vị lai cứ theo nhau không rời. Đó là cộng nghiệp của những Tỳ Kheo thời xưa, được Phật dạy trong kinh.
Ngày 31-3-2015, bài 3- 7/7 ) Re: Tu Là Chuyển Nghiệp: Hòa Thượng Thích Thanh Từ
*****************
Diễn đàn ghi chú:
*** *** *** *** *** ***
(Ngày 04-03-2015, hết bài 4 Re: Bát Chánh Đạo: 3.Chánh ngữ. )
(Ngày 17-3-2015, Hết bài 2 ) Re: Bát Chánh Đạo: 5 Chánh Mạng
Ngày 23-3-2015 hết bài 3) Re: Chánh mạng: Nhiều tác giả
Ngày 25-3-2015, hết bài 3- 2/2) Re: Bát Chánh Đạo: 4.Chánh nghiệp

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
II. Định Học

8/ Chánh định, còn gọi là đế định, là chi thứ tám của Bát chánh đạo, mục đích của chi này là giúp hành giả xa lìa pháp dục ác bất thiện thành tựu bốn pháp thiền: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và, tứ thiền.

Theo Kinh Ðại Tứ Thập, Trung Bộ III, tr. 206 - 208 bản dịch của HT. Minh Châu đức Phật dạy: "Thế nào là Thánh chánh định với các cận duyên và tư trợ? Chính là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm.

Này các Tỷ-kheo, phàm có nhứt tâm nào được tư trợ với bảy chi phần này, như vậy, gọi là Thánh chánh định cùng với các cận duyên và tư trợ".
Ngày 01-04-2015 Bài 1 - 2/4 Bát Chánh Đạo: 8 Chánh Định

****************
Diễn đàn ghi chú
:

*** *** *** *** *** ***
(Ngày 7-2-2015, đọc tiếp bài 3) Re: Bát Chánh Đạo: 7. Chánh Niệm
(Ngày 3-2-2015 hết bài Tịnh Nghiệp 1: Khi lái xe Tư duy: Pháp hành Chánh Niệm ? Pháp Hành Minh Sát Thực Tiễn, Tác giả Mahasi Saydaw, Dịch giả: Pháp Thông. )
(Ngày 14-03-2015, hêt bài 2 - ) Re: Bát Chánh Đạo: 6.Chánh Tinh Tấn
(Ngày 29-03-2015, Hết bài 1- Tinh tấn giữ đời thường (nhiều tác giả)
Chánh định?

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
III. Huệ học

10.Ðức Phật nói thêm:

"Này các Tỳ khưu, các dục lạc ngũ trần là vô thường, giả dối, không thực, những chuyện tầm phào của kẻ ngu dựa trên ảo tưởng..."

Ở đây, các tư duy ác bất thiện này dẫn đến tham dục, sân hận và đấu tranh[14]. Tuy nhiên đối với người đang đi tìm lạc thú, những người quá thiên về vật chất, những lời dạy này của Ðức Phật dường như chỉ là một bài giảng luân lý tẻ nhạt, không có ý nghĩa gì cả, nhưng với những ai đang cố gắng đối diện với sự thật để thấy các pháp đúng theo chân tướng của nó với sự trong sáng, vô tư, những lời dạy này không phải không ích lợi. Các nhà tâm lý và luân lý học hiện đại, khi mở cuộc thăm dò vào các lãnh vực tâm lý tính dục của con người, cũng chỉ đang cố gắng khám phá lại những gì mà 25 thế kỷ trước Ðức Phật đã nói mà thôi.

Trong sự sắp xếp ba loại Chánh Tư Duy, những tư duy vô sân và vô hại được sắp liền theo nhau. Hai tư duy này tương ứng với tâm từ (Mettà) và tâm bi (Karunà) nằm trong bốn tâm vô lượng, hay bốn phạm trú (Brahma-vihàra). Tâm từ và tâm bi là hai trạng thái tuyệt vời dẫn đến đời sống phạm hạnh, chúng đẩy lùi tính ích kỷ và phân rẽ. Ðồng thời thúc đẩy lòng vị tha, hoà hợp trong tình thân hữu. Ðó là những tư duy cần được trau dồi tu tập đối với mọi chúng sanh không phân biệt chủng tộc, giai cấp, màu da, cộng đồng, tín ngưỡng, Ðông hay Tây.

Chính vì vậy mà chúng được gọi là những trạng thái tâm vô lượng
(Appamannàyo), vì chúng không bị giới hạn, không cách biệt với mọi người. Từ bi bao trùm muôn loài chúng sanh không mảy may thiên vị hay phân chia theo đẳng cấp, phẩm hạnh, địa vị, quyền lực, học thức, giá trị . v.v... là những hình thức phân rẽ con người. Từ bi đem lại sự an ổn cho tất cả chúng sanh.

Như Kinh Ðiển đã trình bày, hai đức hạnh (Từ - Bi) này có thể được tu tập không phải chỉ như cách cư xử với mọi người, mà còn như một đề mục hành thiền, lúc ấy chúng được xem là phạm trú quán (Brahmavihàrabhà-vana) Hay từ bi quán. Phạm trú quán nầy nếu được tu một cách nhiệt tâm và đúng pháp, sẽ đưa hành giả đến cấp độ phát triển tâm cao hơn gọi là Jhàna hay An chỉ tịnh (giai đoạn tập trung toàn triệt trong thiền quán).
Ngày 31-3-2015 bài 2- 11/20 Re: Bát Chánh Đạo: 2.Chánh tư duy. Dịch giả Pháp Thông.

****************
Diễn đàn ghi chú :
*** *** *** *** *** ***
(Ngày 18-2-2015 đọc bài 2 Bát Chánh Đạo: 1.Chánh kiến. )
(Ngày 10-03-2015 hết bài 1 - Tỳ Kheo Viên Minh: Từ Kinh điển trở lại cái thực)

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
IV. Huân Tu

Tự vượt qua khủng hoảng tinh thần

Điều 1: Hãy phát huy những mối quan hệ tương trợ cho bạn
Đề nghị và tiếp nhận sự hỗ trợ cần thiết đóng vai trò quan trọng giúp vượt qua khủng hoảng. Tuy nhiên, về bản chất, người khủng hoảng thường không đề nghị và tiếp nhận sự giúp đỡ của người khác dù rằng điều này không có lợi cho sự hồi phục của họ.

Sự tách biệt và một mình làm khủng hoảng thêm trầm trọng. Vì thế, duy trì các mối quan hệ thân thiết và các hoạt động xã hội là điều cần thiết.

Suy nghĩ thoát ly, thậm chí xa cách với gia đình và bạn bè thân thiết rất phổ biến ở người khủng hoảng dù họ có khi cảm thấy xấu hổ, mệt mỏi khi trò chuyện với người khác hoặc cảm thấy có lỗi khi thờ ơ với các mối quan hệ gần gũi xung quanh.

Hãy tự nhắc nhở mình rằng: Trò chuyện hay tâm sự, giãi bày để thoát khỏi khủng hoảng không phải là điều yếu kém và không có nghĩa bạn là gánh nặng của người khác. Người xung quanh bạn quan tâm và muốn giúp đỡ bạn. Bên cạnh đó, cũng đừng ngần ngại xây dựng các mối quan hệ mới giúp bạn cải thiện tình trạng thực tế.(Xem tiếp điều 1..)
Ngày 31-3-15 bài 3- 4/10 Re: Sức khỏe và đời sống: 10)

Dưỡng sinh 1: Ngừa bệnh: tim mạch Re: Alzheimer: ngừa bệnh mất trí nhớ thế nào?
***********************************
Dưỡng sinh 2: Huân Tu: Lễ Phật Ứng Dụng
Dưỡng sinh 3 (sát-na thiền): Tịnh Nghiệp 1 https://sites.google.com/site/vieclamclub1/
************************
***********************************************************************
1. Diễn đàn Tu viện Phật tử, Click >>> Forum: Or Forum.

Tuần thứ 14 : Hình ảnhBản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 29.03.2015
Links tháng: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12. 2015
Thông tin Phật giáo. Quý II, III, IV 2013. Quý I, II, III, IV- 2014; Quí I; II; III; IV - 2015

*******************************************************************
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Diễn đàn Tu Viện Phật Tử, Quý II-2015

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 5 02 Tháng 4, 2015 4:38 pm

I. Thực tập đời thường? Ngày 02-04-2015 ( 14 tháng 2 năm Ất Mùi.)

Biệt Nghiệp và Đồng Nghiệp

7. , nghiệp nó chi phối cả đời sống chúng ta, nếu huân tập sâu nghiệp nào thì nghiệp đó có sức mạnh, có hấp lực thu hút chúng ta đến môi trường của nghiệp đó.

Vì vậy, người Phật tử biết tu hành thì thân khẩu ý luôn luôn phải thiện lành, mới chiêu cảm được biệt nghiệp tốt và đồng nghiệp thiện.

Nếu tu còn trong vòng tương đối, thì phải biết tránh nghiệp ác, tạo nghiệp lành để tạo thân tốt, tức là được biệt nghiệp tốt và sanh trong cõi thiện, có đồng nghiệp thiện.

Tiến thêm một bước nữa, nếu biệt nghiệp là không thật, do ý sanh ra, mà ý cũng không thật có, nó là niệm phân biệt chợt hiện chợt mất, nên không theo là dừng nghiệp ý. Nghe nói trái tai vừa nổi bực tức muốn đánh chửi người, liền nhìn lại xem coi cái bực tức hình tướng thế nào, phát xuất từ đâu? Tìm lại không thấy hình tướng của bực tức, mà nguồn gốc khởi bực tức cũng không còn nữa.

Thấy của người lòng tham vừa móng khởi muốn lén lấy, liền nhì lại coi tướng trạng của tham lam như thế nào, phát xuất từ đâu? Khi nhìn kỹ lại thì không thấy hình dáng của tham lam, và nơi chốn phát xuất ra tham lam cũng không có nữa.

Như vậy, nghiệp phát xuất từ ý, rồi miệng, ra thân, mà ý là gốc phát ra nghiệp đã không thật, thì nghiệp miệng nghiệp thân làm gì có thật? Sở dĩ thấy nghiệp có thật là do mê. Những nơi khác dạy khi đổi duyên xúc cảnh, nếu có khởi tham lam sân giận, thì cứ lo niệm Phật nhớ Phật, thì tham lam sân giận sẽ lắng xuống.

Đó cũng là một cái thuật đối trị bệnh tham bệnh sân. Ở đây thì chúng tôi chủ trương dùng trí nhìn lại những cái xấu như tham, sân, kiêu mạn... hình dáng tướng trạng ra sao, phát xuất từ đâu? Khi nhìn lại nếu nó tan biến là nó không thật thì nó không có sức mạnh khiến mình nói làm theo nghiệp ác. Và cứ mỗi lần đổi duyên xúc cảnh, nếu có tham sân... dấy khởi lên nhìn lại xem tường tận thấu đáo, thấy nó không thật thì nó không chi phối mình nói làm sai quấy. Khi tâm chúng ta thanh tịnh là đã cắt đứt được dòng tạo nghiệp là vọng tưởng là ý nghiệp không còn luân hồi sanh tử, được giải thoát.
Ngày 2-4-2015, Hết bài 3) Re: Tu Là Chuyển Nghiệp: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

*****************
Diễn đàn ghi chú:
*** *** *** *** *** ***
(Ngày 04-03-2015, hết bài 4 Re: Bát Chánh Đạo: 3.Chánh ngữ. )
(Ngày 17-3-2015, Hết bài 2 ) Re: Bát Chánh Đạo: 5 Chánh Mạng
Ngày 23-3-2015 hết bài 3) Re: Chánh mạng: Nhiều tác giả
Ngày 25-3-2015, hết bài 3- 2/2) Re: Bát Chánh Đạo: 4.Chánh nghiệp
Ngày 2-4-2015, Hết bài 3) Re: Tu Là Chuyển Nghiệp: Hòa Thượng Thích Thanh Từ
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
II. Định Học

8/ Chánh định, còn gọi là đế định, là chi thứ tám của Bát chánh đạo, mục đích của chi này là giúp hành giả xa lìa pháp dục ác bất thiện thành tựu bốn pháp thiền: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và, tứ thiền.

Theo Kinh Ðại Tứ Thập, Trung Bộ III, tr. 206 - 208 bản dịch của HT. Minh Châu đức Phật dạy: "Thế nào là Thánh chánh định với các cận duyên và tư trợ? Chính là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm.

Này các Tỷ-kheo, phàm có nhứt tâm nào được tư trợ với bảy chi phần này, như vậy, gọi là Thánh chánh định cùng với các cận duyên và tư trợ".
Ngày 01-04-2015 Bài 1 - 2/4 Bát Chánh Đạo: 8 Chánh Định

****************
Diễn đàn ghi chú
:

*** *** *** *** *** ***
(Ngày 7-2-2015, đọc tiếp bài 3) Re: Bát Chánh Đạo: 7. Chánh Niệm
(Ngày 3-2-2015 hết bài Tịnh Nghiệp 1: Khi lái xe Tư duy: Pháp hành Chánh Niệm ? Pháp Hành Minh Sát Thực Tiễn, Tác giả Mahasi Saydaw, Dịch giả: Pháp Thông. )
(Ngày 14-03-2015, hêt bài 2 - ) Re: Bát Chánh Đạo: 6.Chánh Tinh Tấn
(Ngày 29-03-2015, Hết bài 1- Tinh tấn giữ đời thường (nhiều tác giả)
Chánh định?

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
III. Huệ học

11. Trong phần giáo giới Sa di La-Hầu-La (Ràhula), Ðức Phật dạy: 'Này Ràhula, con hãy tu tập quán niệm tâm từ vô lượng vì nhờ tu tập lòng từ, sân hận sẽ bị đẩy lùi. Này Ràhula, con hãy tu tập quán niệm tâm bi vô lượng, vì nhờ tu tập lòng bi, hại và ác tâm sẽ bị đẩy lùi'.

Từ đoạn kinh này, chúng ta thấy được rằng Mettà và Karunà hoàn toàn đối nghịch với sân hận và ác độc. Sân hận, giống như tham dục, cũng phát sanh do các căn tiếp xúc với các trần. Khi mắt tiếp xúc với một hình sắc, mà hình sắc này theo cách nghĩ của ta là không đáng ưa hay khó chịu, lúc ấy ác tâm sẽ phát sanh, nếu như ta không vận dụng tác ý như lý.

Ðối với tai và âm thanh, mũi và mùi, lưỡi và vị, thân và vật xúc chạm, tâm và các pháp trần cũng vậy. Ngay với những vật đáng vừa lòng, cả hữu tình lẫn vô tình, thường đem lại cho ta nhiều lạc thú cũng có thể gây ra sự ác cảm hay sân hận.

Chẳng hạn, một người có thể theo đuổi một người nào đó mà anh ta yêu mến, ấp ủ những ý nghĩ về tình cảm nhục dục, nhưng nếu người anh ta yêu đó không thể hiện sự đồng tình hoặc xử sự hoàn toàn trái ngược với những gì trông đợi thì những xung đột và giận dữ sẽ phát sanh.

Lúc ấy nếu anh ta không vận dụng tác ý như lý
, nếu anh ta không phải là người sáng suốt, anh ta có thể xử sự một cách điên rồ, và lối xử sự này sẽ dẫn đến những hậu quả tai hại, thậm chí có thể sát nhân hay tự vận. Ðó là sự nguy hiểm của các dục.

Ðây là một thí dụ điển hình, nhờ đó chúng ta có thể hiểu được bản chất của những tà tư duy (Micchà samkappa), và cách nó đem lại bất lợi cho người chấp giữ nó. Trong trường hợp này, tình cảm có tính nhục dục hay dục vọng không được kềm chế có thể dẫn đến sân hận cao độ mà điều này sẽ gây ra sự tổn thương, não hại, bạo hành, kết quả đưa đến tử vong, sầu khổ và bi ai.

'Kẻ thù hại kẻ thù
Oan gia hại oan gia
Không bằng tâm niệm ác
Do chính ta hại ta'.


Liên quan đến điều này, thật là thú vị khi nhắc đến câu nói của Àyadeva:
Chúng chỉ là một thứ, tham dục ở một bên, sân hận ở bên khác, si mê nằm kế đó, do đó mà nói, dục lạc ngũ trần không có ý nghĩa cố hữu nào cả (chỉ là một sự rỗng không)
.

Ðối với hàng phàm nhân, việc ấp ủ những tà tư duy hay ác tư duy là một điều tự nhiên. 'Như ngôi nhà vụng lợp, mưa liền xâm nhập vào. Cũng vậy tâm không tu, tham dục liền xâm nhập'.

Những dục vọng của con người đang tàn phá. Tham dục của những người mù quáng đã gây ra thù hận và bao nỗi khổ đau khác. 'Kẻ thù của toàn thế gian nầy là tham dục, qua đó mọi tội ác đối với con người. Tham dục này khi vì một nguyên nhân nào đó làm cản trở, sẽ bến thành thù hận, phẫn nộ'.
Ngày 02-04-2015 bài 2- 12/20 Re: Bát Chánh Đạo: 2.Chánh tư duy. Dịch giả Pháp Thông.

****************
Diễn đàn ghi chú :
*** *** *** *** *** ***
(Ngày 18-2-2015 đọc bài 2 Bát Chánh Đạo: 1.Chánh kiến. )
(Ngày 10-03-2015 hết bài 1 - Tỳ Kheo Viên Minh: Từ Kinh điển trở lại cái thực)

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
IV. Huân Tu

Tự vượt qua khủng hoảng tinh thần

Điều 1: Hãy phát huy những mối quan hệ tương trợ cho bạn
Đề nghị và tiếp nhận sự hỗ trợ cần thiết đóng vai trò quan trọng giúp vượt qua khủng hoảng. Tuy nhiên, về bản chất, người khủng hoảng thường không đề nghị và tiếp nhận sự giúp đỡ của người khác dù rằng điều này không có lợi cho sự hồi phục của họ.

Sự tách biệt và một mình làm khủng hoảng thêm trầm trọng. Vì thế, duy trì các mối quan hệ thân thiết và các hoạt động xã hội là điều cần thiết.

Suy nghĩ thoát ly, thậm chí xa cách với gia đình và bạn bè thân thiết rất phổ biến ở người khủng hoảng dù họ có khi cảm thấy xấu hổ, mệt mỏi khi trò chuyện với người khác hoặc cảm thấy có lỗi khi thờ ơ với các mối quan hệ gần gũi xung quanh.

Hãy tự nhắc nhở mình rằng: Trò chuyện hay tâm sự, giãi bày để thoát khỏi khủng hoảng không phải là điều yếu kém và không có nghĩa bạn là gánh nặng của người khác. Người xung quanh bạn quan tâm và muốn giúp đỡ bạn. Bên cạnh đó, cũng đừng ngần ngại xây dựng các mối quan hệ mới giúp bạn cải thiện tình trạng thực tế.(Xem tiếp điều 1..)
Ngày 31-3-15 bài 3- 4/10 Re: Sức khỏe và đời sống: 10)

Dưỡng sinh 1: Ngừa bệnh: tim mạch Re: Alzheimer: ngừa bệnh mất trí nhớ thế nào?
***********************************
Dưỡng sinh 2: Huân Tu: Lễ Phật Ứng Dụng
Dưỡng sinh 3 (sát-na thiền): Tịnh Nghiệp 1 https://sites.google.com/site/vieclamclub1/
************************
***********************************************************************
1. Diễn đàn Tu viện Phật tử, Click >>> Forum: Or Forum.

Tuần thứ 14 : Hình ảnhBản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 29.03.2015
Links tháng: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12. 2015
Thông tin Phật giáo. Quý II, III, IV 2013. Quý I, II, III, IV- 2014; Quí I; II; III; IV - 2015

*******************************************************************
[/quote]
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Diễn đàn Tu Viện Phật Tử, Quý II-2015

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 7 04 Tháng 4, 2015 3:00 pm

I. Thực tập đời thường? Ngày 04-04-2015 ( 16 tháng 2 năm Ất Mùi.)

Bài 5 (VIII) (198) LỜI NÓI
Kinh Tăng Chi Bộ về Lời nói: Chương 5_XX(VIII-198) viết:

1. - Thành tựu năm chi phần, này các Tỷ-kheo, các lời là thiện thuyết, không phải ác thuyết, không có phạm tội và không bị những người có trí chỉ trích. Thế nào là năm?

2. Nói đúng thời, nói đúng sự thật, nói lời nhu hòa, nói lời liên hệ đến lợi ích, nói với lời từ tâm.

Thành tựu năm chi phần, này các Tỷ-kheo, các lời là thiện thuyết, không phải ác thuyết, không có phạm tội và không bị những người có trí chỉ trích.
****************************

Lời nói ác được Đức Phật giải thích như là những

“điều gì đã được thấy, được nghe, được biết, mà khi nói ra bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm, thì không nên nói”
, ngược lại những lời thiện là “điều gì đã được thấy, được nghe, được biết, mà khi nói ra thiện pháp tăng trưởng, bất thiện pháp tổn giảm, thì nên nói ra điều ấy”.


Ngày 4-4-2015, Hết bài 3) Re: Bát Chánh Đạo: 3.Chánh ngữ.

*****************
Diễn đàn ghi chú:
*** *** *** *** *** ***
(Ngày 17-3-2015, Hết bài 2 ) Re: Bát Chánh Đạo: 5 Chánh Mạng
Ngày 23-3-2015 hết bài 3) Re: Chánh mạng: Nhiều tác giả
Ngày 25-3-2015, hết bài 3- 2/2) Re: Bát Chánh Đạo: 4.Chánh nghiệp
Ngày 2-4-2015, Hết bài 3) Re: Tu Là Chuyển Nghiệp: Hòa Thượng Thích Thanh Từ
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
II. Định Học

8/ Chánh định, còn gọi là đế định, là chi thứ tám của Bát chánh đạo, mục đích của chi này là giúp hành giả xa lìa pháp dục ác bất thiện thành tựu bốn pháp thiền: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và, tứ thiền.

Theo Kinh Ðại Tứ Thập, Trung Bộ III, tr. 206 - 208 bản dịch của HT. Minh Châu đức Phật dạy: "Thế nào là Thánh chánh định với các cận duyên và tư trợ? Chính là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm.

Này các Tỷ-kheo, phàm có nhứt tâm nào được tư trợ với bảy chi phần này, như vậy, gọi là Thánh chánh định cùng với các cận duyên và tư trợ".
Ngày 01-04-2015 Bài 1 - 2/4 Bát Chánh Đạo: 8 Chánh Định

****************
Diễn đàn ghi chú
:

*** *** *** *** *** ***
(Ngày 7-2-2015, đọc tiếp bài 3) Re: Bát Chánh Đạo: 7. Chánh Niệm
(Ngày 3-2-2015 hết bài Tịnh Nghiệp 1: Khi lái xe Tư duy: Pháp hành Chánh Niệm ? Pháp Hành Minh Sát Thực Tiễn, Tác giả Mahasi Saydaw, Dịch giả: Pháp Thông. )
(Ngày 14-03-2015, hêt bài 2 - ) Re: Bát Chánh Đạo: 6.Chánh Tinh Tấn
(Ngày 29-03-2015, Hết bài 1- Tinh tấn giữ đời thường (nhiều tác giả)
Chánh định?

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
III. Huệ học

11. Trong phần giáo giới Sa di La-Hầu-La (Ràhula), Ðức Phật dạy: 'Này Ràhula, con hãy tu tập quán niệm tâm từ vô lượng vì nhờ tu tập lòng từ, sân hận sẽ bị đẩy lùi. Này Ràhula, con hãy tu tập quán niệm tâm bi vô lượng, vì nhờ tu tập lòng bi, hại và ác tâm sẽ bị đẩy lùi'.

Từ đoạn kinh này, chúng ta thấy được rằng Mettà và Karunà hoàn toàn đối nghịch với sân hận và ác độc. Sân hận, giống như tham dục, cũng phát sanh do các căn tiếp xúc với các trần. Khi mắt tiếp xúc với một hình sắc, mà hình sắc này theo cách nghĩ của ta là không đáng ưa hay khó chịu, lúc ấy ác tâm sẽ phát sanh, nếu như ta không vận dụng tác ý như lý.

Ðối với tai và âm thanh, mũi và mùi, lưỡi và vị, thân và vật xúc chạm, tâm và các pháp trần cũng vậy. Ngay với những vật đáng vừa lòng, cả hữu tình lẫn vô tình, thường đem lại cho ta nhiều lạc thú cũng có thể gây ra sự ác cảm hay sân hận.

Chẳng hạn, một người có thể theo đuổi một người nào đó mà anh ta yêu mến, ấp ủ những ý nghĩ về tình cảm nhục dục, nhưng nếu người anh ta yêu đó không thể hiện sự đồng tình hoặc xử sự hoàn toàn trái ngược với những gì trông đợi thì những xung đột và giận dữ sẽ phát sanh.

Lúc ấy nếu anh ta không vận dụng tác ý như lý
, nếu anh ta không phải là người sáng suốt, anh ta có thể xử sự một cách điên rồ, và lối xử sự này sẽ dẫn đến những hậu quả tai hại, thậm chí có thể sát nhân hay tự vận. Ðó là sự nguy hiểm của các dục.

Ðây là một thí dụ điển hình, nhờ đó chúng ta có thể hiểu được bản chất của những tà tư duy (Micchà samkappa), và cách nó đem lại bất lợi cho người chấp giữ nó. Trong trường hợp này, tình cảm có tính nhục dục hay dục vọng không được kềm chế có thể dẫn đến sân hận cao độ mà điều này sẽ gây ra sự tổn thương, não hại, bạo hành, kết quả đưa đến tử vong, sầu khổ và bi ai.

'Kẻ thù hại kẻ thù
Oan gia hại oan gia
Không bằng tâm niệm ác
Do chính ta hại ta'.


Liên quan đến điều này, thật là thú vị khi nhắc đến câu nói của Àyadeva:
Chúng chỉ là một thứ, tham dục ở một bên, sân hận ở bên khác, si mê nằm kế đó, do đó mà nói, dục lạc ngũ trần không có ý nghĩa cố hữu nào cả (chỉ là một sự rỗng không)
.

Ðối với hàng phàm nhân, việc ấp ủ những tà tư duy hay ác tư duy là một điều tự nhiên. 'Như ngôi nhà vụng lợp, mưa liền xâm nhập vào. Cũng vậy tâm không tu, tham dục liền xâm nhập'.

Những dục vọng của con người đang tàn phá. Tham dục của những người mù quáng đã gây ra thù hận và bao nỗi khổ đau khác. 'Kẻ thù của toàn thế gian nầy là tham dục, qua đó mọi tội ác đối với con người. Tham dục này khi vì một nguyên nhân nào đó làm cản trở, sẽ bến thành thù hận, phẫn nộ'.
Ngày 02-04-2015 bài 2- 12/20 Re: Bát Chánh Đạo: 2.Chánh tư duy. Dịch giả Pháp Thông.

****************
Diễn đàn ghi chú :
*** *** *** *** *** ***
(Ngày 18-2-2015 đọc bài 2 Bát Chánh Đạo: 1.Chánh kiến. )
(Ngày 10-03-2015 hết bài 1 - Tỳ Kheo Viên Minh: Từ Kinh điển trở lại cái thực)

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
IV. Huân Tu

Tự vượt qua khủng hoảng tinh thần

Điều 1: Hãy phát huy những mối quan hệ tương trợ cho bạn
Đề nghị và tiếp nhận sự hỗ trợ cần thiết đóng vai trò quan trọng giúp vượt qua khủng hoảng. Tuy nhiên, về bản chất, người khủng hoảng thường không đề nghị và tiếp nhận sự giúp đỡ của người khác dù rằng điều này không có lợi cho sự hồi phục của họ.

Sự tách biệt và một mình làm khủng hoảng thêm trầm trọng. Vì thế, duy trì các mối quan hệ thân thiết và các hoạt động xã hội là điều cần thiết.

Suy nghĩ thoát ly, thậm chí xa cách với gia đình và bạn bè thân thiết rất phổ biến ở người khủng hoảng dù họ có khi cảm thấy xấu hổ, mệt mỏi khi trò chuyện với người khác hoặc cảm thấy có lỗi khi thờ ơ với các mối quan hệ gần gũi xung quanh.

Hãy tự nhắc nhở mình rằng: Trò chuyện hay tâm sự, giãi bày để thoát khỏi khủng hoảng không phải là điều yếu kém và không có nghĩa bạn là gánh nặng của người khác. Người xung quanh bạn quan tâm và muốn giúp đỡ bạn. Bên cạnh đó, cũng đừng ngần ngại xây dựng các mối quan hệ mới giúp bạn cải thiện tình trạng thực tế.

Hãy nghĩ đến gia đình và bạn bè thân thiết - Hãy chia sẻ những gì bạn đang trải qua với gia đình và bạn thân, một cách trực tiếp (mặt đối mặt) càng tốt. Người nghe không nhất thiết phải giúp bạn làm gì đó, sau khi nghe bạn chia sẻ. Đề nghị được giúp đỡ hoặc hỗ trợ nếu bạn cần.
(Xem tiếp điều 1..)
Ngày 04-04-15 bài 5- Điều 1 Re: Sức khỏe và đời sống: 10)

Dưỡng sinh 1: Ngừa bệnh: tim mạch Re: Alzheimer: ngừa bệnh mất trí nhớ thế nào?
***********************************
Dưỡng sinh 2: Huân Tu: Lễ Phật Ứng Dụng
Dưỡng sinh 3 (sát-na thiền): Tịnh Nghiệp 1 https://sites.google.com/site/vieclamclub1/
************************
***********************************************************************
1. Diễn đàn Tu viện Phật tử, Click >>> Forum: Or Forum.

Tuần thứ 14 : Hình ảnhBản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 29.03.2015
Links tháng: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12. 2015
Thông tin Phật giáo. Quý II, III, IV 2013. Quý I, II, III, IV- 2014; Quí I; II; III; IV - 2015

*******************************************************************
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Diễn đàn Tu Viện Phật Tử, Quý II-2015

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Chủ nhật 05 Tháng 4, 2015 12:41 pm

I. Thực tập đời thường? Ngày 05-04-2015 ( 17 tháng 2 năm Ất Mùi.)

CHÁNH NGỮ (SAMMÀ-VÀCÀ)

1. Ngôn ngữ quả thật là điều kỳ diệu biết bao
, vì chỉ một lời nói có thể làm thay đổi hẳn toàn bộ quan niệm của con người về vấn đề thiện ác. Không phải là chúng ta đã thực sự may mắn có được đặc ân này một điều mà bị từ chối đối với loài vật đó sao?

Vậy mà quá ít người trong chúng ta quan tâm đến việc sử dụng nó vì lợi ích của bản thân chúng ta và của mọi người đến như thế nào! Giá như con người ta biết đắn đo hơn và tế nhị hơn trong những gì họ nói và chính xác hơn, thành thật hơn trong những gì họ viết hẳn rất nhiều điều phiền muộn và hiểu lầm đã có thể tránh khỏi.

Ngôn ngữ là một món quà vô giá vì qua nó chúng ta có thể diễn đạt những ý tưởng và quan niệm, nói chung những điều cần được chia xẻ với người khác. Nhưng nếu cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo này, cứ mặc cho nó phóng túng, nó có thể phá hỏng mọi sự. Rất nhiều những xung đột và rắc rối - từ những chuyện cãi nhau lặt vặt giữa các gia đình đến những cuộc chiến tranh giữa các quốc gia đâu không phải là trách nhiệm của các lưỡi đó sao?

Chỉ cần người ta điều phục được cái lưỡi của mình, không phải là thế giới này sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn để sống hay sao?

Ngôn ngữ không nên để bị chi phối bởi những tư duy bất thiện bởi tham, sân, ganh tỵ, ngã mạn, ích kỷ, v.v... Nói nhiều chắc chắn sẽ cản trở sự điềm tĩnh và tư duy chơn chánh, cũng như một cái lưỡi lúc nào cũng liến thoáng sẽ dẫn đến bốn loại tà ngữ.

Ðức Phật nói: 'Này các Tỳ khưu, có năm bất lợi và nguy hại cho lời nói ba hoa này. Thế nào là năm? Người nói nhiều sẽ thốt ra những lời giả dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời độc ác và những lời phù phiếm và sau khi chết sẽ tái sanh vào một trong bốn đường ác'
.
Ngày 5-4-2015, bài 4 2/6) Re: Bát Chánh Đạo: 3.Chánh ngữ.

*****************
Diễn đàn ghi chú:
*** *** *** *** *** ***
(Ngày 17-3-2015, Hết bài 2 ) Re: Bát Chánh Đạo: 5 Chánh Mạng
Ngày 23-3-2015 hết bài 3) Re: Chánh mạng: Nhiều tác giả
Ngày 25-3-2015, hết bài 3- 2/2) Re: Bát Chánh Đạo: 4.Chánh nghiệp
Ngày 2-4-2015, Hết bài 3) Re: Tu Là Chuyển Nghiệp: Hòa Thượng Thích Thanh Từ
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
II. Định Học

2. Sự thành tựu của chánh định của các bậc hữu học như đức Phật đã dạy là phải câu hữu với bảy chi trên làm trợ duyên, duyên khởi trong lúc tu tập mới mong đạt đến kết quả. Trong khi đạo quả giải thóat của các vị A-la-hán của bậc vô học gồm có mười chi như kinh Trung bộ III sđd tr. 221 thì:

“Do có chánh kiến, chánh tư duy khởi lên;
do có chánh tư duy, chánh ngữ khởi lên;
do có chánh ngữ, chánh nghiệp khởi lên;

do có chánh nghiệp, chánh mạng khởi lên;
do có chánh mạng, chánh tinh tấn khởi lên;
do có chánh tinh tấn, chánh niệm khởi lên;

do có chánh niệm, chánh định khởi lên;
do có chánh định, chánh trí khởi lên;
do có chánh trí, chánh giải thoát khởi lên.

Như vậy, này các Tỷ-kheo, đạo lộ của vị hữu học gồm có tám chi phần, và đạo lộ của vị A-la-hán gồm có mười chi phần".
Do đó sự hiện hữu có được của chánh định chính là sự hiện hữu của chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và, ngược lại tất cả đều có trong nhau qua duyên khởi.
Ngày 05-04-2015 Bài 1 - 3/4 Bát Chánh Đạo: 8 Chánh Định

****************
Diễn đàn ghi chú
:

*** *** *** *** *** ***
(Ngày 7-2-2015, đọc tiếp bài 3) Re: Bát Chánh Đạo: 7. Chánh Niệm
(Ngày 3-2-2015 hết bài Tịnh Nghiệp 1: Khi lái xe Tư duy: Pháp hành Chánh Niệm ? Pháp Hành Minh Sát Thực Tiễn, Tác giả Mahasi Saydaw, Dịch giả: Pháp Thông. )
(Ngày 14-03-2015, hêt bài 2 - ) Re: Bát Chánh Đạo: 6.Chánh Tinh Tấn
(Ngày 29-03-2015, Hết bài 1- Tinh tấn giữ đời thường (nhiều tác giả)
Chánh định?

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
III. Huệ học

11. Trong phần giáo giới Sa di La-Hầu-La (Ràhula), Ðức Phật dạy: 'Này Ràhula, con hãy tu tập quán niệm tâm từ vô lượng vì nhờ tu tập lòng từ, sân hận sẽ bị đẩy lùi. Này Ràhula, con hãy tu tập quán niệm tâm bi vô lượng, vì nhờ tu tập lòng bi, hại và ác tâm sẽ bị đẩy lùi'.

Từ đoạn kinh này, chúng ta thấy được rằng Mettà và Karunà hoàn toàn đối nghịch với sân hận và ác độc. Sân hận, giống như tham dục, cũng phát sanh do các căn tiếp xúc với các trần. Khi mắt tiếp xúc với một hình sắc, mà hình sắc này theo cách nghĩ của ta là không đáng ưa hay khó chịu, lúc ấy ác tâm sẽ phát sanh, nếu như ta không vận dụng tác ý như lý.

Ðối với tai và âm thanh, mũi và mùi, lưỡi và vị, thân và vật xúc chạm, tâm và các pháp trần cũng vậy. Ngay với những vật đáng vừa lòng, cả hữu tình lẫn vô tình, thường đem lại cho ta nhiều lạc thú cũng có thể gây ra sự ác cảm hay sân hận.

Chẳng hạn, một người có thể theo đuổi một người nào đó mà anh ta yêu mến, ấp ủ những ý nghĩ về tình cảm nhục dục, nhưng nếu người anh ta yêu đó không thể hiện sự đồng tình hoặc xử sự hoàn toàn trái ngược với những gì trông đợi thì những xung đột và giận dữ sẽ phát sanh.

Lúc ấy nếu anh ta không vận dụng tác ý như lý
, nếu anh ta không phải là người sáng suốt, anh ta có thể xử sự một cách điên rồ, và lối xử sự này sẽ dẫn đến những hậu quả tai hại, thậm chí có thể sát nhân hay tự vận. Ðó là sự nguy hiểm của các dục.

Ðây là một thí dụ điển hình, nhờ đó chúng ta có thể hiểu được bản chất của những tà tư duy (Micchà samkappa), và cách nó đem lại bất lợi cho người chấp giữ nó. Trong trường hợp này, tình cảm có tính nhục dục hay dục vọng không được kềm chế có thể dẫn đến sân hận cao độ mà điều này sẽ gây ra sự tổn thương, não hại, bạo hành, kết quả đưa đến tử vong, sầu khổ và bi ai.

'Kẻ thù hại kẻ thù
Oan gia hại oan gia
Không bằng tâm niệm ác
Do chính ta hại ta'.


Liên quan đến điều này, thật là thú vị khi nhắc đến câu nói của Àyadeva:
Chúng chỉ là một thứ, tham dục ở một bên, sân hận ở bên khác, si mê nằm kế đó, do đó mà nói, dục lạc ngũ trần không có ý nghĩa cố hữu nào cả (chỉ là một sự rỗng không)
.

Ðối với hàng phàm nhân, việc ấp ủ những tà tư duy hay ác tư duy là một điều tự nhiên. 'Như ngôi nhà vụng lợp, mưa liền xâm nhập vào. Cũng vậy tâm không tu, tham dục liền xâm nhập'.

Những dục vọng của con người đang tàn phá. Tham dục của những người mù quáng đã gây ra thù hận và bao nỗi khổ đau khác. 'Kẻ thù của toàn thế gian nầy là tham dục, qua đó mọi tội ác đối với con người. Tham dục này khi vì một nguyên nhân nào đó làm cản trở, sẽ bến thành thù hận, phẫn nộ'.
Ngày 02-04-2015 bài 2- 12/20 Re: Bát Chánh Đạo: 2.Chánh tư duy. Dịch giả Pháp Thông.

****************
Diễn đàn ghi chú :
*** *** *** *** *** ***
(Ngày 18-2-2015 đọc bài 2 Bát Chánh Đạo: 1.Chánh kiến. )
(Ngày 10-03-2015 hết bài 1 - Tỳ Kheo Viên Minh: Từ Kinh điển trở lại cái thực)

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
IV. Huân Tu

Tự vượt qua khủng hoảng tinh thần

Điều 1: Hãy phát huy những mối quan hệ tương trợ cho bạn
Đề nghị và tiếp nhận sự hỗ trợ cần thiết đóng vai trò quan trọng giúp vượt qua khủng hoảng. Tuy nhiên, về bản chất, người khủng hoảng thường không đề nghị và tiếp nhận sự giúp đỡ của người khác dù rằng điều này không có lợi cho sự hồi phục của họ.

Sự tách biệt và một mình làm khủng hoảng thêm trầm trọng. Vì thế, duy trì các mối quan hệ thân thiết và các hoạt động xã hội là điều cần thiết.

Suy nghĩ thoát ly, thậm chí xa cách với gia đình và bạn bè thân thiết rất phổ biến ở người khủng hoảng dù họ có khi cảm thấy xấu hổ, mệt mỏi khi trò chuyện với người khác hoặc cảm thấy có lỗi khi thờ ơ với các mối quan hệ gần gũi xung quanh.

Hãy tự nhắc nhở mình rằng: Trò chuyện hay tâm sự, giãi bày để thoát khỏi khủng hoảng không phải là điều yếu kém và không có nghĩa bạn là gánh nặng của người khác. Người xung quanh bạn quan tâm và muốn giúp đỡ bạn. Bên cạnh đó, cũng đừng ngần ngại xây dựng các mối quan hệ mới giúp bạn cải thiện tình trạng thực tế.

Hãy nghĩ đến gia đình và bạn bè thân thiết - Hãy chia sẻ những gì bạn đang trải qua với gia đình và bạn thân, một cách trực tiếp (mặt đối mặt) càng tốt. Người nghe không nhất thiết phải giúp bạn làm gì đó, sau khi nghe bạn chia sẻ. Đề nghị được giúp đỡ hoặc hỗ trợ nếu bạn cần.
(Xem tiếp điều 1..)
Ngày 04-04-15 bài 5- Điều 1 Re: Sức khỏe và đời sống: 10)

Dưỡng sinh 1: Ngừa bệnh: tim mạch Re: Alzheimer: ngừa bệnh mất trí nhớ thế nào?
***********************************
Dưỡng sinh 2: Huân Tu: Lễ Phật Ứng Dụng
Dưỡng sinh 3 (sát-na thiền): Tịnh Nghiệp 1 https://sites.google.com/site/vieclamclub1/
************************
***********************************************************************
1. Diễn đàn Tu viện Phật tử, Click >>> Forum: Or Forum.

Tuần thứ 14 : Hình ảnhBản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 29.03.2015
Links tháng: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12. 2015
Thông tin Phật giáo. Quý II, III, IV 2013. Quý I, II, III, IV- 2014; Quí I; II; III; IV - 2015

*******************************************************************
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Diễn đàn Tu Viện Phật Tử, Quý II-2015

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 2 06 Tháng 4, 2015 4:49 pm

I. Thực tập đời thường? Ngày 06-04-2015 ( 18 tháng 2 năm Ất Mùi.)

CHÁNH NGỮ (SAMMÀ-VÀCÀ)

2. Không nói dối: Trong nội dung của chánh ngữ giới đầu tiên là không nói dối đồng thời phải nói lời chân thật. Người như vậy theo Metta sutta (Từ Bi kinh) nói, là người ngay thẳng và chánh trực (Uju, Sùju). Người ấy sống chân thật, liêm khiết và đáng tin cậy. Người ấy không vì danh, vì lợi hoặc vì muốn làm vui lòng người khác mà chối bỏ sự thật. Có thể người ấy bị xem là nghiêm khắc, nhưng 'sự thật chỉ có một, không có sự thật thứ hai'. Ðức Phật không bao giờ tuyên bố một điều gì ngày hôm nay rồi ngày mai lại nói ngược lại. Bởi vì Ngài nói như thế nào thì Ngài làm như thế ấy và Ngài làm như thế nào thì Ngài nói như thế ấy, nên Ngài được gọi là Tathàgata (Như Lai), bậc Ðạo Sư cũng được gọi là Saccanàma, 'người mệnh danh là chân lý'.

Liên quan đến tội nói dối này, Ðức Phật đã nhấn mạnh trong bài học đầu tiên cho Sa di Ràhula (La Hầu La), Sa di bảy tuổi, dường như có tật xấu thích nói dối (chúng ta biết rằng trẻ con ở lứa tuổi này, vô tình hay cố ý thường hay nói dối).

Một hôm Ðức Phật đến thăm Sa di Ràhula. Ràhula chuẩn bị sẵn sàng tọa và đem nước cho Ngài rửa chân. Bậc Ðạo Sư rửa chân xong rồi ngồi xuống. Sa di Ràhula cúi đầu đảnh lễ Ðức Thế Tôn rồi ngồi sang một bên.

Khi ấy bậc Ðạo Sư đổ một ít nước vào chậu và nói:

- Này Ràhula, con có thấy ít nước còn lại trong chậu không?

- Bạch Ðức Thế Tôn con có thấy.

- Cũng vô nghĩa như vậy, này Ràhula, là Sa-Môn hạnh của những ai nói láo không biết hổ thẹn.

Rồi bậc Ðạo Sư đổ nước trong chậu đi và nói với Sa di:

- Này Ràhula, con có thấy chút nước còn lại đã bị hất đi không?

- Thưa có, bạch Ðức Thế Tôn.

- Cũng vậy, này Ràhula! Sa-Môn hạnh thực sự đã bị vứt bỏ đối với người nào nói dối không biết hổ thẹn.

Rồi bậc Ðạo Sư lật úp chậu nước lại và nói:

- Này Ràhula, con có thấy rằng cái chậu đã bị lật úp xuống không?

- Bạch Ðức Thế Tôn, con có thấy.

- Cũng vậy nầy Ràhula, Sa-Môn hạnh thực đã bị lật úp đối với người nào nói dối không biết hổ thẹn.

Rồi bậc Ðạo Sư lật ngửa chậu nước lên và bảo:

- Này Ràhula, con có thấy chậu nước này đã rỗng không chăng?

- Bạch Ðức Thế Tôn con có thấy.

- Cũng vậy này Ràhula, Sa-Môn hạnh của người nói láo cũng rỗng tuếch, trống không như vậy.

Ngày 6-4-2015, bài 4 3/6) Re: Bát Chánh Đạo: 3.Chánh ngữ.

*****************
Diễn đàn ghi chú:
*** *** *** *** *** ***
(Ngày 17-3-2015, Hết bài 2 ) Re: Bát Chánh Đạo: 5 Chánh Mạng
Ngày 23-3-2015 hết bài 3) Re: Chánh mạng: Nhiều tác giả
Ngày 25-3-2015, hết bài 3- 2/2) Re: Bát Chánh Đạo: 4.Chánh nghiệp
Ngày 2-4-2015, Hết bài 3) Re: Tu Là Chuyển Nghiệp: Hòa Thượng Thích Thanh Từ
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
II. Định Học

2. Sự thành tựu của chánh định của các bậc hữu học như đức Phật đã dạy là phải câu hữu với bảy chi trên làm trợ duyên, duyên khởi trong lúc tu tập mới mong đạt đến kết quả. Trong khi đạo quả giải thóat của các vị A-la-hán của bậc vô học gồm có mười chi như kinh Trung bộ III sđd tr. 221 thì:

“Do có chánh kiến, chánh tư duy khởi lên;
do có chánh tư duy, chánh ngữ khởi lên;
do có chánh ngữ, chánh nghiệp khởi lên;

do có chánh nghiệp, chánh mạng khởi lên;
do có chánh mạng, chánh tinh tấn khởi lên;
do có chánh tinh tấn, chánh niệm khởi lên;

do có chánh niệm, chánh định khởi lên;
do có chánh định, chánh trí khởi lên;
do có chánh trí, chánh giải thoát khởi lên.

Như vậy, này các Tỷ-kheo, đạo lộ của vị hữu học gồm có tám chi phần, và đạo lộ của vị A-la-hán gồm có mười chi phần".
Do đó sự hiện hữu có được của chánh định chính là sự hiện hữu của chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và, ngược lại tất cả đều có trong nhau qua duyên khởi.
Ngày 05-04-2015 Bài 1 - 3/4 Bát Chánh Đạo: 8 Chánh Định

****************
Diễn đàn ghi chú
:

*** *** *** *** *** ***
(Ngày 7-2-2015, đọc tiếp bài 3) Re: Bát Chánh Đạo: 7. Chánh Niệm
(Ngày 3-2-2015 hết bài Tịnh Nghiệp 1: Khi lái xe Tư duy: Pháp hành Chánh Niệm ? Pháp Hành Minh Sát Thực Tiễn, Tác giả Mahasi Saydaw, Dịch giả: Pháp Thông. )
(Ngày 14-03-2015, hêt bài 2 - ) Re: Bát Chánh Đạo: 6.Chánh Tinh Tấn
(Ngày 29-03-2015, Hết bài 1- Tinh tấn giữ đời thường (nhiều tác giả)
Chánh định?

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
III. Huệ học

12. Do đó, con người cần phải cố gắng phát triển và khai mở những tư duy chơn chánh, hiền thiện - những khả năng vô tận - nằm ngầm trong bản chất của con người. muốn làm được điều này ta cần tu tập định (Samàdhi-Sikkhà). Chính nhờ sự tu tập tuần tự này mà ta có thể kiểm soát tâm và điều phục tâm (Cittam vasam vattati), không để trở thành kẻ nô lệ của nó (tâm) hay ở dưới quyền thống trị của nó (Cittassa vasenavattati).

Với sự tu tập tâm như vậy ta có thể tự giải phóng mình khỏi ảnh hưởng của các đối tượng giác quan. Như vậy, nhờ tu tập giới, phát triển định tâm và đạt đến ánh sáng chơn lý, bậc trí đúng thời nhập diệt và đối với các vị ấy, thực sự có thể được gọi là: "Người tự thắng được mình, hơn chinh phục kẻ khác; Thật vậy, tự thắng mình là chiến công oanh liệt nhất".

'Kẻ thắng sinh thù oán
Thất bại sống khổ đau
Thắng thua đều xả bỏ
Sống an lạc tịch tịnh'
.

Mettà (tâm từ) là một từ rất phổ thông giữa những người Phật tử, mặc dù không có ngôn ngữ nào có thể truyền đạt hết xác nghĩa của nó. Tình thân hữu, lòng quảng đại, thiện chí, bác ái, từ ái là những từ tương đương được ưa chuộng nhất.

Mettà là ước muốn an lành và hạnh phúc cho tất cả chúng sanh, không hạn chế một ai cả.

Mettà có đặc tính của một người bạn giầu lòng quảng đại. Kẻ thù trực tiếp của nó là sân hận, trong khi kẻ thù gián tiếp của nó hay kẻ thù đội lốt của nó lại là tình thương nặng về xác thịt (ái dục) hay tình thương vị kỷ (Pema) cả hai loại này hoàn toàn trái ngược với Mettà (tâm từ).

Ái dục khi đội lốt Mettà có thể tác hại vô cùng đến tự thân và người khác. Có nhiều khi chúng ta ôm ấp những tư tưởng ái dục này mà cứ ngỡ đó là Mettà thực sự và cho là mình đang tu tập mettà (tâm từ), không biết rằng mình đã lầm lẫn. Nếu một cách vô tư, chúng ta xem xét kỹ lưỡng những tư duy đại loại như vậy, chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng đã bị ô nhiễm với ái dục.

Nếu một cảm giác yêu thương phát xuất trực tiếp từ sự gắn bó hay dính mắc vào một đối tượng nào đó, lúc ấy nó thực sự không còn là Mettà nữa.

Ái dục hay tình thương vị kỷ là một loại khát khao có khả năng tạo ra những bất hạnh, sự kiện này đã được Ðức Thế Tôn giải thích rõ trong các bài kinh, và năm bài kệ của chương (16) nói về Hỷ Ái trong Pháp Cú kinh đã nhấn mạnh như vầy:

'Do ái sinh sầu ưu,
Do ái sinh sợ hãi,
Ai thoát khỏi tham ái
Không sầu đâu sợ hãi?'.
'Ái dục sinh sầu ưu,
Ái dục sinh sợ hãi,
Ai thoát khỏi ái dục,
Không sầu đâu sợ hãi'
.

Như mọi người đều biết, thương một người nghĩa là ta đã phát triển một sự gắn bó đối với người mình thương đó, và khi họ cũng thương ta thì sự ràng buộc đã phát sanh, nhưng khi ta phải xa cách hoặc sự trìu mến của người đó đối với ta phai nhạt đi, ta trở nên khốn khổ và thậm chí có thể xử sự một cách điên rồ.

Trong phần trình bày về khổ Thánh Ðế. Ðức Phật nói: 'Không thương mà phải gần là khổ, thương mà xa cách là khổ, không đạt được điều mình mong muốn cũng khổ...'
.

Tuy nhiên, Mettà là một trạng thái tâm cao thượng, thuần khiết, giống như thủy ngân, nó không tự buộc mình vào bất cứ điều gì. Ðó là một đức hạnh điềm tĩnh, không quyết đoán, dễ dung hoà trong số các đức hạnh.

Thương một người nào đó một cách vô tư không chút ràng buộc, không mảy may ý niệm Tự Ngã, Tôi và của tôi, thật là một điều rất khó; vì trong con người chúng ta cái khái niệm về "Tôi" đã ngự trị, và thương mà không có sự phân biệt giữa người này với người kia, không phân định ranh giới giữa con người với con người, xem tất cả như huynh đệ, tỷ muội của mình với một tấm lòng rộng mở vô biên, xem chừng có vẻ rất khó thực hiện, nhưng đối với những ai cố gắng, dù chỉ một chút thôi, cũng sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng; đó là một việc đáng làm và nên làm. Nhờ nỗ lực liên tục và có quyết tâm, người ta sẽ từng bước đi được đến đích của mình.
Ngày 06-04-2015 bài 2- 13/20 Re: Bát Chánh Đạo: 2.Chánh tư duy. Dịch giả Pháp Thông.

****************
Diễn đàn ghi chú :
*** *** *** *** *** ***
(Ngày 18-2-2015 đọc bài 2 Bát Chánh Đạo: 1.Chánh kiến. )
(Ngày 10-03-2015 hết bài 1 - Tỳ Kheo Viên Minh: Từ Kinh điển trở lại cái thực)

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
IV. Huân Tu

Tự vượt qua khủng hoảng tinh thần

Điều 1: Hãy phát huy những mối quan hệ tương trợ cho bạn
Đề nghị và tiếp nhận sự hỗ trợ cần thiết đóng vai trò quan trọng giúp vượt qua khủng hoảng. Tuy nhiên, về bản chất, người khủng hoảng thường không đề nghị và tiếp nhận sự giúp đỡ của người khác dù rằng điều này không có lợi cho sự hồi phục của họ.

Sự tách biệt và một mình làm khủng hoảng thêm trầm trọng. Vì thế, duy trì các mối quan hệ thân thiết và các hoạt động xã hội là điều cần thiết.

Suy nghĩ thoát ly, thậm chí xa cách với gia đình và bạn bè thân thiết rất phổ biến ở người khủng hoảng dù họ có khi cảm thấy xấu hổ, mệt mỏi khi trò chuyện với người khác hoặc cảm thấy có lỗi khi thờ ơ với các mối quan hệ gần gũi xung quanh.

Hãy tự nhắc nhở mình rằng: Trò chuyện hay tâm sự, giãi bày để thoát khỏi khủng hoảng không phải là điều yếu kém và không có nghĩa bạn là gánh nặng của người khác. Người xung quanh bạn quan tâm và muốn giúp đỡ bạn. Bên cạnh đó, cũng đừng ngần ngại xây dựng các mối quan hệ mới giúp bạn cải thiện tình trạng thực tế.

Hãy nghĩ đến gia đình và bạn bè thân thiết - Hãy chia sẻ những gì bạn đang trải qua với gia đình và bạn thân, một cách trực tiếp (mặt đối mặt) càng tốt. Người nghe không nhất thiết phải giúp bạn làm gì đó, sau khi nghe bạn chia sẻ. Đề nghị được giúp đỡ hoặc hỗ trợ nếu bạn cần.
(Xem tiếp điều 1..)
Ngày 04-04-15 bài 5- Điều 1 Re: Sức khỏe và đời sống: 10)

Dưỡng sinh 1: Ngừa bệnh: tim mạch Re: Alzheimer: ngừa bệnh mất trí nhớ thế nào?
***********************************
Dưỡng sinh 2: Huân Tu: Lễ Phật Ứng Dụng
Dưỡng sinh 3 (sát-na thiền): Tịnh Nghiệp 1 https://sites.google.com/site/vieclamclub1/
************************
***********************************************************************
1. Diễn đàn Tu viện Phật tử, Click >>> Forum: Or Forum.

Tuần thứ 15 : Hình ảnh Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 05.04.2015
Links tháng: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12. 2015
Thông tin Phật giáo. Quý II, III, IV 2013. Quý I, II, III, IV- 2014; Quí I; II; III; IV - 2015

*******************************************************************
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Diễn đàn Tu Viện Phật Tử, Quý II-2015

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 4 08 Tháng 4, 2015 12:25 pm

I. Thực tập đời thường? Ngày 08-04-2015 ( 20 tháng 2 năm Ất Mùi.)

CHÁNH NGỮ (SAMMÀ-VÀCÀ)

3. Nói ly gián hay nói hai lưỡi (Pisunàvàcà: ly gián ngữ)
là điều ác kế tiếp mà cái lưỡi có thể phạm, từ Pàli Pisunàvàcà nghĩa đen là "Phá vỡ tình bạn". Vu khống người khác là một điều độc ác nhất vì nó đòi hỏi phải đưa ra một lời tuyên bố dối trá với ý định làm hại thanh danh của người khác.

Người nói lời ly gián thường phạm vào hai tội ác một lúc, vì lời vu cáo của họ không đúng sự thật nên họ đã phạm tội nói láo và sau đó họ còn phạm tội đâm thọc sau lưng người khác (ly gián).

Trong thi ca văn kệ Sanskrit người đâm thọc sau lưng người khác được so sánh với con muỗi tuy nhỏ nhưng rất độc. Nó bay đến với tiếng hát vo ve, đậu lên người bạn, hút máu và có thể, nếu là muỗi cái, truyền bệnh sốt rét vào bạn. Lại nữa những lời lẽ của người đâm bị thóc, thọc bị gạo này có thể ngọt ngào như mật ong, nhưng tâm địa của họ đầy nọc độc.

Như vậy chúng ta hãy tránh lời nói đâm thọc hay lời nói ly gián phá hủy tình thân hữu. Thay vì gây chia rẽ, chúng ta hãy nói những lời đem lại sự an vui và hoà giải. Thay vì gieo hạt giống phân ly, chúng ta hãy mang an lạc và tình bạn đến những ai đang sống trong bất hoà và thù nghịch.
Ngày 8-4-2015, bài 4 4/6) Re: Bát Chánh Đạo: 3.Chánh ngữ.

*****************
Diễn đàn ghi chú:
*** *** *** *** *** ***
(Ngày 17-3-2015, Hết bài 2 ) Re: Bát Chánh Đạo: 5 Chánh Mạng
Ngày 23-3-2015 hết bài 3) Re: Chánh mạng: Nhiều tác giả
Ngày 25-3-2015, hết bài 3- 2/2) Re: Bát Chánh Đạo: 4.Chánh nghiệp
Ngày 2-4-2015, Hết bài 3) Re: Tu Là Chuyển Nghiệp: Hòa Thượng Thích Thanh Từ
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
II. Định Học

2. Sự thành tựu của chánh định của các bậc hữu học như đức Phật đã dạy là phải câu hữu với bảy chi trên làm trợ duyên, duyên khởi trong lúc tu tập mới mong đạt đến kết quả. Trong khi đạo quả giải thóat của các vị A-la-hán của bậc vô học gồm có mười chi như kinh Trung bộ III sđd tr. 221 thì:

“Do có chánh kiến, chánh tư duy khởi lên;
do có chánh tư duy, chánh ngữ khởi lên;
do có chánh ngữ, chánh nghiệp khởi lên;

do có chánh nghiệp, chánh mạng khởi lên;
do có chánh mạng, chánh tinh tấn khởi lên;
do có chánh tinh tấn, chánh niệm khởi lên;

do có chánh niệm, chánh định khởi lên;
do có chánh định, chánh trí khởi lên;
do có chánh trí, chánh giải thoát khởi lên.

Như vậy, này các Tỷ-kheo, đạo lộ của vị hữu học gồm có tám chi phần, và đạo lộ của vị A-la-hán gồm có mười chi phần".
Do đó sự hiện hữu có được của chánh định chính là sự hiện hữu của chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và, ngược lại tất cả đều có trong nhau qua duyên khởi.
Ngày 05-04-2015 Bài 1 - 3/4 Bát Chánh Đạo: 8 Chánh Định

****************
Diễn đàn ghi chú
:

*** *** *** *** *** ***
(Ngày 7-2-2015, đọc tiếp bài 3) Re: Bát Chánh Đạo: 7. Chánh Niệm
(Ngày 3-2-2015 hết bài Tịnh Nghiệp 1: Khi lái xe Tư duy: Pháp hành Chánh Niệm ? Pháp Hành Minh Sát Thực Tiễn, Tác giả Mahasi Saydaw, Dịch giả: Pháp Thông. )
(Ngày 14-03-2015, hêt bài 2 - ) Re: Bát Chánh Đạo: 6.Chánh Tinh Tấn
(Ngày 29-03-2015, Hết bài 1- Tinh tấn giữ đời thường (nhiều tác giả)
Chánh định?

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
III. Huệ học

12. Do đó, con người cần phải cố gắng phát triển và khai mở những tư duy chơn chánh, hiền thiện - những khả năng vô tận - nằm ngầm trong bản chất của con người. muốn làm được điều này ta cần tu tập định (Samàdhi-Sikkhà). Chính nhờ sự tu tập tuần tự này mà ta có thể kiểm soát tâm và điều phục tâm (Cittam vasam vattati), không để trở thành kẻ nô lệ của nó (tâm) hay ở dưới quyền thống trị của nó (Cittassa vasenavattati).

Với sự tu tập tâm như vậy ta có thể tự giải phóng mình khỏi ảnh hưởng của các đối tượng giác quan. Như vậy, nhờ tu tập giới, phát triển định tâm và đạt đến ánh sáng chơn lý, bậc trí đúng thời nhập diệt và đối với các vị ấy, thực sự có thể được gọi là: "Người tự thắng được mình, hơn chinh phục kẻ khác; Thật vậy, tự thắng mình là chiến công oanh liệt nhất".

'Kẻ thắng sinh thù oán
Thất bại sống khổ đau
Thắng thua đều xả bỏ
Sống an lạc tịch tịnh'
.

Mettà (tâm từ) là một từ rất phổ thông giữa những người Phật tử, mặc dù không có ngôn ngữ nào có thể truyền đạt hết xác nghĩa của nó. Tình thân hữu, lòng quảng đại, thiện chí, bác ái, từ ái là những từ tương đương được ưa chuộng nhất.

Mettà là ước muốn an lành và hạnh phúc cho tất cả chúng sanh, không hạn chế một ai cả.

Mettà có đặc tính của một người bạn giầu lòng quảng đại. Kẻ thù trực tiếp của nó là sân hận, trong khi kẻ thù gián tiếp của nó hay kẻ thù đội lốt của nó lại là tình thương nặng về xác thịt (ái dục) hay tình thương vị kỷ (Pema) cả hai loại này hoàn toàn trái ngược với Mettà (tâm từ).

Ái dục khi đội lốt Mettà có thể tác hại vô cùng đến tự thân và người khác. Có nhiều khi chúng ta ôm ấp những tư tưởng ái dục này mà cứ ngỡ đó là Mettà thực sự và cho là mình đang tu tập mettà (tâm từ), không biết rằng mình đã lầm lẫn. Nếu một cách vô tư, chúng ta xem xét kỹ lưỡng những tư duy đại loại như vậy, chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng đã bị ô nhiễm với ái dục.

Nếu một cảm giác yêu thương phát xuất trực tiếp từ sự gắn bó hay dính mắc vào một đối tượng nào đó, lúc ấy nó thực sự không còn là Mettà nữa.

Ái dục hay tình thương vị kỷ là một loại khát khao có khả năng tạo ra những bất hạnh, sự kiện này đã được Ðức Thế Tôn giải thích rõ trong các bài kinh, và năm bài kệ của chương (16) nói về Hỷ Ái trong Pháp Cú kinh đã nhấn mạnh như vầy:

'Do ái sinh sầu ưu,
Do ái sinh sợ hãi,
Ai thoát khỏi tham ái
Không sầu đâu sợ hãi?'.
'Ái dục sinh sầu ưu,
Ái dục sinh sợ hãi,
Ai thoát khỏi ái dục,
Không sầu đâu sợ hãi'
.

Như mọi người đều biết, thương một người nghĩa là ta đã phát triển một sự gắn bó đối với người mình thương đó, và khi họ cũng thương ta thì sự ràng buộc đã phát sanh, nhưng khi ta phải xa cách hoặc sự trìu mến của người đó đối với ta phai nhạt đi, ta trở nên khốn khổ và thậm chí có thể xử sự một cách điên rồ.

Trong phần trình bày về khổ Thánh Ðế. Ðức Phật nói: 'Không thương mà phải gần là khổ, thương mà xa cách là khổ, không đạt được điều mình mong muốn cũng khổ...'
.

Tuy nhiên, Mettà là một trạng thái tâm cao thượng, thuần khiết, giống như thủy ngân, nó không tự buộc mình vào bất cứ điều gì. Ðó là một đức hạnh điềm tĩnh, không quyết đoán, dễ dung hoà trong số các đức hạnh.

Thương một người nào đó một cách vô tư không chút ràng buộc, không mảy may ý niệm Tự Ngã, Tôi và của tôi, thật là một điều rất khó; vì trong con người chúng ta cái khái niệm về "Tôi" đã ngự trị, và thương mà không có sự phân biệt giữa người này với người kia, không phân định ranh giới giữa con người với con người, xem tất cả như huynh đệ, tỷ muội của mình với một tấm lòng rộng mở vô biên, xem chừng có vẻ rất khó thực hiện, nhưng đối với những ai cố gắng, dù chỉ một chút thôi, cũng sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng; đó là một việc đáng làm và nên làm. Nhờ nỗ lực liên tục và có quyết tâm, người ta sẽ từng bước đi được đến đích của mình.
Ngày 06-04-2015 bài 2- 13/20 Re: Bát Chánh Đạo: 2.Chánh tư duy. Dịch giả Pháp Thông.

****************
Diễn đàn ghi chú :
*** *** *** *** *** ***
(Ngày 18-2-2015 đọc bài 2 Bát Chánh Đạo: 1.Chánh kiến. )
(Ngày 10-03-2015 hết bài 1 - Tỳ Kheo Viên Minh: Từ Kinh điển trở lại cái thực)

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
IV. Huân Tu

Tự vượt qua khủng hoảng tinh thần

Điều 1: Hãy phát huy những mối quan hệ tương trợ cho bạn
Đề nghị và tiếp nhận sự hỗ trợ cần thiết đóng vai trò quan trọng giúp vượt qua khủng hoảng. Tuy nhiên, về bản chất, người khủng hoảng thường không đề nghị và tiếp nhận sự giúp đỡ của người khác dù rằng điều này không có lợi cho sự hồi phục của họ...

Hãy hòa vào các hoạt động xã hội dù bạn không thích - Khi bị khủng hoảng, ở một mình “trong cái vỏ của chính mình” làm bạn cảm thấy thoải mái, dễ chịu nhưng nếu tương tác với mọi người chắc chắn sẽ làm bạn giảm được khủng hoảng.(Xem tiếp điều 1..)
Ngày 08-04-15 bài 5- Điều 1 Re: Sức khỏe và đời sống: 10)

Dưỡng sinh 1: Ngừa bệnh: tim mạch Re: Alzheimer: ngừa bệnh mất trí nhớ thế nào?
***********************************
Dưỡng sinh 2: Huân Tu: Lễ Phật Ứng Dụng
Dưỡng sinh 3 (sát-na thiền): Tịnh Nghiệp 1 https://sites.google.com/site/vieclamclub1/
************************
***********************************************************************
1. Diễn đàn Tu viện Phật tử, Click >>> Forum: Or Forum.

Tuần thứ 15 : Hình ảnh Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 05.04.2015
Links tháng: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12. 2015
Thông tin Phật giáo. Quý II, III, IV 2013. Quý I, II, III, IV- 2014; Quí I; II; III; IV - 2015

*******************************************************************
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Diễn đàn Tu Viện Phật Tử, Quý II-2015

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 5 09 Tháng 4, 2015 3:12 pm

I. Thực tập đời thường? Ngày 09-04-2015 ( 21 tháng 2 năm Ất Mùi.)

CHÁNH NGỮ (SAMMÀ-VÀCÀ)

Một trong những câu chuyện tiền thân của đức Bồ tát kể lại trường hợp Ngài đã làm thế nào để cho mẹ của mình dứt bỏ lời nói độc ác. Theo lời đồn bà là người đa ngôn và độc miệng, nhưng người con (Ðức Bồ tát) biết những khuyết điểm của mẹ, không muốn nói thẳng sợ làm cho bà Phật lòng.

Một hôm, Bồ tát (lúc đó là Vua xứ Benares 'Ba la nại') ngự chơi vườn thượng uyển với mẫu hậu và quần thần. Trên đường đi, một con chim giẻ cùi xanh (một loại chim có màu lông sặc sỡ hay kêu ầm ĩ)
cất tiếng kêu the thé chói tai đến nỗi mọi người phải bịt tai lại và la lên: "Thật là một tiếng kêu ác độc, một tiếng rít mới ghê rợn làm sao, đừng có kêu nữa, đừng có bắt người ta phải nghe nữa".

Rồi sau đó, vô tình Bồ tát và mẫu hậu cùng đoàn tuỳ tùng tản bộ đến một nơi êm ái dễ chịu kia, một con chim sáo cất tiếng hót ngọt ngào đến nỗi mọi người đều hân hoan và mong rằng nó sẽ hót lại nữa.

Ðây chính là lúc mà đức Bồ tát hằng chờ đợi,

Ngài liền nói: "Thưa mẫu hậu, tiếng kêu của loài chim giẻ cùi thật là khó chịu và mọi người thà bịt tai lại còn hơn phải nghe tiếng kêu của nó. Không ai thích lời nói thô lỗ cả. Con chim sáo dù đen đủi và không đẹp nhưng đã chiếm được cảm tình và sự chú ý của mọi người nhờ tiếng hót ngọt ngào của nó. Do vậy lời nói của người ta cần phải thân ái và tiết chế, điềm đạm và mang đầy ý nghĩa...".
Ðược Bồ tát khuyên giải như vậy, từ đó về sau người mẹ trở nên tế nhị hơn trong lời nói và tao nhã hơn trong tính cách.

Lời nói nhã nhặn và lịch thiệp có sức hấp dẫn và là một vốn quý đối với xã hội, vậy mà cái đẹp này thường bị phá hỏng bởi lời nói thô lỗ cọc cằn "ngôn ngữ của trái tim, ngôn ngữ xuất phát từ trái tim, luôn luôn mộc mạc, thanh nhã và đầy năng lực"
Ngày 9-4-2015, bài 4 5/6) Re: Bát Chánh Đạo: 3.Chánh ngữ.

*****************
Diễn đàn ghi chú:
*** *** *** *** *** ***
(Ngày 17-3-2015, Hết bài 2 ) Re: Bát Chánh Đạo: 5 Chánh Mạng
Ngày 23-3-2015 hết bài 3) Re: Chánh mạng: Nhiều tác giả
Ngày 25-3-2015, hết bài 3- 2/2) Re: Bát Chánh Đạo: 4.Chánh nghiệp
Ngày 2-4-2015, Hết bài 3) Re: Tu Là Chuyển Nghiệp: Hòa Thượng Thích Thanh Từ
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
II. Định Học

3. Và ở đây đứng về mặt thời gian nhân quả phân đọan mà nói thì tám chi phần này theo thứ tự làm duyên cho nhau để đưa đến đạt bốn thiền định, nhưng đứng về mặt sát-na sinh diệt không thời gian thì chúng hiện hữu ở trong nhau.

Về mặt nhân quả thời gian thì chánh kiến thuộc chi phần quan trọng chủ yếu trong Bát chánh đạo đề đưa về chánh định.
Chánh định ở đây chúng tôi chỉ đề cập giới hạn theo chủ đề của Bát chánh đạo, nên định ở đây định nghĩa cũng theo ý nghĩa chủ đề nên định ngĩa này chưa mang tính phổ quát và rộng hơn.

Tóm lại, Bát chánh đạo là tám chi nhánh cần và đủ để hành giả từ đó có thể mượn chúng là con đường đưa đến giải thóat khổ đau, hay Bát chánh đạo là con thuyền để nhờ vào đó mà hành giải vượt qua khỏi bờ bên này tức là bờ đau khổ sang bờ bên kia tức bờ giác ngộ giải thóat.
Ngày 05-04-2015 Bài 1 - 4/4 Bát Chánh Đạo: 8 Chánh Định

****************
Diễn đàn ghi chú
:

*** *** *** *** *** ***
(Ngày 7-2-2015, đọc tiếp bài 3) Re: Bát Chánh Đạo: 7. Chánh Niệm
(Ngày 3-2-2015 hết bài Tịnh Nghiệp 1: Khi lái xe Tư duy: Pháp hành Chánh Niệm ? Pháp Hành Minh Sát Thực Tiễn, Tác giả Mahasi Saydaw, Dịch giả: Pháp Thông. )
(Ngày 14-03-2015, hêt bài 2 - ) Re: Bát Chánh Đạo: 6.Chánh Tinh Tấn
(Ngày 29-03-2015, Hết bài 1- Tinh tấn giữ đời thường (nhiều tác giả)
Chánh định?

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
III. Huệ học

12. Do đó, con người cần phải cố gắng phát triển và khai mở những tư duy chơn chánh, hiền thiện - những khả năng vô tận - nằm ngầm trong bản chất của con người. muốn làm được điều này ta cần tu tập định (Samàdhi-Sikkhà). Chính nhờ sự tu tập tuần tự này mà ta có thể kiểm soát tâm và điều phục tâm (Cittam vasam vattati), không để trở thành kẻ nô lệ của nó (tâm) hay ở dưới quyền thống trị của nó (Cittassa vasenavattati).

Với sự tu tập tâm như vậy ta có thể tự giải phóng mình khỏi ảnh hưởng của các đối tượng giác quan. Như vậy, nhờ tu tập giới, phát triển định tâm và đạt đến ánh sáng chơn lý, bậc trí đúng thời nhập diệt và đối với các vị ấy, thực sự có thể được gọi là: "Người tự thắng được mình, hơn chinh phục kẻ khác; Thật vậy, tự thắng mình là chiến công oanh liệt nhất".

'Kẻ thắng sinh thù oán
Thất bại sống khổ đau
Thắng thua đều xả bỏ
Sống an lạc tịch tịnh'
.

Mettà (tâm từ) là một từ rất phổ thông giữa những người Phật tử, mặc dù không có ngôn ngữ nào có thể truyền đạt hết xác nghĩa của nó. Tình thân hữu, lòng quảng đại, thiện chí, bác ái, từ ái là những từ tương đương được ưa chuộng nhất.

Mettà là ước muốn an lành và hạnh phúc cho tất cả chúng sanh, không hạn chế một ai cả.

Mettà có đặc tính của một người bạn giầu lòng quảng đại. Kẻ thù trực tiếp của nó là sân hận, trong khi kẻ thù gián tiếp của nó hay kẻ thù đội lốt của nó lại là tình thương nặng về xác thịt (ái dục) hay tình thương vị kỷ (Pema) cả hai loại này hoàn toàn trái ngược với Mettà (tâm từ).

Ái dục khi đội lốt Mettà có thể tác hại vô cùng đến tự thân và người khác. Có nhiều khi chúng ta ôm ấp những tư tưởng ái dục này mà cứ ngỡ đó là Mettà thực sự và cho là mình đang tu tập mettà (tâm từ), không biết rằng mình đã lầm lẫn. Nếu một cách vô tư, chúng ta xem xét kỹ lưỡng những tư duy đại loại như vậy, chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng đã bị ô nhiễm với ái dục.

Nếu một cảm giác yêu thương phát xuất trực tiếp từ sự gắn bó hay dính mắc vào một đối tượng nào đó, lúc ấy nó thực sự không còn là Mettà nữa.

Ái dục hay tình thương vị kỷ là một loại khát khao có khả năng tạo ra những bất hạnh, sự kiện này đã được Ðức Thế Tôn giải thích rõ trong các bài kinh, và năm bài kệ của chương (16) nói về Hỷ Ái trong Pháp Cú kinh đã nhấn mạnh như vầy:

'Do ái sinh sầu ưu,
Do ái sinh sợ hãi,
Ai thoát khỏi tham ái
Không sầu đâu sợ hãi?'.
'Ái dục sinh sầu ưu,
Ái dục sinh sợ hãi,
Ai thoát khỏi ái dục,
Không sầu đâu sợ hãi'
.

Như mọi người đều biết, thương một người nghĩa là ta đã phát triển một sự gắn bó đối với người mình thương đó, và khi họ cũng thương ta thì sự ràng buộc đã phát sanh, nhưng khi ta phải xa cách hoặc sự trìu mến của người đó đối với ta phai nhạt đi, ta trở nên khốn khổ và thậm chí có thể xử sự một cách điên rồ.

Trong phần trình bày về khổ Thánh Ðế. Ðức Phật nói: 'Không thương mà phải gần là khổ, thương mà xa cách là khổ, không đạt được điều mình mong muốn cũng khổ...'
.

Tuy nhiên, Mettà là một trạng thái tâm cao thượng, thuần khiết, giống như thủy ngân, nó không tự buộc mình vào bất cứ điều gì. Ðó là một đức hạnh điềm tĩnh, không quyết đoán, dễ dung hoà trong số các đức hạnh.

Thương một người nào đó một cách vô tư không chút ràng buộc, không mảy may ý niệm Tự Ngã, Tôi và của tôi, thật là một điều rất khó; vì trong con người chúng ta cái khái niệm về "Tôi" đã ngự trị, và thương mà không có sự phân biệt giữa người này với người kia, không phân định ranh giới giữa con người với con người, xem tất cả như huynh đệ, tỷ muội của mình với một tấm lòng rộng mở vô biên, xem chừng có vẻ rất khó thực hiện, nhưng đối với những ai cố gắng, dù chỉ một chút thôi, cũng sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng; đó là một việc đáng làm và nên làm. Nhờ nỗ lực liên tục và có quyết tâm, người ta sẽ từng bước đi được đến đích của mình.
Ngày 06-04-2015 bài 2- 13/20 Re: Bát Chánh Đạo: 2.Chánh tư duy. Dịch giả Pháp Thông.

****************
Diễn đàn ghi chú :
*** *** *** *** *** ***
(Ngày 18-2-2015 đọc bài 2 Bát Chánh Đạo: 1.Chánh kiến. )
(Ngày 10-03-2015 hết bài 1 - Tỳ Kheo Viên Minh: Từ Kinh điển trở lại cái thực)

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
IV. Huân Tu

Tự vượt qua khủng hoảng tinh thần

Điều 1: Hãy phát huy những mối quan hệ tương trợ cho bạn
Đề nghị và tiếp nhận sự hỗ trợ cần thiết đóng vai trò quan trọng giúp vượt qua khủng hoảng. Tuy nhiên, về bản chất, người khủng hoảng thường không đề nghị và tiếp nhận sự giúp đỡ của người khác dù rằng điều này không có lợi cho sự hồi phục của họ...

Hãy hòa vào các hoạt động xã hội dù bạn không thích - Khi bị khủng hoảng, ở một mình “trong cái vỏ của chính mình” làm bạn cảm thấy thoải mái, dễ chịu nhưng nếu tương tác với mọi người chắc chắn sẽ làm bạn giảm được khủng hoảng.(Xem tiếp điều 1..)
Ngày 08-04-15 bài 5- Điều 1 Re: Sức khỏe và đời sống: 10)

Dưỡng sinh 1: Ngừa bệnh: tim mạch Re: Alzheimer: ngừa bệnh mất trí nhớ thế nào?
***********************************
Dưỡng sinh 2: Huân Tu: Lễ Phật Ứng Dụng
Dưỡng sinh 3 (sát-na thiền): Tịnh Nghiệp 1 https://sites.google.com/site/vieclamclub1/
************************
***********************************************************************
1. Diễn đàn Tu viện Phật tử, Click >>> Forum: Or Forum.

Tuần thứ 15 : Hình ảnh Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 05.04.2015
Links tháng: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12. 2015
Thông tin Phật giáo. Quý II, III, IV 2013. Quý I, II, III, IV- 2014; Quí I; II; III; IV - 2015

*******************************************************************
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Diễn đàn Tu Viện Phật Tử, Quý II-2015

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 6 10 Tháng 4, 2015 2:10 pm

I. Thực tập đời thường? Ngày 10-04-2015 ( 22 tháng 2 năm Ất Mùi.)

CHÁNH NGỮ (SAMMÀ-VÀCÀ)

6. Giới thứ tư và cũng là giới cuối cùng liên quan đến Chánh Ngữ là không nói lời phù phiếm hay nói lời vô ích, tức là những lời không đem lại lợi ích cho ai cả. Người ta thường thích nói chuyện phù phiếm cho qua ngày, nhất là những chuyện gièm pha chê bai người khác với ác ý. Các cột lượm lặt trên báo chí cũng được xem là không tốt. Các ông, các bà khi rảnh rỗi thường mãi miết trong các câu chuyện gẫu bất tận, họ giải trí bằng cái giá phải trả của người khác.

Lời khuyên vàng ngọc của Ðức Phật là: "Này các Tỳ khưu, khi các con tu tập cùng nhau thời có hai việc cần làm, hoặc là nói về pháp (dhamma) hoặc là giữ sự yên lặng như bậc Thánh".

Trong ngôn ngữ Pàli từ Muni (Mâu Ni) có nghĩa là người luôn giữ sự yên lặng (Bậc tịch tịnh), thường được dùng để gọi một vị Thánh. Vâng "Yên lặng là vàng" chính vì vậy đừng nên nói, trừ khi bạn chắc chắn rằng bạn không thể tốt hơn trong sự yên lặng.

Nói nhiều là mối hiểm nguy,
Người thường yên lặng tránh điều tai ương,
Két kia liến thoắng bị giam
Hoá chim không nói vẫy vùng tự do
.

"Người ta không thể trở thành bậc trí chỉ vì nói nhiều". Cũng không phải vì nói nhiều mà người ta được gọi là bậc lão thông Pháp (Dhammadhara).

Và sợ rằng người ta có thể hiểu lầm sự yên lặng của bậc Thanh Tịnh (Muni), Ðức Phật nói: "Giữ yên lặng không biến kẻ ngu dốt, si mê thành bậc Thánh (muni)".

Im lặng nhưng ngu si
Ðâu phải bậc hiền trí.


Ðể kết luận cho phần Chánh Ngữ này chúng ta hãy nghe bài kinh Subhàta (Khéo Thuyết) trong Kinh Tập (Suttanipàta) 78.
Ngày 10-4-2015, Hết bài 4) Re: Bát Chánh Đạo: 3.Chánh ngữ.

*****************
Diễn đàn ghi chú:
*** *** *** *** *** ***
(Ngày 17-3-2015, Hết bài 2 ) Re: Bát Chánh Đạo: 5 Chánh Mạng
Ngày 23-3-2015 hết bài 3) Re: Chánh mạng: Nhiều tác giả
Ngày 25-3-2015, hết bài 3- 2/2) Re: Bát Chánh Đạo: 4.Chánh nghiệp
Ngày 2-4-2015, Hết bài 3) Re: Tu Là Chuyển Nghiệp: Hòa Thượng Thích Thanh Từ
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
II. Định Học

4.Trong Bát chánh đạo chúng ta nhận thấy có sự hệ mật thiết giữa hành pháp thứ tám này cùng với bảy hành pháp trợ đạo khác như chúng tôi đã trình bày trước đây trong Nguyệt san Pháp luân này. Sự có mặt trong nhau qua sự phối hợp sau đây để hành giả có cái nhìn tổng quát và hiểu rõ một cách cơ bản về sự liên hệ này:

- Chánh niệm trong Bát chánh đạo chính là ý nghĩa nội dung của tứ Niệm xứ (trụ); cũng chính là niệm căn, niệm lực của Ngũ căn-Ngũ lực; cũng là niệm giác chi của bảy Giác chi; và là tâm thần túc của Tứ thần túc.
- Chánh tinh tấn chính là ý nghĩa nội dung của Tứ Chánh cần; cũng chính là tinh tấn thần túc của Tứ thần túc.
- Chánh tư duy là trạch pháp giác chi; cũng chính là quán thần túc của Tứ thần túc.
- Chánh kiến là tuệ căn, tuệ lực;
- Chánh định là hỷ, khinh an, định, xả giác chi.

Chính vì sự quan hệ này nên được đức Đạo sư gọi là pháp trợ đạo cho Đạo đế, con đường trung đạo đưa hành giải thóat ra khỏi khổ để chứng đắc Niết-bàn an lạc giải thóat, phần này chúng tôi đã đề cập đầy đủ trong phần Đạo đế trong Tứ Đế xin xem lại qua những bài viết trước cũng trong Tập san Pháp Luân này.
Ngày 10-04-2015 Hết Bài 1 Bát Chánh Đạo: 8 Chánh Định

****************
Diễn đàn ghi chú
:
*** *** *** *** *** ***
(Ngày 7-2-2015, đọc tiếp bài 3) Re: Bát Chánh Đạo: 7. Chánh Niệm
(Ngày 3-2-2015 hết bài Tịnh Nghiệp 1: Khi lái xe Tư duy: Pháp hành Chánh Niệm ? Pháp Hành Minh Sát Thực Tiễn, Tác giả Mahasi Saydaw, Dịch giả: Pháp Thông. )
(Ngày 14-03-2015, hêt bài 2 - ) Re: Bát Chánh Đạo: 6.Chánh Tinh Tấn
(Ngày 29-03-2015, Hết bài 1- Tinh tấn giữ đời thường (nhiều tác giả)
Ngày 10-04-2015 Hết Bài 1 Bát Chánh Đạo: 8 Chánh Định

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
III. Huệ học

12. Do đó, con người cần phải cố gắng phát triển và khai mở những tư duy chơn chánh, hiền thiện - những khả năng vô tận - nằm ngầm trong bản chất của con người. muốn làm được điều này ta cần tu tập định (Samàdhi-Sikkhà). Chính nhờ sự tu tập tuần tự này mà ta có thể kiểm soát tâm và điều phục tâm (Cittam vasam vattati), không để trở thành kẻ nô lệ của nó (tâm) hay ở dưới quyền thống trị của nó (Cittassa vasenavattati).

Với sự tu tập tâm như vậy ta có thể tự giải phóng mình khỏi ảnh hưởng của các đối tượng giác quan. Như vậy, nhờ tu tập giới, phát triển định tâm và đạt đến ánh sáng chơn lý, bậc trí đúng thời nhập diệt và đối với các vị ấy, thực sự có thể được gọi là: "Người tự thắng được mình, hơn chinh phục kẻ khác; Thật vậy, tự thắng mình là chiến công oanh liệt nhất".

'Kẻ thắng sinh thù oán
Thất bại sống khổ đau
Thắng thua đều xả bỏ
Sống an lạc tịch tịnh'
.

Mettà (tâm từ) là một từ rất phổ thông giữa những người Phật tử, mặc dù không có ngôn ngữ nào có thể truyền đạt hết xác nghĩa của nó. Tình thân hữu, lòng quảng đại, thiện chí, bác ái, từ ái là những từ tương đương được ưa chuộng nhất.

Mettà là ước muốn an lành và hạnh phúc cho tất cả chúng sanh, không hạn chế một ai cả.

Mettà có đặc tính của một người bạn giầu lòng quảng đại. Kẻ thù trực tiếp của nó là sân hận, trong khi kẻ thù gián tiếp của nó hay kẻ thù đội lốt của nó lại là tình thương nặng về xác thịt (ái dục) hay tình thương vị kỷ (Pema) cả hai loại này hoàn toàn trái ngược với Mettà (tâm từ).

Ái dục khi đội lốt Mettà có thể tác hại vô cùng đến tự thân và người khác. Có nhiều khi chúng ta ôm ấp những tư tưởng ái dục này mà cứ ngỡ đó là Mettà thực sự và cho là mình đang tu tập mettà (tâm từ), không biết rằng mình đã lầm lẫn. Nếu một cách vô tư, chúng ta xem xét kỹ lưỡng những tư duy đại loại như vậy, chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng đã bị ô nhiễm với ái dục.

Nếu một cảm giác yêu thương phát xuất trực tiếp từ sự gắn bó hay dính mắc vào một đối tượng nào đó, lúc ấy nó thực sự không còn là Mettà nữa.

Ái dục hay tình thương vị kỷ là một loại khát khao có khả năng tạo ra những bất hạnh, sự kiện này đã được Ðức Thế Tôn giải thích rõ trong các bài kinh, và năm bài kệ của chương (16) nói về Hỷ Ái trong Pháp Cú kinh đã nhấn mạnh như vầy:

'Do ái sinh sầu ưu,
Do ái sinh sợ hãi,
Ai thoát khỏi tham ái
Không sầu đâu sợ hãi?'.
'Ái dục sinh sầu ưu,
Ái dục sinh sợ hãi,
Ai thoát khỏi ái dục,
Không sầu đâu sợ hãi'
.

Như mọi người đều biết, thương một người nghĩa là ta đã phát triển một sự gắn bó đối với người mình thương đó, và khi họ cũng thương ta thì sự ràng buộc đã phát sanh, nhưng khi ta phải xa cách hoặc sự trìu mến của người đó đối với ta phai nhạt đi, ta trở nên khốn khổ và thậm chí có thể xử sự một cách điên rồ.

Trong phần trình bày về khổ Thánh Ðế. Ðức Phật nói: 'Không thương mà phải gần là khổ, thương mà xa cách là khổ, không đạt được điều mình mong muốn cũng khổ...'
.

Tuy nhiên, Mettà là một trạng thái tâm cao thượng, thuần khiết, giống như thủy ngân, nó không tự buộc mình vào bất cứ điều gì. Ðó là một đức hạnh điềm tĩnh, không quyết đoán, dễ dung hoà trong số các đức hạnh.

Thương một người nào đó một cách vô tư không chút ràng buộc, không mảy may ý niệm Tự Ngã, Tôi và của tôi, thật là một điều rất khó; vì trong con người chúng ta cái khái niệm về "Tôi" đã ngự trị, và thương mà không có sự phân biệt giữa người này với người kia, không phân định ranh giới giữa con người với con người, xem tất cả như huynh đệ, tỷ muội của mình với một tấm lòng rộng mở vô biên, xem chừng có vẻ rất khó thực hiện, nhưng đối với những ai cố gắng, dù chỉ một chút thôi, cũng sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng; đó là một việc đáng làm và nên làm. Nhờ nỗ lực liên tục và có quyết tâm, người ta sẽ từng bước đi được đến đích của mình.
Ngày 06-04-2015 bài 2- 13/20 Re: Bát Chánh Đạo: 2.Chánh tư duy. Dịch giả Pháp Thông.

****************
Diễn đàn ghi chú :
*** *** *** *** *** ***
(Ngày 18-2-2015 đọc bài 2 Bát Chánh Đạo: 1.Chánh kiến. )
(Ngày 10-03-2015 hết bài 1 - Tỳ Kheo Viên Minh: Từ Kinh điển trở lại cái thực)

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
IV. Huân Tu

Tự vượt qua khủng hoảng tinh thần

Điều 1: Hãy phát huy những mối quan hệ tương trợ cho bạn
Đề nghị và tiếp nhận sự hỗ trợ cần thiết đóng vai trò quan trọng giúp vượt qua khủng hoảng. Tuy nhiên, về bản chất, người khủng hoảng thường không đề nghị và tiếp nhận sự giúp đỡ của người khác dù rằng điều này không có lợi cho sự hồi phục của họ...

Hãy hòa vào các hoạt động xã hội dù bạn không thích - Khi bị khủng hoảng, ở một mình “trong cái vỏ của chính mình” làm bạn cảm thấy thoải mái, dễ chịu nhưng nếu tương tác với mọi người chắc chắn sẽ làm bạn giảm được khủng hoảng.(Xem tiếp điều 1..)
Ngày 08-04-15 bài 5- Điều 1 Re: Sức khỏe và đời sống: 10)

Dưỡng sinh 1: Ngừa bệnh: tim mạch Re: Alzheimer: ngừa bệnh mất trí nhớ thế nào?
***********************************
Dưỡng sinh 2: Huân Tu: Lễ Phật Ứng Dụng
Dưỡng sinh 3 (sát-na thiền): Tịnh Nghiệp 1 https://sites.google.com/site/vieclamclub1/
************************
***********************************************************************
1. Diễn đàn Tu viện Phật tử, Click >>> Forum: Or Forum.

Tuần thứ 15 : Hình ảnh Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 05.04.2015
Links tháng: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12. 2015
Thông tin Phật giáo. Quý II, III, IV 2013. Quý I, II, III, IV- 2014; Quí I; II; III; IV - 2015

*******************************************************************
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Diễn đàn Tu Viện Phật Tử, Quý II-2015

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 2 13 Tháng 4, 2015 6:50 pm

I. Thực tập đời thường? Ngày 13-04-2015 ( 25 tháng 2 năm Ất Mùi.)

Bài 1:7 điều quý giá nên “học” suốt đời

Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng, thật ra không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn.

1. Học nhận lỗi
Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng, thật ra không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn.

2. Học nhu hòa
Răng người ta rất cứng, lưỡi người ta rất mềm, đi hết cuộc đời răng người ta lại rụng hết, nhưng lưỡi thì vẫn còn nguyên, cho nên cần phải học mềm mỏng, nhu hòa thì đời con người ta mới có thể tồn tại lâu dài được. Giữ tâm nhu hòa là một tiến bộ lớn.

Ngày 13-4-2015 Bài 1 3/7 Chánh ngữ: nhiều tác giả

*****************
Diễn đàn ghi chú:
*** *** *** *** *** ***
(Ngày 17-3-2015, Hết bài 2 ) Re: Bát Chánh Đạo: 5 Chánh Mạng
Ngày 23-3-2015 hết bài 3) Re: Chánh mạng: Nhiều tác giả
Ngày 25-3-2015, hết bài 3- 2/2) Re: Bát Chánh Đạo: 4.Chánh nghiệp
Ngày 2-4-2015, Hết bài 3) Re: Tu Là Chuyển Nghiệp: Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Ngày 10-4-2015, Hết bài 4) Re: Bát Chánh Đạo: 3.Chánh ngữ.

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
II. Định Học

4.Trong Bát chánh đạo chúng ta nhận thấy có sự hệ mật thiết giữa hành pháp thứ tám này cùng với bảy hành pháp trợ đạo khác như chúng tôi đã trình bày trước đây trong Nguyệt san Pháp luân này. Sự có mặt trong nhau qua sự phối hợp sau đây để hành giả có cái nhìn tổng quát và hiểu rõ một cách cơ bản về sự liên hệ này:

- Chánh niệm trong Bát chánh đạo chính là ý nghĩa nội dung của tứ Niệm xứ (trụ); cũng chính là niệm căn, niệm lực của Ngũ căn-Ngũ lực; cũng là niệm giác chi của bảy Giác chi; và là tâm thần túc của Tứ thần túc.
- Chánh tinh tấn chính là ý nghĩa nội dung của Tứ Chánh cần; cũng chính là tinh tấn thần túc của Tứ thần túc.
- Chánh tư duy là trạch pháp giác chi; cũng chính là quán thần túc của Tứ thần túc.
- Chánh kiến là tuệ căn, tuệ lực;
- Chánh định là hỷ, khinh an, định, xả giác chi.

Chính vì sự quan hệ này nên được đức Đạo sư gọi là pháp trợ đạo cho Đạo đế, con đường trung đạo đưa hành giải thóat ra khỏi khổ để chứng đắc Niết-bàn an lạc giải thóat, phần này chúng tôi đã đề cập đầy đủ trong phần Đạo đế trong Tứ Đế xin xem lại qua những bài viết trước cũng trong Tập san Pháp Luân này.
Ngày 10-04-2015 Hết Bài 1 Bát Chánh Đạo: 8 Chánh Định

****************
Diễn đàn ghi chú
:
*** *** *** *** *** ***
(Ngày 7-2-2015, đọc tiếp bài 3) Re: Bát Chánh Đạo: 7. Chánh Niệm
(Ngày 3-2-2015 hết bài Tịnh Nghiệp 1: Khi lái xe Tư duy: Pháp hành Chánh Niệm ? Pháp Hành Minh Sát Thực Tiễn, Tác giả Mahasi Saydaw, Dịch giả: Pháp Thông. )
(Ngày 14-03-2015, hêt bài 2 - ) Re: Bát Chánh Đạo: 6.Chánh Tinh Tấn
(Ngày 29-03-2015, Hết bài 1- Tinh tấn giữ đời thường (nhiều tác giả)
Ngày 10-04-2015 Hết Bài 1 Bát Chánh Đạo: 8 Chánh Định

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
III. Huệ học

13.Người hành thiền tâm từ (Mettà)
cũng cần phải cảnh giác đối với những kẻ ác tâm, những người chỉ chú trọng đến bản thân mình. Một điều rất thường xảy ra là khi một người hiền hoà, chân thật thì kẻ xấu sẽ tận dụng những phẩm chất tốt đẹp của người này cho mục đích bất chánh của họ. Ðây là điều không nên cho phép.

Nếu ta để cho những kẻ ích kỷ lợi dụng lòng từ và lòng khoan dung của ta thì, thay vì làm giảm bớt những điều ác và khổ đau của xã hội chúng ta đã vô tình làm tăng thêm cường độ của nó.
"Có những bạn vì lợi,
Thân cận và chung sống,
Những bạn không mưu lợi,
Nay khó tìm ở đời,
Người chỉ biết lợi mình,
Không phải người trong sạch
Hãy sống riêng một mình,
Như tê ngưu một sừng"

.


Ðức Phật dường như đã phải miễn cưỡng nói lên điều này. Mặc dù lúc đó sự việc không đến nỗi tồi tệ như ngày nay.

Vì Mettà có đặc tính không chấp thủ hay bám níu vào bất kỳ chúng sanh nào, do đó việc tu tập sẽ dễ dàng hơn khi tâm ta giảm thiểu khuynh hướng luyến ái tình dục hay ái dục.

Nekkhamma như chúng ta thấy ở trên, có nghĩa là từ bỏ mọi dục lạc ngũ trần. Còn Mettà hàm ý tình cảm không ái dục.

Như vậy chúng ta thấy rằng Nekkhamma (xuất ly)
và Mettà (tâm từ)
hài hoà và hỗ trợ lẫn nhau. Trong các bản kinh Phật Nguyên Thủy chúng ta thấy có một số bài kinh đề cập đến lòng Từ (Mettà)
này, nhưng trong số đó,...


Ngày 13-04-2015 bài 2- 14/20 Re: Bát Chánh Đạo: 2.Chánh tư duy. Dịch giả Pháp Thông.

****************
Diễn đàn ghi chú :
*** *** *** *** *** ***
(Ngày 18-2-2015 đọc bài 2 Bát Chánh Đạo: 1.Chánh kiến. )
(Ngày 10-03-2015 hết bài 1 - Tỳ Kheo Viên Minh: Từ Kinh điển trở lại cái thực)

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
IV. Huân Tu

Tự vượt qua khủng hoảng tinh thần

Điều 1: Hãy phát huy những mối quan hệ tương trợ cho bạn
Đề nghị và tiếp nhận sự hỗ trợ cần thiết đóng vai trò quan trọng giúp vượt qua khủng hoảng. Tuy nhiên, về bản chất, người khủng hoảng thường không đề nghị và tiếp nhận sự giúp đỡ của người khác dù rằng điều này không có lợi cho sự hồi phục của họ...

Hãy hòa vào các hoạt động xã hội dù bạn không thích - Khi bị khủng hoảng, ở một mình “trong cái vỏ của chính mình” làm bạn cảm thấy thoải mái, dễ chịu nhưng nếu tương tác với mọi người chắc chắn sẽ làm bạn giảm được khủng hoảng.(Xem tiếp điều 1..)
Ngày 08-04-15 bài 5- Điều 1 Re: Sức khỏe và đời sống: 10)

Dưỡng sinh 1: Ngừa bệnh: tim mạch Re: Alzheimer: ngừa bệnh mất trí nhớ thế nào?
***********************************
Dưỡng sinh 2: Huân Tu: Lễ Phật Ứng Dụng
Dưỡng sinh 3 (sát-na thiền): Tịnh Nghiệp 1 https://sites.google.com/site/vieclamclub1/
************************
***********************************************************************
1. Diễn đàn Tu viện Phật tử, Click >>> Forum: Or Forum.

Tuần thứ 16 : Hình ảnhBản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 12.04.2015
Links tháng: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12. 2015
Thông tin Phật giáo. Quý II, III, IV 2013. Quý I, II, III, IV- 2014; Quí I; II; III; IV - 2015

*******************************************************************
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Diễn đàn Tu Viện Phật Tử, Quý II-2015

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 3 14 Tháng 4, 2015 2:11 pm

I. Thực tập đời thường? Ngày 14-04-2015 ( 26 tháng 2 năm Ất Mùi.)

Bài 1:7 điều quý giá nên “học” suốt đời

3. Học hạnh nhẫn nhục của đất
Dù ban cho con người thức ăn, chốn ở nhưng cũng chịu đựng biết bao nhiêu thứ nhơ nhớp người ta đổ vào lòng đất. Vậy mà đất vẫn nhẫn nhục chịu đựng trong im lặng.
Thế gian này nếu nhẫn được một chút thì sóng yên bể lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nhẫn chính là biết xử sự, biết hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không.

4. Học thấu hiểu
Thiếu thấu hiểu nhau sẽ nảy sinh những thị phi, tranh chấp, hiểu lầm. Mọi người nên thấu hiểu thông cảm lẫn nhau, để giúp đỡ lẫn nhau. Không thông cảm lẫn nhau làm sao có thể hòa bình được?
Ngày 14-4-2015 Bài 1 5/7 Chánh ngữ: nhiều tác giả

*****************
Diễn đàn ghi chú:
*** *** *** *** *** ***
(Ngày 17-3-2015, Hết bài 2 ) Re: Bát Chánh Đạo: 5 Chánh Mạng
Ngày 23-3-2015 hết bài 3) Re: Chánh mạng: Nhiều tác giả
Ngày 25-3-2015, hết bài 3- 2/2) Re: Bát Chánh Đạo: 4.Chánh nghiệp
Ngày 2-4-2015, Hết bài 3) Re: Tu Là Chuyển Nghiệp: Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Ngày 10-4-2015, Hết bài 4) Re: Bát Chánh Đạo: 3.Chánh ngữ.

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
II. Định Học

4.Trong Bát chánh đạo chúng ta nhận thấy có sự hệ mật thiết giữa hành pháp thứ tám này cùng với bảy hành pháp trợ đạo khác như chúng tôi đã trình bày trước đây trong Nguyệt san Pháp luân này. Sự có mặt trong nhau qua sự phối hợp sau đây để hành giả có cái nhìn tổng quát và hiểu rõ một cách cơ bản về sự liên hệ này:

- Chánh niệm trong Bát chánh đạo chính là ý nghĩa nội dung của tứ Niệm xứ (trụ); cũng chính là niệm căn, niệm lực của Ngũ căn-Ngũ lực; cũng là niệm giác chi của bảy Giác chi; và là tâm thần túc của Tứ thần túc.
- Chánh tinh tấn chính là ý nghĩa nội dung của Tứ Chánh cần; cũng chính là tinh tấn thần túc của Tứ thần túc.
- Chánh tư duy là trạch pháp giác chi; cũng chính là quán thần túc của Tứ thần túc.
- Chánh kiến là tuệ căn, tuệ lực;
- Chánh định là hỷ, khinh an, định, xả giác chi.

Chính vì sự quan hệ này nên được đức Đạo sư gọi là pháp trợ đạo cho Đạo đế, con đường trung đạo đưa hành giải thóat ra khỏi khổ để chứng đắc Niết-bàn an lạc giải thóat, phần này chúng tôi đã đề cập đầy đủ trong phần Đạo đế trong Tứ Đế xin xem lại qua những bài viết trước cũng trong Tập san Pháp Luân này.
Ngày 10-04-2015 Hết Bài 1 Bát Chánh Đạo: 8 Chánh Định

****************
Diễn đàn ghi chú
:
*** *** *** *** *** ***
(Ngày 7-2-2015, đọc tiếp bài 3) Re: Bát Chánh Đạo: 7. Chánh Niệm
(Ngày 3-2-2015 hết bài Tịnh Nghiệp 1: Khi lái xe Tư duy: Pháp hành Chánh Niệm ? Pháp Hành Minh Sát Thực Tiễn, Tác giả Mahasi Saydaw, Dịch giả: Pháp Thông. )
(Ngày 14-03-2015, hêt bài 2 - ) Re: Bát Chánh Đạo: 6.Chánh Tinh Tấn
(Ngày 29-03-2015, Hết bài 1- Tinh tấn giữ đời thường (nhiều tác giả)
Ngày 10-04-2015 Hết Bài 1 Bát Chánh Đạo: 8 Chánh Định

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
III. Huệ học

13.Người hành thiền tâm từ (Mettà)
cũng cần phải cảnh giác đối với những kẻ ác tâm, những người chỉ chú trọng đến bản thân mình. Một điều rất thường xảy ra là khi một người hiền hoà, chân thật thì kẻ xấu sẽ tận dụng những phẩm chất tốt đẹp của người này cho mục đích bất chánh của họ. Ðây là điều không nên cho phép.

Nếu ta để cho những kẻ ích kỷ lợi dụng lòng từ và lòng khoan dung của ta thì, thay vì làm giảm bớt những điều ác và khổ đau của xã hội chúng ta đã vô tình làm tăng thêm cường độ của nó.
"Có những bạn vì lợi,
Thân cận và chung sống,
Những bạn không mưu lợi,
Nay khó tìm ở đời,
Người chỉ biết lợi mình,
Không phải người trong sạch
Hãy sống riêng một mình,
Như tê ngưu một sừng"
.

Ðức Phật dường như đã phải miễn cưỡng nói lên điều này. Mặc dù lúc đó sự việc không đến nỗi tồi tệ như ngày nay.

Vì Mettà có đặc tính không chấp thủ hay bám níu vào bất kỳ chúng sanh nào, do đó việc tu tập sẽ dễ dàng hơn khi tâm ta giảm thiểu khuynh hướng luyến ái tình dục hay ái dục.

Nekkhamma như chúng ta thấy ở trên, có nghĩa là từ bỏ mọi dục lạc ngũ trần. Còn Mettà hàm ý tình cảm không ái dục.

Như vậy chúng ta thấy rằng Nekkhamma (xuất ly) và Mettà (tâm từ)
hài hoà và hỗ trợ lẫn nhau. Trong các bản kinh Phật Nguyên Thủy chúng ta thấy có một số bài kinh đề cập đến lòng Từ (Mettà) này, nhưng trong số đó,...
Ngày 13-04-2015 bài 2- 14/20 Re: Bát Chánh Đạo: 2.Chánh tư duy. Dịch giả Pháp Thông.

****************
Diễn đàn ghi chú :
*** *** *** *** *** ***
(Ngày 18-2-2015 đọc bài 2 Bát Chánh Đạo: 1.Chánh kiến. )
(Ngày 10-03-2015 hết bài 1 - Tỳ Kheo Viên Minh: Từ Kinh điển trở lại cái thực)

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
IV. Huân Tu

Tự vượt qua khủng hoảng tinh thần

Kết bạn với những người đang bị khủng hoảng khác - Dù rằng điều này có vẻ khó khăn nhưng cũng sẽ giúp bạn giảm cảm giác cô độc, tách biệt. Người trong nhóm sẽ có thể động viên nhau, chia sẻ kinh nghiệm vượt qua khủng hoảng với nhau.

Những cách giúp bạn xây dựng quan hệ với người khác là: chia sẻ với ai đó về cảm xúc của bạn, tình nguyện giúp đỡ người khác, ăn trưa hoặc cà phê, cùng đi xem phim hoặc hội họp, gọi điện thoại hoặc viết mail cho bạn cũ, đi dạo với người bạn yêu quý, hẹn ăn tối, tham gia lớp học hoặc câu lạc bộ, trò chuyện, chia sẻ với người tư vấn hoặc chuyên gia nào đó.
Ngày 14-04-15 bài 5- Điều 2 Re: Sức khỏe và đời sống: 10)

Dưỡng sinh 1: Ngừa bệnh: tim mạch Re: Alzheimer: ngừa bệnh mất trí nhớ thế nào?
***********************************
Dưỡng sinh 2: Huân Tu: Lễ Phật Ứng Dụng
Dưỡng sinh 3 (sát-na thiền): Tịnh Nghiệp 1 https://sites.google.com/site/vieclamclub1/
************************
***********************************************************************
1. Diễn đàn Tu viện Phật tử, Click >>> Forum: Or Forum.

Tuần thứ 16 : Hình ảnhBản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 12.04.2015
Links tháng: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12. 2015
Thông tin Phật giáo. Quý II, III, IV 2013. Quý I, II, III, IV- 2014; Quí I; II; III; IV - 2015

*******************************************************************
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Trang kế tiếp

Quay về Tin tức

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách

cron