Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


Vãng Sanh Nguyện

Thảo luận kinh điển Tịnh.

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị, Phattutaigia

Vãng Sanh Nguyện

Gửi bàigửi bởi Phattutaigia » Thứ 4 05 Tháng 8, 2015 12:08 pm

Kinh A Di Đà có dạy rằng: "Xá-Lợi-Phất! Nếu có người đã phát nguyện, hiện nay phát nguyện, sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của đức Phật A Di Đà, thời những người ấy đều đặng không thối chuyển nơi đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác; nơi cõi nước kia, hoặc đã sanh về rồi, hoặc hiện nay sanh về, hoặc sẽ sanh về."
Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cùng chư Phật các phương đã tha thiết khuyên tất cả chúng sanh phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Bởi thế mới thấy một chữ NGUYỆN quan trọng đến dường nào.
Dưới đây là các văn phát nguyện. Phattutaigia thành tâm tha thiết nguyện cầu cho những ai có duyên với Pháp Môn Tịnh Độ này đều có thể phát được "Chơn Nguyện" và sẽ đặng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới của Phật A Di Đà.


Bồ Tát Phổ Hiền
Nguyện con đến lúc sắp lâm chung
Diệt trừ tất cả các chướng ngại
Tận mặt gặp Phật A Di Đà
Liền được vãng sinh cõi An Lạc.
Con đã vãng sinh cõi kia rồi
Hiện tiền thành tựu nguyện lớn này
Tất cả tròn đầy không thiếu sót
Lợi lạc hết thảy các chúng sinh.
Chúng hội Phật ấy đều thanh tịnh
Con từ hoa sen nở sinh ra
Tận mắt thấy Phật Vô Lượng Quang
Hiện tiền thọ ký quả Bồ đề.
Con được Như Lai thọ ký rồi
Hóa thân vô số muôn ngàn ức
Trí lực rộng lớn khắp mười phương
Lợi ích tất cả các chúng sinh.


Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi
Tôi nguyện lúc mạng chung
Trừ tất cả chướng ngại
Thấy Phật A Di Đà
Sanh về cõi Cực Lạc
Khi đã về nơi ấy
Thành tựu các đại nguyện
A Di Đà Thế Tôn
Thọ ký cho thành PhậtBồ tát Long Thọ
Xưng niệm A Di Đà.
Ứng thời vì hiện thân,
Nên con quy mạng lễ.
Do sức nguyện Phật kia.
Mười phương chư Bồ tát
Đến nghe pháp cúng dường,
Nên con cúi đầu lễ.
Các Bồ tát cõi ấy,
Đầy đủ những tướng hảo.
Thân đẹp tự trang nghiêm,
Nên con lạy quy y
Chư Bồ tát Cực Lạc,
Mỗi ngày trong ba thời
Cúng dường Phật mười phương
Nên con cúi đầu lạy
Nếu người trồng căn lành
Nghi thì hoa không nở
Kẻ lòng tin thanh tịnh,
Hoa nở được thấy Phật
Hiện tại Phật mười phương
Dùng các thứ nhân duyên
Khen công đức Di Đà
Nên con quy mạng lễ.
Cõi Cực Lạc nghiêm đẹp,
Mầu nhiệm hơn thiên cung.
Công đức rất sâu dầy,
Nên con lễ chân Phật.

Bồ tát Giác Minh Diệu Hạnh
Pháp yếu của chư Phật,
Nhiệm mầu chẳng nghĩ bàn.
Bởi pháp chẳng nghĩ bàn,
Không thể diễn hết ý.
Đức cha lành Mâu Ni,
Thương xót các quần sinh.
Nói chỗ không thể nói,
Dắt kẻ trước người sau.
Lại dùng phương tiện lạ,
Chỉ rõ cõi Cực Lạc.
Dạy phát nguyện vãng sinh,
Vượt ngang ba đường ác.
Bởi Phật A Di Đà,
Nguyện lớn nhiếp muôn loài.
Như nghe danh, thọ trì,
Quyết sinh không còn nghi.
Nếu người có đại lực,
Tâm niệm thường chuyên nhất.
Thành tựu Tam-muội sâu,
Hiện tiền cũng thấy Phật.
Nay tà y Thánh giáo,
Sắp diễn pháp lợi sinh.
Thương các ngươi mê lầm,
Chỉ rõ đường tu chánh.
Đây chẳng phải duyên nhỏ,
Nên sinh niệm khó gặp.
Đường Tây Phương như tin,
Một niệm vượt mười ức.

SÁM KHỂ THỦ (Tổ Liên Trì)
Cúi đầu đảnh lễ, đấng Đại Từ Tôn,
Tiếp dẫn chúng sinh về nước An Lạc,
Đệ tử phát nguyện, nguyện được vãng sanh
Xin nguyện Từ bi, xót thương, gia hộ.
Đệ tử khắp vì Bốn ơn ba cõi, Pháp giới chúng sinh,
Cầu đạo Bồ đề, Nhứt thừa vô thượng,
Chuyên tâm trì niệm, A Di Đà Phật,
Muôn đức Hồng danh, Cầu sinh Tịnh độ.
Đệ tử phước cạn nghiệp sâu, Chướng dày huệ mỏng,
Nhiễm tâm dễ khởi, Tịnh đức khó thành,
Nay xin một lòng, Tin thành sám hối.
Đệ tử trải bao số kiếp, Mê tâm bản tịnh,
Phóng tham sân si, Nhiễm ố ba nghiệp,
Vô lượng vô biên, Kết các oán nghiệp, Nguyện xin tiêu diệt.
Đệ tử từ nay, Lập nguyện sâu bền,
Xa lìa pháp ác, Thề chẳng tái phạm,
Siêng tu Thánh đạo, Thề không thối đọa,
Thề thành chánh giác, Thề độ chúng sinh.
A Di Đà Phật, Lấy từ bi nguyện lực,
Xin chứng giám cho, Xin thương tưởng cho, Xin gia hộ cho,
Nguyện lúc thiền quán, Hay trong chiêm bao,
Được thấy A Di Đà Phật, Thân vàng chói sáng,
Được sanh A Di Đà Phật, Cõi nước Bảo nghiêm,
Được ơn A Di Đà Phật, Cam lồ quán đảnh,
Hào quang chiếu thân, Tay rờ đỉnh đầu, Y che thân thể,
Khiến cho đệ tử, Tội chướng tiêu trừ, Căn lành tăng trưởng,
Sạch dứt phiền não, Liền phá vô minh,
Viên giác diệu tâm, Bỗng nhiên khai ngộ,
Cảnh chơn tịch quang, Thường được hiện tiền.
Khi mạng gần chung, Biết trước giờ chết,
Thân không hết thảy Bệnh khổ ách nạn;
Tâm không hết thảy Tham luyến mê hoặc;
Các căn vui đẹp,Chánh niệm phân minh,
Bỏ báo thân này, An như thiền định.
A Di Đà Phật Cùng Quán Âm, Thế Chí, Các bậc Hiền Thánh,
Phóng quang tiếp dẫn, Dìu dắt đề huề,
Tràng phan lâu các, Hương lạ nhạc trời,
Cảnh Phật Tây phương, Rõ bày trước mắt,
Khiến cho chúng sinh, Kẻ thấy người nghe,
Hoan hỷ cảm thán, Phát Bồ đề tâm.
Đệ tử lúc ấy, Ngồi đài Kim Cang, Theo hầu sau Phật,
Trong một khoảnh khắc, Sinh về Cực lạc,
Giữa hoa sen xinh, Trong ao bảy báu,
Sen nở thấy Phật, Thấy các Bồ Tát,
Nghe dạy pháp mầu, Khiến chứng được quả,Vô sinh Pháp nhẫn.
Ở trong giây phút, Thừa sự chư Phật, Thân được thọ ký,
Thọ ký đã xong, Tam thân tứ trí, Ngũ nhãn lục thông,
Trăm ngàn vô lượng, Đà la ni môn,
Hết thảy công đức, Đều được thành tựu.
Rồi sau đệ tử, Lòng nương An dưỡng, Trở lại Ta bà,
Phân thân vô số, Cùng khắp mười phương,
Thần lực tự tại, Không thể nghĩ nghì,
Dùng các phương tiện, Độ thoát chúng sinh,
Khiến lìa lòng nhiễm, Trở lại tánh chơn,
Đồng sinh Tây phương, Chứng bậc bất thối.
Đại nguyện như vậy,
Thế giới không cùng, Chúng sinh không cùng,
Nghiệp và phiền não, Hết thảy không cùng,
Nguyện lực đệ tử, Cũng lại không cùng.
Nay xin lễ Phật, Phát nguyện tu trì
Công đức khắp thí hữu tình,
Rộng báo bốn ơn, Giúp cùng ba cõi,
Pháp giới chúng sinh, Đồng viên chủng trí.

Đại Sư Trí Húc
Con nguyện lâm chung không chướng ngại
A Di Đà Phật rước từ xa,
Quan Âm cam lộ rưới nơi đầu,
Thế Chí kim đài trao đỡ gót.
Trong một sát-na lìa ngũ trược,
Khoảng tay co duỗi đến Liên Trì.
Khi hoa sen nở thấy Từ Tôn,
Nghe được pháp âm liền hiểu rõ.
Nghe rồi tỏ ngộ Vô sinh nhẫn,
Không rời An Dưỡng lại Ta Bà.
Khéo dung phương tiện độ quần sinh.
Hay lấy trần lao làm Phật sự.
Con nguyện như thế Phật chứng tri.
Tất cả về sau được thành tựu.

Văn phát nguyện
Nguyện cho con đến lúc lâm chung xả bỏ thân huyễn này ngay cõi Ta Bà này, ngay kiếp người này. Thân tâm luôn an lạc tự tại như trong thiền định, không bệnh tật, không đau đớn, không chướng ngại. Tận mắt nhìn thấy Đức Phật A Di Đà, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát cùng với chư vị Bồ Tát và Thánh Chúng hiện ra ngay trước mặt tiếp dẫn con về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới.


Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới
Hình đại diện của thành viên
Phattutaigia
II.Moderators
 
Bài viết: 32
Ngày tham gia: Thứ 2 05 Tháng 3, 2012 11:35 pm

Quay về Chuyên đề Tịnh Độ

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron