Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


Hãy nên niệm Phật !

Thảo luận kinh điển Tịnh.

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị, Phattutaigia

Hãy nên niệm Phật !

Gửi bàigửi bởi Phattutaigia » Thứ 3 17 Tháng 2, 2015 11:54 am

Có nhà tu Thiền hỏi: "Tất cả các pháp đều như mộng huyễn. Cõi Ta Bà cố nhiên vẫn huyễn, song cảnh Cực Lạc cũng lại là mộng. Như thế, niệm Phật cầu về Cực Lạc nào có ích chi được?”

Ðại Sư đáp: “Không phải thế đâu! Các bậc Bồ Tát từ Thất Ðịa trở về trước đều tu hành trong huyễn mộng. Ðến như bậc Ðẳng Giác vẫn còn ở trong mộng lớn vô minh. Duy có Phật mới là bậc Ðại Giác hoàn toàn thức tỉnh. Ðang lúc còn trong mộng thì cảnh vui cùng khổ vẫn uyển nhiên! Như thế, cam chịu cảnh mộng khổ ở Ta Bà, sao bằng về hưởng cảnh mộng vui nơi Cực Lạc? Phương chi, mộng ở Ta Bà là từ mộng vào mộng, lần lượt đi sâu đến chỗ chìm mê. Mộng ở Cực Lạc là từ mộng ra khỏi mê, lần lượt đến ngôi Ðại Giác. Cho nên mộng cảnh tuy vẫn đồng, mà kết quả ở đôi nơi rất khác xa, vì thế phải niệm Phật cầu về Cực Lạc!”
(Triệt Ngộ Đại Sư - Liên Tông Thập Nhị Tổ)

Mong sao ai nấy cũng đều có thể chân thành, cung kính, chuyên cần Niệm Phật.

Nguyện cầu cho tất cả chúng sanh đều đồng sanh cõi Tây Phương Cực Lạc, chuyên cần tu hành đạo Bồ Tát và đều sẽ chứng thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Nam Mô A Di Đà Phật
Hình đại diện của thành viên
Phattutaigia
II.Moderators
 
Bài viết: 32
Ngày tham gia: Thứ 2 05 Tháng 3, 2012 11:35 pm

Quay về Chuyên đề Tịnh Độ

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron