Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Tuệ học: Thiền Nguyên Thủy

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 15 Tháng 12, 2014 5:40 pm
gửi bởi Bất Nhị
Trí tuệ tỉnh giác

Đức Phật dạy rằng: Này các Tỳ kheo, qua đôi mắt thịt cũng như tuệ nhãn của Ta, Ta không thấy bất kỳ điều gì khác ngoại trừ điều duy nhất là trí tuệ tỉnh giác (sampajanna) có thể làm sinh khởi các thiện pháp chưa sinh, và đoạn trừ các bất thiện pháp đã sinh. Điều điều duy nhất ấy là gì? Đó chính là sự tỉnh giác.

Theo chú giải của bộ Pháp tụ (Atthasalini) bạn phải hay biết mọi hành động một cách rõ ràng.


Khi ăn: Nếu hành giả hay biết mình đang ăn khi đang ăn, trí tuệ sẽ sinh khởi. Nếu hành giả nhận thức rõ mình đang ăn khi đang ăn, hành giả đang có trí tuệ. Nhưng nếu hành giả không hay biết rõ mình đang ăn khi đang ăn thì vô minh đang có mặt. Được gọi là vô minh khi một người đang ăn mà không hay biết mình đang làm gì.

Khi uống: Bất cứ khi nào đang uống nước hoặc uống trà hay uống thuốc, nếu hành giả biết mình đang uống thì trí tuệ sẽ sinh khởi. Nếu hành giả không hay biết điều này, đó là vô minh.

Đi: Bất cứ khi nào đang đi, nếu hành giả biết đang đi là đang đi thì trí tuệ sinh khởi. Nếu hành giả không biết như vậy, đó là vô minh.

Đứng : Bất cứ khi nào đang đứng, nếu hành giả biết đang đứng là đang đứng thì trí tuệ sinh khởi. Nếu hành giả không biết như vậy, đó là vô minh.

Ngồi : Bất cứ khi nào đang ngồi, nếu hành giả biết đang ngồi là đang ngồi thì trí tuệ sinh khởi. Nếu hành giả không biết như vậy, đó là vô minh.

Nói : Bất cứ khi nào đang nói, nếu hành giả biết đang nói là đang nói thì trí tuệ sinh khởi. Nếu hành giả không biết như vậy, đó là vô minh....

****************************


Đức Phật dạy : " Khi minh (vijjā) sinh khởi, phải hiểu rằng vô minh đã bị xua tan. Nếu vô minh đã bị không còn nữa, không một phiền não mảy may nào, ở bất kỳ hình thức nào, có thể sinh khởi.”


****************
Đoạn trừ phiền não trong tâm

- Khi tôi biết cái tôi muốn biết, tâm tham đang sinh khởi.

- Khi tôi biết cái tôi không muốn biết, tâm sân đang sinh khởi.

- Khi tôi không biết cái tôi muốn biết, vô minh đang sinh khởi.

- Khi tôi không biết cái tôi không muốn biết, vô minh đang sinh khởi.

Đoạn trừ phiền não trong tâm

- Khi tôi biết cái tôi muốn biết, minh (vijja) đang sinh khởi.

- Khi tôi biết cái tôi không muốn biết, minh (vijja) đang sinh khởi