Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


Sa Di Ni: Thứ 7, Lễ Bái

Thảo luận về giới luật Phật Giáo

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị

Sa Di Ni: Thứ 7, Lễ Bái

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 3 11 Tháng 6, 2013 11:19 am

Hạ Thiên: Uy Nghi Môn

(Chương Sau: Phần Uy Nghi)

(16) Phật chế, ni chúng luật nghiêm đại tăng, do kỳ chánh pháp hệ tăng giảm cố. Tường khảo thánh điển, kỳ chứ tự minh. Nhược Sa di ni tự bất tri ưng sở thi hành, bất hứa cận viên, dĩ đại Tỳ kheo ni sự cánh nan tác cố. Tu linh thục học tri dĩ, nãi hứa thọ cụ. Như bất tri, nhi tức vị thọ cụ giới giả, tắc vị Phật pháp dị hành, Á tăng dị tác. Thị cố Sa di ni ưng tiên sùng huấn...

***********************

Lễ Bái Đệ Thất

(Thứ 7, Lễ Bái)

1.Lễ bái, không được chiếm chỗ chính giữa điện Phật, vì đó là vị trí của vị trú trì.

2.Có người lạy Phật, không được hướng tới trước đầu người ấy mà đi tắt.

3. Phàm chắp tay, không được mười ngón so le, không được trống rỗng ở giữa, không được đưa ngón tay cắm vào lỗ mũi, phải để tay ngang ngực, cao thấp đúng chỗ.

4.Không được lễ bái không phải lúc; muốn lễ bái không phải lúc thì phải đợi lúc mọi người yên tĩnh.

5.Thầy lạy Phật, không được cùng thầy lạy ngang nhau, mà phải theo sau thầy và lạy cách xa.

6.Thầy xá lạy người, không được cùng thầy đồng xá lạy.

7.Ở trước thầy, không được cùng đồng bậc lạy nhau.

8.Ở trước thầy, không được nhận người lạy.

9.Tay mình cầm kinh tượng thì không được lạy người.

10.Phàm lễ bái, phải tinh thành mà quán tưởng.

11.Giáo lý liệt kê bảy cách lạy, không thể không biết.
***************************************************************

Sau khi ăn cháo, ăn cơm, phải đánh răng, gột rửa sạch sẽ, mới làm việc lễ kính.

Không được mặc áo ngắn lạy người khác, cũng không được mặc áo ngắn nhận đàn việt lạy, trường hợp nào cũng phải thường mặc ca sa man điều.

Đến nhà tục thăm người thân, thì không được lạy thân nhân bà con thế tục, chỉ chí thành chắp tay hỏi thăm.

************
Nguồn: Sa di Giới Và Sa di Ni Giới
Kính Tam Bảo Đệ Nhất
Kính Đại Sa môn Đệ Nhị
Sự Sư Đệ Tam

Tùy Sư Xuất Hành Đệ Tứ
Nhập Chúng Đệ Ngũ
Tùy Chúng Thực Đệ Lục

Lễ Bái Đệ Thất

Tác giả: Thích Trí Quang.
Biên tập ngày 11-6-2013 Quảng Hòa.
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Tập Học Kinh Điển Đệ Bát

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 7 22 Tháng 6, 2013 10:25 am

Hạ Thiên: Uy Nghi Môn

(Chương Sau: Phần Uy Nghi)

(16) Phật chế, ni chúng luật nghiêm đại tăng, do kỳ chánh pháp hệ tăng giảm cố. Tường khảo thánh điển, kỳ chứ tự minh. Nhược Sa di ni tự bất tri ưng sở thi hành, bất hứa cận viên, dĩ đại Tỳ kheo ni sự cánh nan tác cố. Tu linh thục học tri dĩ, nãi hứa thọ cụ. Như bất tri, nhi tức vị thọ cụ giới giả, tắc vị Phật pháp dị hành, Á tăng dị tác. Thị cố Sa di ni ưng tiên sùng huấn...

***********************
Tập Học Kinh Điển Đệ Bát

(Thứ 8, Học Tập Kinh Điển)

(39)
Phải trước học mười giới luật và các uy nghi của Sa di ni, sau học kinh, không được trái vượt thứ tự ấy.
1. Phàm học kinh nào thì phải bạch thầy trước, kinh ấy xong thì lại bạch thầy mà học kinh khác. 2.Không được tay dơ mà cầm kinh điển.
3.Không được dùng miệng thổi bụi trên kinh.

4.Không được trên bàn kinh để quyển pho bừa bãi.
5.Không được trên bàn kinh mà cất để trà mạt, tạp vật.
6.Đối với Kinh như đối với Phật.
7.Không được mượn kinh của người để coi mà không trả, lại không gia tâm quí trọng để đến nỗi hư hỏng.

(40)
8.
Không được cười lời trong kinh luật.
9.Phàm lúc đọc kinh luật thì trước lạy kinh luật ba lạy, mới hai tay thỉnh quyển kinh luật ấy đến nơi bàn đọc;
10. Sắp mở quyển ra để đọc thì trước hết phải chắp tay tụng bài kệ khai kinh;

11. đọc và xếp quyển lại rồi, vẫn thỉnh quyển ấy đem để thờ cúng trước tượng Phật, làm lễ ba lạy mới lui ra.
12.Bàn đọc kinh luật thì phải lau sạch sẽ và đốt hương trong lò.
13. Không được đem sách Sa di ni luật nghi để trên kinh luật đại thừa.

14. Không được đem mão để trên cuốn kinh luật.
15.Không được hai người cùng giỡn cười mà đọc kinh luật.
16.Khi đọc kinh luật thì không được vỗ bàn, cong mình, kiễng chân, chồng gót.
17.Không được đọc lớn tiếng động chúng.
18.Không được nằm đọc ra tiếng.


************
Nguồn: Sa di Giới Và Sa di Ni Giới
Kính Tam Bảo Đệ Nhất
Kính Đại Sa môn Đệ Nhị
Sự Sư Đệ Tam

Tùy Sư Xuất Hành Đệ Tứ
Nhập Chúng Đệ Ngũ
Tùy Chúng Thực Đệ Lục

Lễ Bái Đệ Thất
Hình ảnh
Tác giả: Thích Trí Quang.

Trích dẫn và Biên tập lại ngày 22-6-2013 Quảng Hòa.
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Thính Pháp Đệ Cửu

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 2 24 Tháng 6, 2013 7:02 am

Hạ Thiên: Uy Nghi Môn

(Chương Sau: Phần Uy Nghi)

(16) Phật chế, ni chúng luật nghiêm đại tăng, do kỳ chánh pháp hệ tăng giảm cố. Tường khảo thánh điển, kỳ chứ tự minh. Nhược Sa di ni tự bất tri ưng sở thi hành, bất hứa cận viên, dĩ đại Tỳ kheo ni sự cánh nan tác cố. Tu linh thục học tri dĩ, nãi hứa thọ cụ. Như bất tri, nhi tức vị thọ cụ giới giả, tắc vị Phật pháp dị hành, Á tăng dị tác. Thị cố Sa di ni ưng tiên sùng huấn...

***********************

Thính Pháp Đệ Cửu

(Thứ 9, Nghe Pháp)

(41)
1.Phải chỉnh đốn y phục.
2.Nhìn ngang tầm mắt, tới thẳng pháp đường.
3.Ngồi, tất phải thẳng và nghiêm.

4.Không được nói bậy.
5.Không được ho và nhổ.
6.Phàm nghe pháp, phải nghe mà nghĩ, nghĩ mà tu,

7.không được chuyên nhớ danh ngôn để cung cấp cho việc đàm luận.
8.Không được chưa lãnh hội xưng lãnh hội, vào tai ra miệng.
9.Đến chỗ thuyết pháp, trước lạy pháp tòa ba lạy mới ngồi, nghe rồi, đứng dậy vẫn lạy ba lạy, đứng ra một bên, hầu vị thuyết pháp xuống pháp tòa, mới về chỗ của mình.
10.Không được đi lại vô lễ, ngồi lâu sinh chán.

************
Nguồn: Sa di Giới Và Sa di Ni Giới
Hình ảnh
Tác giả: Thích Trí Quang.

Trích dẫn và Biên tập lại ngày 24-6-2013 Quảng Hòa.
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Nhập Tự Viện Đệ Thập

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 6 28 Tháng 6, 2013 4:28 pm

Hạ Thiên: Uy Nghi Môn

(Chương Sau: Phần Uy Nghi)

(16) Phật chế, ni chúng luật nghiêm đại tăng, do kỳ chánh pháp hệ tăng giảm cố. Tường khảo thánh điển, kỳ chứ tự minh. Nhược Sa di ni tự bất tri ưng sở thi hành, bất hứa cận viên, dĩ đại Tỳ kheo ni sự cánh nan tác cố. Tu linh thục học tri dĩ, nãi hứa thọ cụ. Như bất tri, nhi tức vị thọ cụ giới giả, tắc vị Phật pháp dị hành, Á tăng dị tác. Thị cố Sa di ni ưng tiên sùng huấn...

***********************
Nhập Tự Viện Đệ Thập

(Thứ 10, Vào Tự Viện)

(42) Phàm nhập tự môn, bất đắc hành trung ương, tu duyên tả hữu biên hành; duyên tả tiên tả túc, duyên hữu tiên hữu túc. Bất đắc vô cố đăng đại điện du hành. Bất đắc vô cố đăng tháp. Nhập điện tháp đương hữu nhiễu, bất đắc tả chuyển. Bất đắc điện tháp trung thế thóa. Nhiễu tháp hoặc tam tạp, thất tạp, nãi chí thập bách, tu tri biến số.- Bất đắc dĩ lạp trượng đẳng ỷ điện bích. Bất đắc trước mộc kịch, cập bất tịnh lý nhập điện tháp trung. Bất đắc ư Phật điện trung hình tướng Phật tượng. Bất đắc điện tháp trung thư cước tọa. Bất đắc thượng tháp hướng song dũ quan vọng.

1. Phàm vào cửa chùa, không được đi chính giữa. Phải ven theo bên trái bên phải mà đi.
2. Ven bên trái thì trước bước chân trái, ven bên phải thì trước bước chân phải.
3.Không được vô cớ lên đại điện dạo chơi.

4.Không được vô cớ lên tháp. Vào điện tháp, phải đi vòng quanh bên phải, không được đi vòng quanh bên trái.
5. Không được trong điện tháp mà hỉ nước mũi, nhổ nước miếng. Nhiễu tháp thì hoặc ba vòng, bảy vòng, cho đến mười vòng, trăm vòng, và phải biết số vòng ấy.
6.Không được đem nón gậy vân vân để dựa vào vách điện Phật.

7.Không được mang guốc gỗ và giày không sạch vào trong điện tháp.
8.Không được trong điện Phật mà coi hình coi tướng tượng Phật.
9.Không được trong điện tháp mà ngồi duỗi chân.
10.Không được lên tháp, hướng ra cửa sổ cửa vách mà nhìn ngắm.

************
Nguồn: Sa di Giới Và Sa di Ni Giới
Hình ảnh
Tác giả: Thích Trí Quang.

Trích dẫn và Biên tập lại ngày 24-6-2013 Quảng Hòa.
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland


Quay về Luật học

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron