Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


Quan Âm Đại Bi Thập Nhất Diện Thần Chú

Thảo luận về Kinh điển Mật.

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị

Quan Âm Đại Bi Thập Nhất Diện Thần Chú

Gửi bàigửi bởi gioidinhhue » Chủ nhật 08 Tháng 11, 2009 6:15 am

Hình ảnh

Đạt Lai Lạt Ma XIV


Quán Thế Âm Bồ Tát lại bạch Phật:

Bạch đức Thế Tôn! Nếu chúng sanh nào trì tụng thần chú Đại Bi mà còn bị đọa vào 3 đường ác, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, nếu không được sanh về các cõi Phật, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, nếu không được vô lượng tam muội biện tài (25) tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi tất cả sự mong cầu trong đời hiện tại, nếu không được vừa ý, thì chú này không được gọi là Đại Bi tâm đà ra ni, duy trừ cầu những việc bất thiện, trừ kẻ tâm không chí thành. Nếu các người nữ chán ghét thân nữ, muốn được thân nam, tụng trì thần chú Đại Bi, như không chuyển nữ thành nam, tôi thề không thành chánh giác. Như kẻ nào tụng trì chú này, nếu còn sanh chút lòng nghi, tất không được toại nguyện. Nếu chúng sanh nào xâm tổn tài vật, thức ăn uống của thường trụ (26) sẽ mang tội rất nặng, do nghiệp ác ngăn che, giả sử ngàn đức Phật ra đời cũng không được sám hối, dù có sám hối cũng không trừ diệt. Nếu đã phạm tội ấy, cần phải đối 10 phương đạo sư sám hối, mới có thể tiêu trừ. Nay do tụng trì chú Đại Bi liền được trừ diệt. Tại sao thế? Bởi khi tụng chú Đại Bi tâm đà ra ni, 10 phương đạo sư đều đến vì làm chứng minh, nên tất cả tội chướng thảy đều tiêu diệt. Chúng sanh nào tụng chú này, tất cả tội thập ác ngũ nghịch (27), báng pháp, phá người, phá giới, phạm trai, hủy hoại chùa tháp, trộm của tăng kỳ (28), làm nhơ phạm hạnh (29), bao nhiêu tội ác nghiệp nặng như thế đều được tiêu hết, duy trừ một việc: kẻ tụng đối với chú còn sanh lòng nghi. Nếu có sanh tâm ấy, thì tội nhỏ nghiệp nhẹ cũng không được tiêu, huống chi tội nặng? Nhưng tuy không liền diệt được tội nặng, cũng có thể làm nhân bồ đề về kiếp xa sau.

Hình ảnh

namo ratnatrayaøya
namahï aørya jnõaøna saøgara vairochana vyuøha raøjaøya
tathaøgataøya arhate samyaksamïbuddhaøya
namahï sarva tathaøgatebhyahï arhatebheyahï
samyaksamïbuddhebhyahï
namahï aørya avalokiteshvaraøya bodhisattvaøya
mahaøsattvaøya mahaøkaørunïikaøya
tadyathaø : Omï _ dhara dhara , dhiri dhiri , dhuru dhuru ,
itti vatti , chale chale , prachale prachale , kusume kusuma
vare , ili mili, jiti jvalamï aøpanaøya svaha

NAMO RATNATRAYAØYA ( Quy Meänh Tam Baûo )

NAMAHÏ AØRYA JNÕAØNA SAØGARA VAIROCANA VYUØHA RAØJAØYA
TATHAØGATAØYA ARHATE SAMYAKSAMÏBUDDHAØYA (Kính leã Thaùnh Trí Haûi
Bieán Chieáu Trang Nghieâm Vöông Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chính Ñaúng Chính Giaùc)

NAMAHÏ SARVA TATHAØGATEBHYAHÏ ARHATEBHYAHÏ
SAMYAKSAMÏBUDDHEBHYAHÏ (Kính leã taát caû Nhö Lai Ñaúng, ÖÙng Cuùng Ñaúng,
Chính Ñaúng Chính Giaùc Ñaúng)

NAMAHÏ AØRYA AVALOKITE’SVARAØYA BODHISATVAØYA
MAHAØSATVAØYA MAHAØKAØRUNÏIKAØYA (Kính leã Baäc coù Taâm Ñaïi Bi laø Thaùnh
Quaùn Töï Taïi Boà Taùt Ma Ha Taùt )


TADYATHAØ ( Nhö vaäy ) OMÏ ( Caûnh giaùc ) DHARA DHARA ( Gia trì cho ta vaø
ngöôøi ) DHIRI DHIRI ( Ngöôøi gia trì khoâng keå nam nöõ ) DHURU DHURU (Loùe saùng)
ITI VATI (Naêng löïc töï nhieân : Hö khong, gioù, mat trôøi, maët traêng… nhö vaäy) CALE
CALE (Lay ñoäng) PRACALE PRACALE (Lay ñoäng khaép) KUSUME KUSUMA
BALE ( Söùc löïc cuûa boâng hoa beân trong boâng hoa ) ILI (Che chôû uûng hoä) MILI (Ngaên
caûn, chaän ñöùng) JITI JVALAM (Thaâu nhieáp aùnh saùng) AØPANAØYA (Xuaát Töùc Quaùn,
Quaùn hôi thôû ra vaøo) SVAØHAØ ( Quyeát ñònh thaønh töïu )


Trích:

Này Phạm vương! Nếu chúng sanh nào muốn tiêu trừ tai nạn ma chướng nên lấy chỉ ngũ sắc xe làm một sợi niệt, trước tiên tụng chú này 5 biến, kế tụng 21 biến, cứ tụng xong mỗI một biến lại thắt một gút, rồi đeo nơi cổ hoặc bỏ nơi đãy. Tâm chú Đại Bi đây do 99 ức hằng sa chư Phật đời quá khứ đã nói ra. Các đức Phật ấy vì thương xót muốn cho người tu hành: công đức lục độ chưa đầy đủ, mau được đầy đủ; mầm bồ đề chưa phát, mau được phát sanh; hàng thanh văn chưa chứng may được chứng quả; các vị thần tiên trong cõi đại thiên chưa phát lòng bồ đề, mau được phát tâm Bồ Đề, nếu chúng sanh nào chưa được tín căn đại thừa, do sức oai thần của đà ra ni này, hột giống đại thừa tự sanh mầm và tăng trưởng, lại do sức từ bi phương tiện của ta, khiến cho sự mong cầu của họ đều được thành tựu.

Lại nữa, trong tam thiên đại thiên thế giới, những chúng sanh ở nơi ba đường ác, ở chỗ sâu kín tối tăm, nghe thần chú của ta đây, đều được lìa khổ. Các vị Bồ Tát chưa lên bậc sơ trụ, mau được siêu lên, cho đến mau chứng ngôi thập trụ. Mau đến quả vị Phật, thành tựu 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp tùy hình. Nếu hàng Thanh văn một phen được nghe qua chú này, hoặc biên chép, tu hành môn đà ra ni này, dùng tâm chất trực như pháp mà trụ, thì 4 quả sa môn không cầu tự được. Công lực của thần chú này có thể khiến cho nước sông, hồ, biển cả trong cõi đại thiên dâng trào, vách đá, núi nhỏ, núi thiết vi và núi Tu Di thảy đều rung động, lại có thể làm cho tan nát như bụi nhỏ, những chúng sanh ở trong ấy đều phát tâm Bồ Đề.

Nếu chúng sanh nào trong đời hiện tại muốn mong cầu việc chi,nên giữ trai giới nghiêm sạch trong 21 ngày và tụng trì chú Đại Bi, tất đều được toại nguyện. Nếu thường chí tâm trì tụng, thì từ kiếp sống chết này đến kiếp sống chết khác, tất cả các nghiệp ác đều mau tiêu diệt. Tất cả chư Phật, Bồ Tát, Phạm Thiên, Đế Thích, Tứ thiên vương, thần, tiên, long vương, thảy đều chứng biết cho. Hàng trời, người nào thường thọ trì tâm chú này như tắm gội trong sông, hồ, biển cả, nếu những chúng sanh ở trong đó được nước tắm gội của người này dính vào thân thì bao nhiêu nghiệp nặng tội ác thảy đều tiêu diệt, liền được siêu sinh về tha phương Tịnh Độ, hóa sanh nơi hoa sen, không còn thọ thân thai, noãn, thấp nữa. Các chúng sanh ấy chỉ nhờ chút ảnh hưởng mà còn được như thế, huống chi là chính người trì tụng? Và, như người tụng chú đi nơi đường, có ngọn gió thổi qua mình, nếu những chúng sanh ở sau được ngọn gió của kẻ ấy lướt qua y phục thì tất cả nghiệp ác, chướng nặng thảy đều tiêu diệt, không còn đọa vào tam đồ, thường sanh ở trước chư Phật, cho nên, phải biết quả báo phước đức của người trì tụng chú thật không thể nghĩ bàn!

Lại nữa, người trì tụng đà ra ni này, khi thốt ra lời nói chi, hoặc thiện hoặc ác, tất cả thiên ma ngoại đạo, thiên, long, quỷ thần đều nghe thành tiếng pháp âm thanh tịnh, đối với người ấy khởi lòng cung kính, tôn trọng như Phật.

Người nào trì tụng đà ra ni này nên biết người ấy chính là tạng Phật thân, vì 99 ức hằng hà sa chư Phật đều yêu quý. Nên biết người ấy chính là tạng quang minh, vì ánh sáng của tất cả Như Lai đều chiếu đến nơi mình. Nên biết người ấy chính là tạng từ bi, vì thường dùng đà ra ni cứu độ chúng sanh. Nên biết người ấy chính là tạng diệu pháp, vì nhiếp hết tất cả các môn các môn đà ra ni. Nên biết người ấy chính là tạng thiền địnhvì trăm ngàn tam muội thảy đều hiện tiền. Nên biết người ấy chính là tạng hư không, vì hằng dùng không huệ quán sát chúng sanh. Nên biết người ấy chính là tạng vô úy vì thiên, long, thiện thần thường theo hộ trì. Nên biết người ấy chính là tạng diệu ngữ vì tiếng đà ra ni trong miệng tuôn ra bất tuyệt. Nên biết người ấy chính là tạng thường trụ vì tam tai, ác kiếp không thể làm hại. Nên biết người ấy chính là tạng giải thoát vì thiên ma ngoại đạo không thể bức hại. Nên biết người ấy chính là tạng dược vương vì thường dùng đà ra ni trị bịnh chúng sanh.Nên biết người ấy chính là tạng thần thông vì được tự tại dạo chơi nơi 10 phương cõi Phật. Công đức người ấy khen ngợi không thể cùng!


Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni
Đời Đường, Sa môn Dà Phạm Đạt Mạ
Dịch Giả:Thích Thiền Tâm
www.vietdrikung.org

hoibongsen.com
Hết thẩy là khảo nghiệm,

Coi thử mình ra sao,

Ðối cảnh lầm không biết,

Phải luyện lại từ đầu.

Hòa Thượng Tuyên Hóa

http://www.dharmasite.net/
gioidinhhue
Cảm ơn, Thành viên Moderator (Xin thông báo BQT)
 
Bài viết: 953
Ngày tham gia: Thứ 5 03 Tháng 9, 2009 3:27 pm

Quay về Chuyên đề Mật tông

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron