Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


Tuyển tập 30 bài Chư Phật, Bồ Tát, Thập đại Đệ tử

Thơ văn thi kệ của chư tổ, Thầy, Tăng, Ni, cư sĩ. Và các ca dao, tục ngữ, thành ngữ, triết học dân gian.

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị, samhoi, Phattutaigia, chithien

Tuyển tập 30 bài Chư Phật, Bồ Tát, Thập đại Đệ tử

Gửi bàigửi bởi Sen Hong » Thứ 5 28 Tháng 10, 2010 12:53 am

Tuyển tập 30 bài:
Chư Phật, Bồ Tát, Thập đại Đệ tử
và Phật Giáo Việt Nam
TNT Mặc Giang
thnhattan@yahoo.com.au
macgiang@y7mail.com
----------

A. 16 bài Chư Phật & Bồ Tát
B. 10 bài Thập Đại Đệ Tử
C. 4 bài Phật Giáo VN Ca và PGVN Sử Ca

A. Xưng tán Chư Phật, Chư Bồ Tát

01. Mừng Phật Đản Sanh
02. Mừng ngày Phật Đản
03. Kính lạy Đức Phật Thích Ca
04. Kính lạy Đức Phật Di Đà
05. Nam Mô Đức Phật Di Đà
06. Kính lạy Đức Phật Dược Sư
07. Nam Mô Di Lặc Tôn Phật
08. Nam Mô Phật Mẫu Chuẩn Đề
09. Xưng tán Đức Quán Thế Âm
10. Xưng tán Ngài Đại Thế Chí
11. Xưng tán Bồ Tát Văn Thù
12. Xưng tán Bồ Tát Phổ Hiền
13. Noi gương Đức Mục Kiền Liên
14. Xưng tán Bồ Tát Địa Tạng
15. Xưng Tán Bồ Tát Hộ Pháp
16. Xưng tán Bồ Tát Giám Trai

B. Thập Đại Đệ Tử:

01. Xưng tán Tôn giả Ma Ha Ca Diếp
02. Xưng tán Tôn giả Xá Lợi Phất
03. Xưng tán Tôn giả Mục Kiền Liên
04. Xưng tán Tôn giả Ca Chiên Diên
05. Xưng tán Tôn giả A Nan Đà
06. Xưng tán Tôn giả A Na Luật
07. Xưng tán Tôn giả La Hầu La
08. Xưng tán Tôn giả Tu Bồ Đề
09. Xưng tán Tôn giả Phú Lâu Na
10. Xưng tán Tôn giả Ưu Ba Ly

C. 4 bài Phật Giáo Việt Nam:

01. Phật Giáo Việt Nam ca (1)
02. Phật Giáo Việt Nam ca (2)
03. Phật Giáo Việt Nam Sử ca (1)
04. Phật Giáo Việt Nam Sử ca (2)

**********

Mừng Phật Đản Sanh
Tháng 8-2006

Ba ngàn thế giới đều rung chuyển
Cùng hân hoan mở hội rải hoa
Cùng đằng vân hội nhập cõi ta bà
Cúng dường ngày Phật Đản Thích Ca
Vườn Lâm Tỳ Ni, hoa vô ưu thơm bát ngát
Nước Ca Tỳ La, thần dân trổi nhạc hát tưng bừng
Mừng ngày Phật Đản huy hoàng
Mừng ngày Thích Tôn giáng thế
Bốn loài chúng sanh hết khổ
Sáu đường sinh tử hết đau
Tựa nương dưới ánh đạo mầu
Đuốc tuệ, từ bi soi sáng
Ba ngàn thế giới hoan ca
Mừng vui dưới ánh Phật Đà
Mừng ngày Phật Đản, Đức Thích Ca ra đời
Phổ chiếu Đạo Vàng, ban pháp nhủ nơi nơi
Cứu độ chúng sanh, lên thuyền từ bát nhã
Cứu độ muôn loài, dứt tăm tối lầm mê
Mừng ngày Phật Đản, Đức Thích Ca giáng trần
Khái sáng Đạo mầu, ban pháp nhủ thanh lương
Ba rừng giáo lý, soi khắp cùng thế giới
Mười phương tam thế, nhờ cam lộ Pháp Vương.

Mừng Ngày Phật Đản
Tháng 8-2006

Mừng ngày Phật Đản tháng tư về đây
Nam bắc đông tây một dạ chí thành
Nhân loại năm châu cùng chung qui hướng
Xây Đạo Từ Bi theo bóng Cha Lành
Mừng ngày Phật Đản tháng tư hàng năm
Tự độ độ tha quả mãn châu viên
Chuyển xe tam thừa, hoằng dương chánh pháp
Mười phương ba cõi đều nhờ Đạo Thiêng
Ngày Phật Đản huy hoàng
Khắp nhân thiên hân hoan
Cùng tưng bừng mở hội
Hòa ca ánh đạo vàng
Ngày Phật Đản thiêng liêng
Chúng sanh khắp mọi miền
Cùng chắp tay đảnh lễ
Vui mừng ánh đạo thiêng
Mừng ngày Phật Đản tháng tư về đây
Nguyện Đức Thế Tôn ân đức sâu dày
Chúng con lòng thành nhất tâm đảnh lễ
Nguyện khắp nhân gian nhuận thấm Đạo Vàng
Mừng ngày Phật Đản tháng tư về đây
Nguyện ánh từ quang phổ chiếu muôn phương
Chúng sanh dị đồng thành tâm quy ngưỡng
Dưới Bóng Cha Lành, Điều Ngự Pháp Vương.

Kính lạy Đức Phật Thích Ca
Tháng 8-2006

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính lạy Đức Phật Thích Ca
Từ trời Đâu Suất giáng trần
Tỳ Ni, vô ưu bừng nở
Vương thành Tịnh Phạn Tỳ La
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính lạy Đức Phật Thích Ca
Từ thân cắt ái xuất gia
Sáu năm rừng già khổ hạnh
Bồ Đề tốc chứng đạo ca
Bốn mươi lăm năm trường, hoằng khai chuyển hóa
Hơn ba trăm hội, thân giáo thuyết kinh
Ba rừng giáo lý, rạng rỡ pháp vương
Tám mươi tuổi thọ, an nhiên thị tịch chơn thường
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính lạy Đức Phật Thích Ca
Bổn Sư Giáo chủ Ta bà
Trang Nghiêm liên đài hiện kiếp
Dứt mê, bờ giác không xa
Kính lạy Đức Phật Thích Ca
Tại rừng song thọ Sa La
Pháp âm hòa vang bất tuyệt
Đồng thanh niệm niệm Phật Đà
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kính lạy Đức Phật Di Dà
Tháng 8-2006

Nam Mô A Di Đà Phật
Kính lạy Đức Phật Như Lai
Từ quang tỏa sáng liên đài
Chúng con ngày tối đêm dài
Kể từ bất giác khứ lai
Nam Mô A Di Đà Phật
Kính lạy Đức Phật Thế Tôn
Chúng sanh đau khổ mõi mòn
Tang thương trầm thống dập dồn
Nổi chìm sinh tử trầm luân
Nam Mô A Di Đà Phật
Lạc Bang Giáo chủ Tây Phương
Bốn mươi tám nguyện không lường
Mười niệm tâm không thất tán
Một đường về bến thanh lương
Nam Mô A Di Đà Phật
Liên trì ao báu nở hoa
Hoa sen chín phẩm kết tòa
Một lòng Tây Phương trực vãng
Chắp tay đồng niệm Nam Mô
A Di Đà Phật Nam Mô
A Di Dà Phật Nam Mô
A Di Đà Phật Nam Mô
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nam Mô Đức Phật Di Dà
Tháng 8-2006

Nam Mô Đức Phật Di Đà
Phóng quang tiếp độ hằng hà sinh linh
Kể từ bất giác vô minh
Trầm luân biển khổ tử sinh mịt mờ
Nam Mô Đức Phật Di Đà
Chúng sanh trong cõi Ta Bà khổ đau
Liên hoa chín phẩm muôn màu
Dang tay độ tận con tàu trần gian
Khổ ải ngập tràn
Tang thương trầm thống
Mê mờ ảo vọng
Chìm nổi ba sinh
Bất giác quên mình
Lầm đường lạc lối
Từ nay sám hối
Xin nguyện quay về
Nam Mô Đức Phật Di Đà
Chúng con lạc mất căn nhà xưa nay
May nhờ Phật Tổ giải bày
Chúng con xin nguyện từ nay trở về
Nam Mô Đức Phật Di Đà
Nhất tâm bất loạn, sát na dứt liền
Từ quang phổ chiếu thiêng liêng
Đằng vân chi lộ về miền Tây Phương
Nam Mô Tây Phương Giáo Chủ, A Di Đà Phật
Nam Mô Tây Phương Giáo Chủ, A Di Đà Phật
Nam Mô Tây Phương Giáo Chủ, A Di Đà Phật
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kính lạy Đức Phật Dược Sư
Tháng 8-2006

Kính lạy Đức Phật Dược Sư
Đông Phương Giáo Chủ năng dư
Chúng sanh một lòng quy ngưỡng
Linh thiêng bất khả tư nghì
Đảnh lễ Đức Phật Dược Sư
Trang nghiêm sắc tướng lưu ly
Bổn nguyền mười hai nguyện lớn
Ân thâm biển thệ từ bi
Kính lạy Đức Phật Dược Sư
Chúng sanh đa bịnh không lường
Bịnh thân, bịnh tâm, bịnh chướng
May nhờ Đức Phật Quang Vương
Nhớ xưa một Thầy Thư ký
Sống trong đau khổ âm thầm
Thời thời tâm thành niệm ý
Kiếp sau thành Ngài Ngọc Lâm
Hỡi nhân sinh trần thế
Ai bịnh khổ nguyện cầu
Hỡi trần lao biển khổ
Ai hiểu được ân sâu
Cuộc đời là trọ quán
Đây diệu tánh chơn thường
Tử sinh là ghềnh ráng
An lành niệm Quang Vương
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nam mô Di Lặc Tôn Phật
Tháng 8-2006

Nam Mô Di Lặc Thế Tôn
Đương Lai thị hiện châu toàn Long Hoa
Độ sinh, thuyết giáo ta bà
Mở ra Ba Hội về nhà Như Lai
Nam Mô Di Lặc Thế Tôn
Từ bi, hỷ xả, hân hoan tuyệt vời
Cung trời Đao Lợi dõi soi
Đương Lai ứng thế cứu đời chúng sanh
Vào một thuở thời Đường
Bố Đại là hiện thân
Trên vai mang một đãy
Bụng chứa một hầu bao
Chứa những gì khó chứa
Xưa nay mấy ai, nào !
Chỉ làm mà không nói
Tay phất phất cười khì
Đến khi biến mất đi
Ta chính là Từ Thị
Nam Mô Di Lặc Thế Tôn
Chúng sanh tha thiết mõi mòn
Bởi thời pháp nhược ma cường
Xin Ngài ứng hiện pháp thân
Nam Mô Di Lặc Hạ Sanh
Mười phương một dạ chí thành
Long Hoa trông chờ mở Hội
Xin Ngài cứu độ quần sanh
Nam Mô Long Hoa Hải Hội
Nam Mô Long Hoa Hải Hội
Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật
Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nam Mô Phật Mẫu Chuẩn Đề
Tháng 8-2006

Nam Mô Phật Mẫu Chuẩn Đề
Ban ân thí đức chan hòa thanh lương
Chúng sanh khổ ải trăm đường
Lại thời mạt pháp nhiểu nhương ngập tràn
Nam Mô Phật Mẫu ai lân
Cứu nhân độ thế dương trần lầm than
Tai ương trầm thống vô vàn
Chìm muôn tội lỗi xa ngàn hiền lương
Nam Mô Phật Mẫu xót thương
Cứu người tánh thiện cứu phường tà ma
Diêm phù kham nhẫn ta bà
Chúng sanh quên mất căn nhà Như Lai
Thiện với ác tuy hai
Nhưng cả hai là một
Lìa hai bờ xấu tốt
Một với một không hai
Đâu bồ đề, đâu phiền não
Đâu bờ giác, đâu bến mê
Một khi đã quay về
Tất cả đều quy nhất
Nam Mô Phật Mẫu bản hoài
Chúng sanh nhớ Mẹ,
như sông Dài nhớ sông Thương
Đi xa, quên dấu quên đường
Đi về, lại nhớ cố hương mà về
Nam Mô Phật Mẫu Chuẩn Đề
Nam Mô Phật Mẫu Chuẩn Đề, Nam Mô.

Xưng Tán Đức Quán Thế Âm
Tháng 8-2006

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Từ nhãn thị chúng sanh
Mắt thương nhìn cuộc đời
Ngàn tay ngàn mắt, chiếu diệu nơi nơi
Đại bi đại nguyện, cứu khổ cho đời
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Lắng tai nghe, tiếng cứu khổ tầm thinh
Lắng tai nghe, tiếng nghiệt ngã điêu linh
Của trần gian, của vạn loại, của nhân sinh
Cứu độ chúng con, muôn vẻ muôn hình
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Mẹ Hiền, trang trải đức tình thương
Chúng sanh khổ nạn khắp trăm đường
Hỷ nộ dục lạc ai ái ố
Cam lộ bình thùy, nước cành dương
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Xin Ngài thùy từ cứu chúng con
Trần lao nghiệp cảnh khổ không lường
Nước mắt còn nhiều hơn nước biển
Nguyện Đức Từ Bi chứng lòng con
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Xưng tán Bồ Tát Đại Thế Chí
Tháng 8-2006

Nam Mô Bồ Tát Đại Thế Chí
Tâm như tuệ mới là tâm như ý
Tánh như tuệ mới là tánh Như Lai
Hạnh nguyện châu toàn chân thiện mỹ
Phàm, Thánh đừng quên những lời này
Nam Mô Bồ Tát Đại Thế Chí
Ngài đang cùng Bồ Tát Quán Thế Âm
Vì Từ Phụ Di Đà
Ứng hóa vô số thân
Châu du khắp mười phương
Cứu chúng sanh không lường
Chúng sanh, bởi vì đâu thống khổ
Bởi do vì thiếu đuốc tuệ quang minh
Nhân gian, bởi vì không tàm quý
Nên chất chồng thảm não điêu linh
Nói và làm mà trước, không suy nghĩ
Thì hậu quả sẽ biết đâu mà lường
Khi đã vắt cạn nguồn cơn của ý
Thiếu từ bi trí tuệ, vẫn đau thương
Nam Mô Đức Đại Thế
Chúng sanh từ nay, nhớ ơn Ngài
Bất luận việc gì, phải tính một hai
Ly đã sai, dặm ngàn còn phi mã
Chúng sanh từ nay, noi gương Ngài
Trên đường về pháp tánh Như Lai
Trên đường về pháp tánh Như Lai
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Xưng tán Bồ Tát Văn Thù
Tháng 8-2006

Nam Mô Bồ Tát Văn Thù
Trí tuệ, sanh ra Chư Phật ba đời
Trí tuệ, phá tà hiển chánh thời thời
Nên trí tuệ, chính là kim cương trí
Còn đâu là bến mê
Nơi nào không bờ giác
Nam Mô Bồ Tát Văn Thù
Bởi chúng sanh mờ tối âm u
Chứ phải đâu Hiền Giả Quá Ngu
Tránh làm sao trầm luân thống khổ
Bởi chúng sanh tự nhốt ngục tù
Không dừng chân, thiếu phước, vụng tu
Thì ba cõi là căn nhà lửa
Địa ngục không chỗ chứa
Đường Thánh chẳng chịu về
Chần chừ rồi lần lữa
Nên tràn ngập sông mê
Hỡi chúng sanh, tỉnh thức
Đừng có mãi nhiều lời
Đêm tàn canh, thao thức
Đừng có mãi lơi bơi
Nương nhờ Bồ Tát Văn Thù
Thanh gươm trí tuệ tuyệt vời
Cắt đứt muôn ngàn hư dối
Một khi đã quyết
xa lìa ba cõi
Chơn thường, chơn lạc,
ngã tịnh là đây
Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Vương Bồ Tát
Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Vương Bồ Tát
Ma ha tát
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Xưng Tán Bồ Tát Phổ Hiền
Tháng 8-2006

Nam Mô Bồ Tát Phổ Hiền Vương
Một, nguyền đảnh lễ Chư Phật
Hai, nguyền xưng tán Như Lai
Ba, nguyền rộng khắp cúng dường
Bốn, nguyền sám hối nghiệp chướng
Nam Mô Bồ Tát Phổ Hiền Vương
Năm, nguyền tùy hỷ công đức
Sáu, nguyền thỉnh chuyển pháp luân
Bảy, nguyền thỉnh Phật trụ thế
Tám, nguyền thường tùy Phật học
Nam Mô Bồ Tát Phổ Hiền Vương
Chín, nguyền hằng thuận chúng sanh
Mười, nguyền khắp đều hồi hướng
Mười phương thế giới vô lượng
Chúng sanh Tứ Thánh đồng về
Không còn bờ Giác bến mê
Tất cả, đồng chơn, nhất thể
Không còn lậu, thô, vi, tế
Như như, hằng viễn, như như
Nam Mô Bồ Tát Phổ Hiền Vương
Nam Mô Bồ Tát Phổ Hiền Vương
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Noi gương Đức Mục Kiền Liên
Tháng 8-2006

Nam Mô Bồ Tát Mục Kiền Liên
Sáng soi con đường hiếu hạnh
Đáp đền công đức Mẹ Cha
Cũng vì con cháu oan gia
Đọa đày, lầm than, thống khổ
Kính lạy Bồ Tát Mục Kiền Liên
Thập đại, thần thông đệ nhứt
Sau khi tu hành chứng đắc
Dõi soi, tìm kiếm Mẹ già
Không ngờ A Tỳ địa ngục
Thanh Đề đền tội can qua
Mẹ ơi Mẹ ơi ! Mẹ ơi Mẹ ơi !
Cơm đà đã biến thành than
Lòng con đau xót vô vàn
Hầm chông, còn thêm chảo lửa
Ruột cào, tim thắt, nát tan
Vội về bạch Phật Như Lai
Mẹ con thống khổ tuyền đài
Xin Ngài tầm phương giải cứu
Phật rằng, Pháp Hội Vu Lan
Kính lạy Bồ Tát Mục Kiền Liên
Chúng con, nhất nhất noi gương
Đền ơn dưỡng dục song đường
Núi cao, sông sâu, biển cả
Công Cha nghĩa Mẹ, tình thương
Kính lạy Bồ Tát Mục Kiền Liên
Chúng con, lớp lớp hàng hàng
Thành tâm thiết lễ đàn tràng
Nguyện Phật mười phương minh chứng
Cúng dường Pháp Hội Vu Lan
Cúng dường Pháp Hội Vu Lan
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Xứng tán Bồ Tát Địa Tạng
Tháng 8-2006

Nam Mô Bồ Tát Địa Tạng Vương
“U Minh Giáo chủ Bổn tôn
Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật
Chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ Đề”
Tu Di vời vợi, còn nhỏ sơn khê
Nam Mô Bồ Tát Địa Tạng Vương
Vì thương chúng sanh, phát đại bi tâm
Vì cứu chúng sanh, phát đại bi nguyện
Màn đêm chợt tắt, sáng hơn trăng rằm
Ngọn lửa đại hùng, tuyết lở, băng tan
Kính lạy Bồ Tát Địa Tạng Vương
Chúng con phủ phục kính ơn Ngài
Địa ngục chín tầng, xin tiếp tay
Trần lao nghiệp cảnh, xin lìa dứt
Nào dám dễ duôi, phụ ơn Ngài
Kính lạy Bồ Tát Địa Tạng Vương
Biển khổ luân hồi sóng đại dương
Bến mê, bờ giác, đã tỏ tường
Tam đồ, bát nạn, câu ly khổ
Thế thế hoằng truyền Địa Tạng Vương
Nam Mô Bồ Tát Địa Tạng Vương
Nam Mô Bồ Tát Địa Tạng Vương
Nam Mô Bồ Tát Địa Tạng Vương
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Xưng tán Bồ Tát Hộ Pháp
Tháng 8-2006

Nam Mô Bồ Tát Hộ Pháp
Chúng con phước mỏng tội dày
Không sanh vào thời Đức Phật
Khổ đau, nghiệp chướng, đọa đày
Chất chồng bi lụy đắng cay
Kính lạy Bồ Tát Hộ Pháp
Trong thời mạt pháp nhiểu nhương
Trong thời pháp nhược ma cường
Đạo đức suy vi ma chướng
Chánh tà hỗn tạp mà thương
Kính lạy Bồ Tát Hộ Pháp
Thùy từ bảo vệ thiền môn
Thế đạo nhân tâm điên đảo
Quỷ ma bức bách kinh hồn
Chúng sanh sơ cơ ngơ ngác
Cao tăng thạc đức hao mòn
Kính lạy Bồ Tát Hộ Pháp
Thùy từ chấn tích trùng quang
Phá tà hiển chánh đường đường
Thiện ác một lòng qui nhiếp
Trước tòa Điều Ngự Pháp Vương
Cho ánh đạo huy hoàng
Cho nhân thế hòa vang
Cho ánh đạo huy hoàng
Cho phạm vũ trang nghiêm.

Xưng tán Bồ Tát Giám Trai
Tháng 8-2006

Nam Mô Bồ Tát Giám Trai
Gia trì đại chúng không ai não phiền
Đẹp thay chiếc áo phước điền
Một trăm mảnh vá nối liền đẹp thay
Nam Mô Bồ Tát Giám Trai
Đại chúng hòa hợp lòng Ngài thảnh thơi
Đạo mầu là đạo cứu đời
Cứu cho tứ chúng thời thời hỷ hoan
Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn
Trăng tròn mười sáu trăng tròn đẹp không
Nam Mô Bồ Tát Giám Trai
Nhìn trông nước chảy về sông
Sông đi ra biển, biển trông về nguồn
Trầm hùng tiếng mõ lời chuông
Chan hòa đại chúng tròn vuông vuông tròn
Đá vàng đem thử sắt son
Trang nghiêm thanh tịnh đẹp hơn đá vàng
Cũng nhờ Bồ Tát Giám Trai
Thiền gia sứ giả xin Ngài chứng tri
Nam Mô Bồ Tát Giám Trai
Nam Mô Bồ Tát Giám Trai.

-------------------------------------
B. Thập Đại Đệ Tử:

01. Xưng tán Tôn giả Ma Ha Ca Diếp
02. Xưng tán Tôn giả Xá Lợi Phất
03. Xưng tán Tôn giả Mục Kiền Liên
04. Xưng tán Tôn giả Ca Chiên Diên
05. Xưng tán Tôn giả A Nan Đà
06. Xưng tán Tôn giả A Na Luật
07. Xưng tán Tôn giả La Hầu La
08. Xưng tán Tôn giả Tu Bồ Đề
09. Xưng tán Tôn giả Phú Lâu Na
10. Xưng tán Tôn giả Ưu Ba Ly

************

Xưng tán Tôn Giả Ma Ha Ca Diếp
(Đầu Đà đệ nhất)
Tháng 9-2006

Tôn giả Đản Sanh dưới cội cây Tất Bát La
Thôn làng Sa La, cách thành Vương Xá không xa
Thuở ấu thơ, không ưa thích trần cấu chốn ta bà
Thành gia thất, mười hai năm, thanh cao hơn thủ ước

Trong hàng Thánh Chúng, hạnh đầu đà đệ nhất
Y bố, áo gai, dầm mưa nắng, ngủ gió sương
Đức thâm sâu, tín kiên cố, nguyện không lường
Đức Bổn Sư chia nửa tòa, Niêm Hoa Vi Tiếu

Khi Từ Phụ niết bàn, nhận nối truyền y bát
Ba tháng sau, chủ trì Kết tập tam tạng, tại động Tất Ba
Ba mươi năm, gìn pháp bảo, giữ pháp quy, của Đấng Phật Đà
Hơn trăm tuổi, trao A Nan, dặn dò phó chúc

Dùng thần lực, ẩn nhục thân, tại núi Kê Túc
Chờ Di Lặc ra đời, truyền trao lại pháp âm
Trăng sáng soi, Trăng sáng soi
Lay bóng nguyệt, tỏa trăng rằm
Kim cang thạch, kim cang thạch
Kính lạy Ngài, Ma ha Tôn Giả

Trăng sáng soi, Trăng sáng soi
Lay bóng nguyệt, tỏa trăng rằm
Ca Diếp trụ, Ca Diếp trụ
Kính lạy Ngài, Ma ha Tôn Giả.

Xưng tán Tôn Giả Xá Lợi Phất
(Trí Tuệ đệ nhất)
Tháng 9-2006

Kính lạy Tôn Giả Xá Lợi Phất
Đản Sanh tại Ma Kiệt Đà, Nam Ấn
Mẹ thông minh, Cha nổi tiếng luận sư
Nên lớn lên, vừa mới tám tuổi thơ
Cả vương quốc thần dân, hàng thức giả đều thương kính

Hai mươi tuổi nguyện theo Đường Tứ Thánh
Đến Trúc Lâm làm đệ tử Phật Đà
Được tôn xưng đệ nhất trí tuệ tinh ba
Và là người thứ nhất, hóa duyên về phương Bắc

Xây tinh xá Kỳ Hoàn, vườn Kỳ Thọ Cô Độc
Lục quần Tỳ kheo, ngoại đạo kiêng oai
Đề Bà Đạt Đa kinh đảm phục dài
Vì là bậc Thượng Thủ, xưa nay niết bàn trước Phật

Tám mươi tuổi, về quê xưa, thăm Mẹ già, thân định xuất
Trà tỳ xong, Quân Đầu mang Linh cốt, dâng Thế Tôn
Ngài cầm trên tay mân mê, dạy bảo đại chúng tỏ tường
Tất cả không cầm lòng, chắp tay gieo năm vóc

Kính lạy tôn giả Xá Lợi Phất
Kính lạy tôn giả Xá Lợi Phất
Ngài tấn nhập rồi, Đức Từ Phụ ba tháng sau
An bang vào cõi nhiệm mầu !
An bang vào cõi nhiệm mầu !

Xưng tán Tôn Giả Mục Kiền Liên
(Thần Thông đệ nhất)
Tháng 9-2006

Kính lạy Tôn Giả Mục Kiền Liên
Ngài và Ngài Xá Lợi là hai vị đầu tiên
Phò hai bên tả hữu mỗi bước đi Từ Phụ
Trừ những khi lên đường hoằng giáo hóa duyên

Chính hai Ngài là bạn tuyệt thế thâm giao từ trước
Khi xuất gia là những bậc thượng thủ đứng đầu
Một Trí Tuệ, một Thần Thông, vô ngại, nhiệm mầu
Cùng gánh vác, cùng tuyên dương chánh pháp

Biến hóa vô biên vô cùng trong tích tắc
Trên thì lên đến cõi Phật Tự Tại Vương
Dưới thì thông đến địa ngục A Tỳ
Cảm hóa thế nhân, nhiếp phục tà ma, ác quỷ

Nhưng nghiệt ngã chánh tà, hai con đường đố kỵ
Xác thân Ngài đành tan nát banh thây
Dùng thần thông, có thể thoát phen này
Vì duyên nghiệp, có thân thì phải trả

Chữ vô thường, thế thôi, có chi lạ
Chữ chơn thường mới chơn đế thường chơn
Ngài vong thân vì chánh pháp hoằng dương
Tranh bất tuyệt, kính lạy Ngài Mục Liên Tôn Giả.

Xưng tán Tôn Giả Ca Chiên Diên
(Nghị Luận đệ nhất)
Tháng 9-2006

Kính lạy Tôn Giả Ca Chiên Diên
Sanh tại nước A Bàn Đề, Nam Ấn
Vốn là con một cự phách quốc sư
Lại học với cậu ruột, A Tư Đà đạo sĩ

Vừa biện luận tinh thông, vừa siêu quần cái thế
Lại đọc thông cả từ ngữ Phạm Thiên
Chuyện thế gian, xứng làm Thầy mọi miền
Chuyện xuất thế, thì ngậm tăm bí lối

Nhớ Cửu Phụ lúc sinh thời dạy bảo
Đành bấm lòng đến Lộc Uyển một phen
Nghĩa huyền vi, tánh chơn đế vén rèm
Tâm khẩu phục, cúi sát mình, xin làm đệ tử

Nghị luận được tôn đệ nhất
Biện tài tuyệt thế quần anh
Thanh cao mây trắng trời xanh
Nhiều tầng lớp nhân gian, kéo về quy y đầu Phật

“Tu mà không học, chỉ là tu mù
Học mà không tu, chính là đãy sách”
Tri kiến Phật Như Lai, chỉ khơi dòng chuyển mạch
Xin noi gương hành trạng Ca Chiên Diên !

Xưng tán Tôn Giả A Nan Đà
(Đa Văn đệ nhất)
Tháng 9-2006

Kính lạy Tôn Giả A Nan Đà
Vốn là hàng hoàng tộc, mang dòng họ Thích Ca
Khi Đức Phật về thăm cung thành Tịnh Phạn Tỳ La
Ngài cùng nhiều vương tử đồng ấu xin xuất gia
Hai mươi bảy năm trường, báo Phật ân làm thị giả

Mưa pháp rót vào tâm như biển cả
Nên được tôn Đệ nhất Đa Văn
Thương Kiều Đàm, thương nữ nhi đa nghiệp nặng hoằng
Xin Đấng Từ Bi ban cà sa hoại sắc

Dùng nhân duyên Ma Đăng Già giây khắc
Kinh điều tâm uyên áo Thủ lăng nghiêm
Khi Như Lai nhập tịch tịnh hằng nhiên
Ngài phó hội Kết Tập, trùng tuyên kinh tạng

Khi Ca Diếp trăm tuổi hạc cất cánh
Ngài tám mươi, nhận phó pháp Nhị Tổ truyền lưu
Bốn mươi năm sau, trao lại Thương Na Hòa Tu
Ngài lướt sóng sông Hằng, đà một trăm hai mươi tuổi

Kinh tạng như rừng, bạt ngàn vời vợi
Và còn bao thâm ân, như núi như non
Xin nhớ ơn công đức thênh thang !
Xin ngưỡng thờ Thánh Giả A Nan !

Xưng tán Tôn Giả A Na Luật
(Thiên Nhãn đệ nhất)
Tháng 9-2006

Kính lạy A Nậu Lâu Đà
Hay A Na Luật cũng là một thôi
Thanh xuân trả lại cuộc đời
Giàu sang trả lại cho người trần gian
Đường tu quyết chí lên đàng
Tay bưng bình bát, tay lần kim cương
Thùy miên bỗng đến vô chừng
Một phen bị quở, ngàn lần không lay
Thức cho trắng giã đêm ngày
Không ngờ đôi mắt từ đây mù lòa
Miếng ăn, cũng phải cậy nhờ
Manh y, vải vá, ố ồ, Phật khâu
Chuyên tâm đạt lý nhiệm mầu
Thiên Nhãn bậc nhất, gồm thâu mắt thần
Dứt bỏ đôi mắt trần
Đạt được đôi mắt Thánh
Trong, rạng ngời chân tánh
Ngoài, sáng rỡ huyền vi
Một tu, bất khả tư nghì
Một tu, bất khả lượng suy
Ai tu, nguời đó chứng
Đừng có nói năng chi
Rong thuyền chở đạo từ bi
Du thuyền đây đó chở người lại qua
Kính thương A Nậu Lâu Đà
Sáng soi tứ chúng vào nhà Như Lai
Mù ơi ! Có một không hai !!!

Xưng tán Tôn Giả La Hầu La
(Mật Hạnh đệ nhất)
Tháng 9-2006

Kính lạy Tôn Giả La Hầu La
Mới sinh ra đã phải sống xa Cha
Lên mười tuổi, rời vòng tay của Mẹ
Đi xuất gia, gặp phụ thân không dám gọi là Cha
Mà cúi lạy, Nam Mô Bổn Sư Phật Đà
Là sa di đầu tiên, là sa di nhỏ nhất
Được mến thương cũng nhất,
Bị thiệt thòi cũng nhất
Mà không dám kêu ca
Từ ngủ, nghỉ, uống, ăn
Mới có phép lục hòa
Giữ tế hạnh tu hành
Nên Mật Hạnh nhất đa

Không những thế, mà phát nguyện làm con ba đời Chư Phật
Không những thế, mà phát nguyện khắc chế tự kỷ, lợi tha
Không vị thân, không vị sơ, và mọi trần cấu ta bà
Thầm tịch diệt trước phụ thân, hiền mẫu

La Hầu La, một cung đàn không tấu
Ánh sen vàng bất tận bản trường ca
Ngân ngân vang chấn động khắp hằng sa
Mật, mật hạnh, La Hầu La Tôn Giả !

Xưng tán Tôn Giả Tu Bồ Đề
(Giải Không đệ nhất)
Tháng 9-2006

Kính lạy Ngài Tu Bồ Đề
Tánh Không là cái chỗ về Tánh Không
Sanh ra, vật chất trống trơn
Ba ngày có lại, hết hồn bà con
Đã không, thì nói chi còn
Chỉ còn manh áo, lon ton về nhà
Lẻn đi nhìn Phật xa xa
Lần mò thưa gởi Phật Đà xin tu
Giải Không, không cả thiên thu
Không trong thật tánh, thiên thu hằng còn
Kìa trông hạt cải càn khôn
Hai đầu quảy gánh, lông hồng nhẹ tưng
Mười phương Chư Phật vui mừng
Pháp mầu hiểu thế, tuyên xưng vô cùng
Đưa tay kéo lại thỉ-chung
Không còn chỗ trống, côn trùng chui qua
Sá chi một cõi Ta Bà
Hằng sa thế giới không là gang tay
Gang tay cũng chẳng mảy may
Một chùy vụn vỡ mặt mày, ố ô !!!

Xưng tán Tôn Giả Phú Lâu Na
(Thuyết Pháp đệ nhất)
Tháng 9-2006

Kính lạy Ngài Phú Lâu Na
Thuyết Pháp đệ nhất, gần xa nức lòng
Danh truyền đi khắp núi sông
Đức truyền đi khắp nhân gian đón chờ
Thượng căn cho đến sơ cơ
Sang hèn lớn nhỏ đều nhờ từ ân
Pháp vân, pháp vũ vô ngần
Trên, xuyên cùng thẳm, dưới, lần biển sâu
“Nơi nào cần, chúng tôi đến
Nơi nào gọi, chúng tôi đi
Không quản gian nguy
Không màng khó nhọc”
Cho dù nơi xa xôi
Cho dù nơi heo hút
Vượt ghềnh băng thác
Vượt núi băng đèo
Đâu không là cố hương
Quyết hoằng dương chánh pháp
Trong, khiêm từ đối đáp
Ngoài, thiện xảo tinh ba
Thân sơ, thuận nghịch, gần xa
Vân du hóa độ về nhà Như Lai
Thời gian gõ nhịp miệt mài
Không gian trổi khúc trang đài pháp vương
Ngàn xưa, còn đó nhớ thương
Ngàn sau, còn đó tấm gương tuyệt vời
Lâu Na-Từ Tử muôn đời !

Xưng tán Tôn Giả Ưu Ba Ly
(Trì Giới đệ nhất)
Tháng 9-2006

Kính lạy Ngài Ưu Ba Ly
Ba Ly thử mấy cu ly mà nhờ
Thấp hèn, thiên hạ thờ ơ
Thế nhân biếm nhẽ dân khờ cu ly
Quyết tu, chứng đắc tức thì
Trì Giới Đệ Nhất, một ly không lờn
Giới là Thầy của Chánh Chơn
Giới là tánh thể, chẳng sờn chẳng thuyên
Muốn đi tột đỉnh diễm huyền
Giới là duy nhất con thuyền bước qua
Cầu mong đến cửa Phật Đà
Oai nghi, tế hạnh thiết tha giữ gìn
Nếu không, xa đến muôn nghìn
Nếu không, đáy biển mà nhìn chân mây
Chư Phật cũng chứng từ đây
Phàm phu tục tữ đừng bày dễ duôi
Trùng tuyên Luật Tạng ngược xuôi
Một mươi vanh vách, mười mươi rõ ràng
Ưu Ba Ly ánh trăng ngàn
Rừng hương thơm ngát, ưu đàm Ba Ly.

----------------
C. 4 bài Phật Giáo Việt Nam:
05. Phật Giáo Việt Nam ca (1)
06. Phật Giáo Việt Nam ca (2)
07. Phật Giáo Việt Nam Sử ca (1)
08. Phật Giáo Việt Nam Sử ca (2)

(Lưu ý : Hai bài Phật Giáo Việt Nam Ca, và Phật Giáo Việt Nam Sử Ca,
Có đề số (1), số (2), là hoán chuyển ra hai cách, để tùy anh em Nhạc sĩ chọn theo phương cách nào, cho giai điệu nào, nhưng phải là giai điệu hùng ca, mạnh mẽ, tự hào, ca ngợi).

Phật Giáo Việt Nam Ca (1)
Tháng 9-2006

Phật Giáo Việt Nam, hai ngàn năm trên nước non này
Hòa cùng dân tộc, qua bao thời kỳ vinh nhục thịnh suy
Hòa cùng quê hương, qua bao thời gian thăng trầm nguy biến
Chuyển hóa đời đời, trí tuệ, từ bi.

Phật Giáo Việt Nam, hai ngàn năm trên nước non này
Từ Bắc Nam Trung, cho đến mọi miền
Xây dựng tin yêu, chan hòa sức sống
Lịch sử theo dòng, nhuận thắm hồn thiêng

Việt Nam-Phật Giáo. Phật Giáo-Việt Nam
Bắc Nam Trung cùng. Ca hát vang vang
Quê hương-Phật Giáo. Phật Giáo-quê hương
Trên khắp nẻo đường. Xây dựng tình thương

Phật Giáo Việt Nam, hai ngàn năm trên nước non này
Tùy duyên bất biến, không một đổi thay
Như gió ngàn bay, như sữa với nước
Như tiếng chuông ngân, vang vọng tháng ngày

Phật Giáo Việt Nam, hai ngàn năm trên nước non này
Từ thuở du truyền, cho đến hôm nay
Kế thế truyền lưu đến tận ngàn sau
Gieo rắc muôn phương nhuận thắm đạo vàng.

Phật Giáo Việt Nam Sử Ca (1)
Tháng 9-2006

Phật Giáo Việt Nam, hai ngàn năm lịch sử
Từ thuở sơ thời, thế kỷ thứ hai thứ ba
Khương Tăng Hội, Chi Cương Lương, Mâu Bác cao tăng
Thứ sáu kỷ nguyên, Tỳ Ni Đa Lưu Chi sơ tổ
Kế thế hoằng dương, Vô Ngôn Thông, Thảo Đường
Bước vào đời Trần, Tuệ Trung Thượng Sĩ
Thuần túy Việt Nam, Yên Tử Trúc Lâm
Thời đại vàng son, Đinh Lê Lý Trần
Thừa tiếp Trong-Ngoài, đến tận hôm nay
Lâm Tế, Minh Hải, Nguyên Thiều, Liễu Quán
Khắp Bắc Trung Nam, đều Tôn-Tử từ đây
Dù Nam-Bắc truyền, Đại thừa-Nguyên thủy
Dù hệ Khất Sĩ, Thiền-Tịnh tương dung
Chung cùng mẫu số, Phật Giáo Việt Nam
Phật Giáo Việt Nam, muôn năm
Phật Giáo Việt Nam, huy hoàng
Phật Giáo Việt Nam, đời đời
Phật Giáo Việt Nam, thiêng liêng.
Phật Giáo Việt Nam, Phật Giáo Việt Nam, muôn năm
Phật Giáo Việt Nam, Phật Giáo Việt Nam, huy hoàng
Phật Giáo Việt Nam, Phật Giáo Việt Nam, đời đời
Phật Giáo Việt Nam, Phật Giáo Việt Nam, thiêng liêng.


Phật Giáo Việt Nam Ca (2)
Tháng 9-2006

Phật Giáo Việt Nam, hai ngàn năm trên nước non này
Hòa cùng dân tộc, qua bao thời kỳ vinh nhục thịnh suy
Hòa cùng quê hương, qua bao thời gian thăng trầm nguy biến
Chuyển hóa đời đời, trí tuệ, từ bi.

Phật Giáo Việt Nam, hai ngàn năm trên nước non này
Từ Bắc Nam Trung, cho đến mọi miền
Xây dựng tin yêu, chan hòa sức sống
Lịch sử theo dòng, nhuận thắm hồn thiêng

Dù Nam-Bắc truyền, Đại thừa-Nguyên thủy
Dù hệ Khất Sĩ, Thiền-Tịnh tương dung
Chuyển xe Tam Thừa, hoằng dương chánh pháp
Quy nhất Phật thừa, một mẫu số chung


Việt Nam-Phật Giáo. Phật Giáo-Việt Nam
Bắc Nam Trung cùng. Ca hát vang vang
Quê hương-Phật Giáo. Phật Giáo-quê hương
Trên khắp nẻo đường. Xây dựng tình thương

Phật Giáo Việt Nam, Phật Giáo Việt Nam, muôn năm
Phật Giáo Việt Nam, Phật Giáo Việt Nam, huy hoàng
Phật Giáo Việt Nam, Phật Giáo Việt Nam, đời đời
Phật Giáo Việt Nam, Phật Giáo Việt Nam, thiêng liêng.


Phật Giáo Việt Nam Sử Ca (2)
Tháng 9-2006

Phật Giáo Việt Nam, hai ngàn năm lịch sử
Từ thuở sơ thời thế kỷ thứ hai thứ ba
Khương Tăng Hội, Chi Cương Lương, cùng Mâu Bác Cao Tăng
Thứ sáu kỷ nguyên, Tỳ Ni Đa Lưu Chi sơ tổ
Thừa tiếp hoằng dương, Vô Ngôn Thông, Thảo Đường.

Phật Giáo Việt Nam, thời đại vàng son, Đinh Lê Lý Trần
Khuông Việt, Vạn Hạnh, Tuệ Trung, Giác Hoàng Yên Tử
Một thuở Trong-Ngoài, cho đến hôm nay
Lâm Tế, Minh Hải, Nguyên Thiều, Liễu Quán
Khắp Bắc Trung Nam, đều Tôn-Tử từ đây

Phật Giáo Việt Nam, hai ngàn năm kế thế
Tùy duyên bất biến, không một đổi thay
Như gió ngàn bay, như sữa với nước
Như tiếng chuông ngân, vang vọng tháng ngày

Phật Giáo Việt Nam, hai ngàn năm rạng rỡ
Từ thuở du truyền, cho đến hôm nay
Kế thế truyền lưu đến tận ngàn sau
Gieo rắc muôn phương nhuận thắm đạo vàng

Phật Giáo Việt Nam, thiêng liêng
Phật Giáo Việt Nam, huy hoàng
Phật Giáo Việt Nam, đời đời
Phật Giáo Việt Nam, muôn năm.

-------------------------------------
Sen Hong
Thành tích nhóm II (100 bài)
 
Bài viết: 51
Ngày tham gia: Thứ 5 21 Tháng 5, 2009 12:23 pm

Quay về Thơ,Văn,Thi,Kệ

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron