Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


Phát nguyện

Nơi để Quý Vị giao lưu, trao đổi về nghệ thuật sống đẹp

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị, samhoi

Phát nguyện

Gửi bàigửi bởi Nguyên Chiếu » Chủ nhật 15 Tháng 10, 2017 3:10 am

SÁM PHỔ HIỀN
Đệ tử chúng đẳng, tuỳ thuận tu tập Phổ Hiền Bồ-Tát, thập chủng đại nguyện:
Nhứt giả lễ kính chư Phật
Nhị giả xưng tán Như Lai
Tam giả quảng tu cúng dường
Tứ giả sám hối nghiệp chướng
Ngũ giả tuỳ hỷ công đức
Lục giả thỉnh chuyển Pháp luân
Thất giả thỉnh Phật trụ thế
Bát giả thường tuỳ Phật học
Cửu giả hằng thuận chúng sinh
Thập giả phổ giai hồi hướng.
Mười đại nguyện của Ngài thật là Từ Bi và Trí Tuệ,chúng con xin cúi đầu đảnh lễ và noi theo. Với trí tuệ còn hẹn hẹp, lòng từ chưa khởi phát nhiều, chúng con mong sao chỉ được học tập phần nhỏ nào đức hạnh của Ngài để làm hành trang trên đường về đến bờ giác.
Hôm nay Con xin phát nguyện:
-Nhứt giả lễ kính chư Phật : Con nguyện luôn kính lễ Phật, Pháp, Tăng. Không có khởi tâm kiêu mạn.
-Tứ giả sám hối nghiệp chướng: Con xin thường sám hối tội lỗi của con gây ra từ vô thỉ cho đến nay. Thỉnh nguyện tất cả ông bà, cha me, bạn bè, thân hữu,oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp... cùng con phát nguyện tu học giáo pháp Phật, bỏ tham sân si, siêng hành pháp thiện, chóng thành đạo quả.
-Ngũ giả tuỳ hỷ công đức: Con xin phát nguyện làm công đức tùy theo khả năng của mình, không kể nhiều hay ít, không khởi tâm phân biệt.
-Bát giả thường tuỳ Phật học: Con xin nguyện tùy thuận tu tập tùy theo sức mình, không chấp trước, dứt tham sân si, thường xuyên đọc Kinh, niệm Phật, tọa Thiền, luôn lắng nghe lời dạy của bậc Thiện Tri Thức, quán chiếu tất cả pháp với cái tâm bình đẳng.
-Thập giả phổ giai hồi hướng: Con xin hồi hướng tất cả công đức của con, nguyện cho quốc thái , dân an, thế giới hòa bình , thiên nhân an lạc, phổ nguyện cho tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Tội từ Tâm khởi đem Tâm sám
Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Chiếu
II.Moderators
 
Bài viết: 305
Ngày tham gia: Thứ 5 17 Tháng 10, 2013 5:31 am

Quay về Lời hay, ý đẹp

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron